ค้นหา :

ผลการค้นหา "สงขลา"

พระราชสำนัก
19 ก.พ. 63

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา      วันนี้ เวลา 9 นาฬิกา 12 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชายควน ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบัน มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษา 148 คน, ครู ตชด. 8 นาย, ผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 คน      โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไร่ ไปตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำทุกปี สำหรับผลการสอบเอ็นที(NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย รวมทั้ง ด้านเหตุผล และด้านคำนวณ มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ, ผลสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ สูงกว่าระดับประเทศ เนื่องจากมีครูจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยทักษิณ ไปช่วยอบรม ครู ตชด. รวมทั้ง ติดตามและพัฒนาการเรียนการสอนโดยตลอด นอกจากนี้ ในระดับอนุบาล มีการสอนผสมสระและพยัญชนะประกอบเพลง เพื่อให้นักเรียนมีความสนใจเรียนรู้ได้เร็วขึ้น      ด้านโครงการฝึกอาชีพ มีการอบรมทำขนมทองม้วน, การตกแต่งผ้าคลุมฮิญาบ โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา, การทำแจกันตอกไม้ไผ่ และไม้กวาดดอกหญ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น มีปราชญ์ชาวบ้านตะโล๊ะ และโรงเรียนชุมชนบ้านปาดัง เข้าไปให้ความรู้ โดยผลิตภัณฑ์ส่งจำหน่ายที่สหกรณ์โรงเรียน และชุมชนต่างๆ ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกไม้ผล เช่น กล้วย ปลูกในพื้นที่ว่าง, มะละกอและฝรั่ง ปลูกในท่อซีเมนต์ สนองพระราชดำริ ในการเพิ่มผลผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ      นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรอำเภอสะเดา เข้าไปสอนยุวเกษตรกร เรื่อง การปลูกผักยกแคร่ ที่ขยายผลมาจากโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ อำเภอคลองหอยโข่ง ซึ่งเหมาะที่จะปลูกในฤดูฝน และมีพื้นที่จำกัด ทั้งนี้ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกหญ้าแฝก ป้องกันน้ำท่วม ดินถล่มในฤดูฝน ตลอดจน ขยายผลโครงการเศรษฐกิจพอเพียง จากโรงเรียนไปสู่ชุมชน มีการสอนทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ ปลูกไม้ผล เพื่อช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน อีกทั้ง มีความรู้ด้านการเกษตร นำไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง มีราษฎรร่วมโครงการฯ 450 คน     โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค และด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ พร้อมกับทรงเยี่ยมราษฎร ที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วย      เวลา 11 นาฬิกา 24 นาที เสด็จพระราชดำเนินไปยังกองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ที่เริ่มดำเนินงานเมื่อปี 2562 ใน 3 โครงการ บนพื้นที่ 68 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูก 30 ไร่ และแหล่งน้ำ 20 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่สิ่งก่อสร้างและเส้นทางต่างๆ โดยที่ศูนย์ผลิตสัตว์ปีกพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล มีพื้นที่ 2 ไร่ เพื่อผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำ สำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีเป้าหมายผลิตให้ได้ 8 พันตัวต่อปี      นอกจากนี้ ได้จัดตั้งเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ที่สนใจเพาะเลี้ยงไก่กระดูกดำ จำนวน 1 พัน 637 ครอบครัว ในการนี้ ทอดพระเนตรการทำอาหารไก่ไข่ลดต้นทุน โดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น อาทิ หยวกกล้วย รำหยาบ ปลายข้าว มูลวัวแห้ง และเกลือป่น มาประกอบเป็นสูตรอาหาร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และไข่มีกลิ่นคาวลดลง     โอกาสนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกไก่ศรีวิชัยดำ จำนวน 112 ตัว ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เลี้ยงง่าย โตไว ไข่ดก ให้ไข่เฉลี่ย 109 ฟองต่อปี พร้อมกับ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายตู้ฟักไข่ไก่เศรษฐกิจ ขนาด 500 ฟอง, กรงกกลูกไก่ ลูกเป็ด อายุแรกเกิดถึง 2 สัปดาห์ ขนาด 200 ตัว และเครื่องส่องไข่แบบประยุกต์ จะช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตลูกไก่ ลูกเป็ด      จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล โดยแบ่งพื้นที่ 28 ไร่ ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย อาคารเรือนโรงที่ใช้เพาะพันธุ์ปลา, โรงเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ, โรงอนุบาลลูกปลาวัยอ่อน และโรงเพาะเลี้ยงไรแดง โดยมีแผนจะเลี้ยงพันธุ์ปลา 5 ชนิด ได้แก่ ปลานิลจิตรลดา, ปลาตะเพียน, ปลาหมอไทย, ปลาสลิด และปลาไน สำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 1 ล้านตัวต่อปี ปัจจุบัน ได้คัดเลือกกำลังพลของหน่วย ไปรับการอบรมเพิ่มเติม ที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ      ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ผลิตพันธุ์พืชพระราชทาน "เพื่อนช่วยเพื่อน" ภาคใต้ตอนล่าง ค่ายรัตนพล ที่ดำเนินการผลิตพันธุ์พืช 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับ, กลุ่มพืชสมุนไพรสำหรับไล่แมลงและกำจัดศัตรูพืช, กลุ่มพืชผักสวนครัว และกลุ่มพืชท้องถิ่นภาคใต้ แบ่งพื้นที่ดำเนินงานเป็น 8 ส่วน เพื่อเตรียมพัฒนาคุณภาพดิน รองรับการเพาะปลูกพืชทั้ง 4 กลุ่ม ทั้งนี้ เมื่อการผลิตพันธุ์พืชสมบูรณ์แล้ว จะนำไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อพระราชทานแก่ประชาชนนำไปเพาะปลูกต่อไป     ในการนี้ ได้มีพระราชดำรัสกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการฯ ความโดยสรุปว่า "เดิมการเลี้ยงปศุสัตว์ในภาคใต้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ แต่มีทหารเข้ามาช่วยดูแล และแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะที่ค่ายรัตนพลนี้ มีความพร้อมทุกด้าน ทั้งคุณภาพดินและน้ำบริบูรณ์ ได้ดำเนินโครงการครบทั้ง 3 โครงการ จะช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร ให้อยู่ดีมีกิน มีใช้เพียงพอ"

 48
ข่าวภูมิภาค
18 ก.พ. 63

วัยรุ่นหาดใหญ่ขี่จยย.ซ้อนสาม ชนกำแพงพุ่งตกคูน้ำ ดับคาที่ 1 เจ็บ 2

สงขลา-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ รับแจ้งได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งข้ามกำแพงสวนสาธารณะหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิชขาเข้าเมืองหาดใหญ่ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่   ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดงดำ ลอยข้ามกำแพงสวนสาธารณะที่สูงประมาณ1เมตร เข้าไปอยู่ภายในสวนสาธารณะ และมีวัยรุ่นชายหญิงที่ขี่ซ้อนท้ายกันมา 3 คน กระเด็นลงไปนอนกองอยู่ข้างกำแพงที่ลึกจากผิวถนนประมาณ 4 เมตร และเสียชีวิตคาที่ 1 คน คือน.ส.พิมพ์กานต์ ณ มณี อายุ 20 ปี และบาดเจ็บอีก 2 คนคือ นายปรมิน ผลเพ็ง อายุ 17 ปีและ น.ส.วิภาวรรณ วันดี อายุ 18 ปี   จากการสอบถาม นายพันกร ผลาวนิตย์ อายุ 20 ปี ที่ขับรถผ่านมาและพบเห็นเป็นคนแรกบอกว่า ขณะขับรถออกจากซอยก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจากคูน้ำ พอเดินมาดูก็เห็นทั้งสามคนนอนอยู่ จึงรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ   ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่ารถคันนี้ซึ่งมี นายปรมิน เป็นคนขับและหญิงสาวสองคนนั่งซ้อนท้ายมา น่าจะขับมาด้วยความเร็วและรถเกิดเหตุหลักพุ่งลงข้างทาง และไปชนกับก้อนหินวางประดับไว้ริมถนน รถลอยเหินข้ามกำแพงเข้าไปอยู่ในสวนสาธารณะ ส่วนผู้ขับขี่ทั้งสามคนกระเด็นตกลงไปในคูน้ำ หนึ่งในนั้นร่างน่าจะกระแทกกับกำแพงคอนกรีตอย่างแรงทำให้เสียชีวิตคาที่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/flJ6ewPsrKE

 48
สังคม
18 ก.พ. 63

วัยรุ่นหาดใหญ่ขี่จยย.ซ้อนสาม ชนกำแพงพุ่งตกคูน้ำ ดับคาที่ 1 เจ็บ 2

สงขลา-เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ รับแจ้งได้เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งข้ามกำแพงสวนสาธารณะหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิชขาเข้าเมืองหาดใหญ่ พื้นที่เขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่   ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีแดงดำ ลอยข้ามกำแพงสวนสาธารณะที่สูงประมาณ1เมตร เข้าไปอยู่ภายในสวนสาธารณะ และมีวัยรุ่นชายหญิงที่ขี่ซ้อนท้ายกันมา 3 คน กระเด็นลงไปนอนกองอยู่ข้างกำแพงที่ลึกจากผิวถนนประมาณ 4 เมตร และเสียชีวิตคาที่ 1 คน คือน.ส.พิมพ์กานต์ ณ มณี อายุ 20 ปี และบาดเจ็บอีก 2 คนคือ นายปรมิน ผลเพ็ง อายุ 17 ปีและ น.ส.วิภาวรรณ วันดี อายุ 18 ปี   จากการสอบถาม นายพันกร ผลาวนิตย์ อายุ 20 ปี ที่ขับรถผ่านมาและพบเห็นเป็นคนแรกบอกว่า ขณะขับรถออกจากซอยก็ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจากคูน้ำ พอเดินมาดูก็เห็นทั้งสามคนนอนอยู่ จึงรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ   ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่คาดว่ารถคันนี้ซึ่งมี นายปรมิน เป็นคนขับและหญิงสาวสองคนนั่งซ้อนท้ายมา น่าจะขับมาด้วยความเร็วและรถเกิดเหตุหลักพุ่งลงข้างทาง และไปชนกับก้อนหินวางประดับไว้ริมถนน รถลอยเหินข้ามกำแพงเข้าไปอยู่ในสวนสาธารณะ ส่วนผู้ขับขี่ทั้งสามคนกระเด็นตกลงไปในคูน้ำ หนึ่งในนั้นร่างน่าจะกระแทกกับกำแพงคอนกรีตอย่างแรงทำให้เสียชีวิตคาที่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/flJ6ewPsrKE

 48
พระราชสำนัก
12 ก.พ. 63

พระองค์เจ้าอทิตยาทรฯ ทรงเททองหล่อ "พระโพธิสัตว์กวนอิม" ปางมหากรุณาธารณี" ที่จังหวัดสงขลา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเททองหล่อ พระโพธิสัตว์กวนอิม ปางมหากรุณาธารณี" ที่จังหวัดสงขลา   วันนี้ เวลา 16 นาฬิกา 13 นาที พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปยังมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน  อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทรงเททองหล่อ "พระโพธิสัตว์กวนอิม"  ซึ่งมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดสงขลา จัดสร้างขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระกุศล แด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 36 ปี วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เมื่อสร้างแล้วเสร็จ จะอัญเชิญไปประดิษฐานภายในอาคารมหากรุณาธรรมสถาน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นสัญญลักษณ์แห่งความรัก ความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดสงขลาสืบไป    โอกาสนี้ ทอดพระเนตรพระพุทธรูป และพุทธศิลป์มหายานสำคัญภายในอาคารธรรมสถาน สำหรับมูลนิธิมหากรุณาธรรมสถาน ได้จดทะเบีบนจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อปี 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจีน ตลอดจน ให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักเรียน และช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย อีกทั้ง ร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล

 155
สังคม
12 ก.พ. 63

เมียแค้นผัวนอกใจ จ้างวัยรุ่นดักตีสั่งสอน แต่พลาดถูกจุดตาย ทำทีเสียใจ-พูดจาไม่รู้เรื่องพร้อมปฏิเสธ

หญิงวัย 49 ปี แค้นจัดสามีไปมีกิ๊ก ควักเงิน 1,000 บาท จ้างวัยรุ่นไปดักทุบหัวสั่งสอน แต่ดันพลาด ฟาดโดนจุดตาย จากนั้นไปแจ้งความเอาผิดคนร้าย ส่วนตัวเองทำทีเสียใจหนักผูกคอตาย ต้องนำส่งโรงพยาบาล ล่าสุดตำรวจอายัดตัวจ่อดำเนินคดีแล้ว   เหตุเกิดที่หน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง ริมถนนราษฎร์อุทิศ ซอย 18 เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อช่วง 3 ทุ่มของวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะที่นางอรัญญา อายุ 49 ปี ยืนคุยกับนายประสพ อายุ 44 ปี ซึ่งเป็นสามีอยู่ที่หน้าแมนชั่น จู่ ๆ มีวัยรุ่นอายุ 16 ปี เข้ามาใช้ไม้ตีศีรษะนายประสพ จนเลือดทะลักออกทางปากและจมูก อาการสาหัส และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล หลังเกิดเหตุนางอรัญญา ไปแจ้งความที่ สภ.หาดใหญ่ เอาผิดวัยรุ่นชายวัย 16 ปี แต่คำให้การมีพิรุธ    ต่อมาญาติได้พาวัยรุ่นคนดังกล่าวเข้ามอบตัว ตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พร้อมให้การซัดทอดว่า นางอรัญญา เป็นคนว่าจ้างให้ไปตีหัวสามีตัวเอง ให้ค่าจ้างเป็นเงิน1,000 บาท เพราะแค้นที่สามีแอบไปมีสาวคนใหม่และไม่ยอมกลับห้อง จึงต้องการสั่งสอน แต่ไม่ได้หวังผลถึงตาย ระบุว่า "ทำให้พิการ และยึดโทรศัพท์มาให้ได้ เพื่อไม่ให้นำไปใช้ติดต่อหญิงอื่นได้อีก   ปรากฎว่า วันถัดมา นางอรัญญา ได้พยายามใช้เชือกรัดคอตัวเอง ให้ดูเหมือนว่าเสียใจที่สามีถูกตีตาย แต่มีคนเข้าไปช่วยไว้ได้ และนำตัวส่ง รพ.หาดใหญ่ และขณะนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ เมื่อตำรวจไปเค้นสอบก็ออกอาการเสียสติ พูดจาไม่รู้เรื่อง และปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ้างทำร้ายสามีตัวเอง โดยตำรวจ สภ.หาดใหญ่ จึงอายัดตัวไว้ก่อน และจัดคนดูแลอย่างใกล้ชิด หวั่นทำร้ายตัวเอง   ล่าสุด ผู้สื่อข่าวไปที่จุดเกิดอีกครั้ง พบเพื่อนบ้านของทั้ง 2 คน ให้ข้อมูลว่า สองสามีภรรยา มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำ เพราะฝ่ายชายติดพนันฟุตบอล แล้วเอารถยนต์ของภรรยาไปค้ำประกัน จนไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว แต่พอมีเงิน กลับนำไปเลี้ยงสาวอื่น ขณะที่ฝ่ายหญิงก็ไม่ได้ทำงานอะไร เป็นคนเงียบ ๆ ไม่สุงสิงกับใคร ไม่เคยเห็นมีญาติมาหา แต่เคยเล่าว่า ถูกฝ่ายชายทำร้ายร่างกาย ส่วนน้องอายุ 16 ปี เห็นมาเล่นเกมที่ร้านอินเตอร์เน็ตบ่อยๆ ระยะหลังไม่ค่อยมา พอรู้ว่าเกิดเหตุแบบนี้ ก็รู้สึกตกใจ ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้    ด้านพันตำรวจเอก อภิชาติ วรรณโก ผู้กำกับการ สภ.หาดใหญ่ เผยว่า ขณะนี้นางอรัญญา ยังพูดจาไม่รู้เรื่อง และยังอยู่โรงพยาบาล ระหว่างนี้ให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐาน ขออำนาจศาลจังหวัดสงขลาอนุมัติหมายจับ ข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หากผลตรวจของแพทย์ ออกมาว่า ไม่ได้เป็นบุคคลวิกลจริต ก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายทันที  

 6,080
ข่าวภูมิภาค
12 ก.พ. 63

แค้นแฟนหนุ่มไปมีกิ๊ก หญิงจ้างเด็ก 16 ดักตีหัว แต่พลาดถึงตาย ก่อนทำทีเป็นเสียใจ-ผูกคอตัวเอง

สงขลา-ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ได้รับมอบตัวนายโอน เยาวชนอายุ 16 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจ.สงขลา ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ญาติได้พาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   หลังจากที่ก่อเหตุใช้ไม้ตี นายประสพ ฉิมคล้าย อายุ 44 ปี เข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิต ที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และในคืนเกิดเหตุนางอรัญญา ทิพย์ทอง อายุ 49 ปี ซึ่งเป็นแฟนกับนายประสพได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่   แต่ปรากฏว่าหลังจากการสอบสวนคดีนี้กลับพลิก เพราะจากการสอบสวน นายโอน ให้การซัดทอดว่า นางอรัญญา ซึ่งเป็นแฟนกับของผู้ตายเป็นคนจ้างให้ไปตีหัวตัวด้วยเงิน 1,000 บาท เนื่องจากแค้นผู้ตาย แอบไปมีสาวคนใหม่และไม่ยอมกลับห้อง จึงจ้างให้ตนไปตีสั่งสอนเพื่อระบายแค้น แต่ไม่หวังผลถึงตาย แต่เกิดพลาดและมือหนักใช้ไม้ฟาดไปที่ทัดดอกไม้ นายประสพ อาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่   นายโอน ให้การว่า รู้จักกับนางอรัญญา ระหว่างที่ตนเข้าไปเล่นเกมอยู่ที่ใต้แมนชั่นที่นางอรัญญาและกิ๊กหนุ่มพักอยู่ โดยนางอรัญญา เข้ามาตีสนิทพูดคุยแบบเอ็นดูและให้เงินใช้ครั้งละ 100 บาท หลังจากนั้นก็ได้ขอให้ตนช่วยไปตีแฟนของตัวเองเพื่อสั่งสอนและให้เงินค่าจ้างด้วย เพราะโกรธที่แฟนหนุ่มไปมีกิ๊กสาวคนใหม่ และมีการติดต่อกันทางไลน์ระบายความแค้นและวางแผนร่วมกัน   โดยนัดแนะกันเมื่อเวลาประมาณ 3 ทุ่มคืนวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะที่นายประสพ และนางอรัญญา ยืนอยู่ข้างแมนชั่นและทะเลาะกันอย่างรุนแรง นางอรัญญา จึงส่งซิกฉวยจังหวะทีเผลอใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะ นายประสพ 1 ครั้ง จนล้มลงและออกทางปากและจมูก และตนยังช่วยพานายประสพ ขึ้นไปบนห้องพักหมายเลข 208 โดยช่วยกันหามขึ้นไปกับยาม แต่นายประสพเสียเลือดมากและอาเจียนเป็นเลือด อาการหนักมากจึงพาตัวส่งโรงพยาบาล   หลังเกิดเหตุ นางอรัญญา ได้ทำทีเข้าแจ้งความกับตำรวจว่า แฟนหนุ่มถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำรวจจึงได้ไปทำการสอบสวนแต่พบพิรุธหลายอย่าง ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดา จึงสอบสวนพยานแวดล้อมจนทราบว่าเป็นการจ้างตีหัวแฟนตัวเองและออกหมายจับนายโอน คนร้าย   และปรากฎว่าถัดมาในคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นางอรัญญา ได้พยายามใช้เชือกรัดคอตัวเองให้ดูเหมือนว่าเสียใจที่แฟนถูกตีตาย แต่มีคนเข้าไปช่วยไว้ได้และนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ และขณะนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเมื่อตำรวจไปสอบก็ออกอาการเสียสติ พูดจาไม่รู้เรื่องและปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ้างทำร้ายสามีของตัวเอง   ทางตำรวจสภ.หาดใหญ่ ได้ไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายร่างกาย พร้อมกับได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และรอให้หายดีจับกุมตัวดำเนินคดีทันที ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zhLXXNE690M

 563
อาชญากรรม
12 ก.พ. 63

แค้นแฟนหนุ่มไปมีกิ๊ก หญิงจ้างเด็ก 16 ดักตีหัว แต่พลาดถึงตาย ก่อนทำทีเป็นเสียใจ-ผูกคอตัวเอง

สงขลา-ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ได้รับมอบตัวนายโอน เยาวชนอายุ 16 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจ.สงขลา ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ญาติได้พาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   หลังจากที่ก่อเหตุใช้ไม้ตี นายประสพ ฉิมคล้าย อายุ 44 ปี เข้าที่ศีรษะจนเสียชีวิต ที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และในคืนเกิดเหตุนางอรัญญา ทิพย์ทอง อายุ 49 ปี ซึ่งเป็นแฟนกับนายประสพได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่   แต่ปรากฏว่าหลังจากการสอบสวนคดีนี้กลับพลิก เพราะจากการสอบสวน นายโอน ให้การซัดทอดว่า นางอรัญญา ซึ่งเป็นแฟนกับของผู้ตายเป็นคนจ้างให้ไปตีหัวตัวด้วยเงิน 1,000 บาท เนื่องจากแค้นผู้ตาย แอบไปมีสาวคนใหม่และไม่ยอมกลับห้อง จึงจ้างให้ตนไปตีสั่งสอนเพื่อระบายแค้น แต่ไม่หวังผลถึงตาย แต่เกิดพลาดและมือหนักใช้ไม้ฟาดไปที่ทัดดอกไม้ นายประสพ อาการสาหัสและไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลหาดใหญ่   นายโอน ให้การว่า รู้จักกับนางอรัญญา ระหว่างที่ตนเข้าไปเล่นเกมอยู่ที่ใต้แมนชั่นที่นางอรัญญาและกิ๊กหนุ่มพักอยู่ โดยนางอรัญญา เข้ามาตีสนิทพูดคุยแบบเอ็นดูและให้เงินใช้ครั้งละ 100 บาท หลังจากนั้นก็ได้ขอให้ตนช่วยไปตีแฟนของตัวเองเพื่อสั่งสอนและให้เงินค่าจ้างด้วย เพราะโกรธที่แฟนหนุ่มไปมีกิ๊กสาวคนใหม่ และมีการติดต่อกันทางไลน์ระบายความแค้นและวางแผนร่วมกัน   โดยนัดแนะกันเมื่อเวลาประมาณ 3 ทุ่มคืนวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา ขณะที่นายประสพ และนางอรัญญา ยืนอยู่ข้างแมนชั่นและทะเลาะกันอย่างรุนแรง นางอรัญญา จึงส่งซิกฉวยจังหวะทีเผลอใช้ไม้ตีเข้าที่ศีรษะ นายประสพ 1 ครั้ง จนล้มลงและออกทางปากและจมูก และตนยังช่วยพานายประสพ ขึ้นไปบนห้องพักหมายเลข 208 โดยช่วยกันหามขึ้นไปกับยาม แต่นายประสพเสียเลือดมากและอาเจียนเป็นเลือด อาการหนักมากจึงพาตัวส่งโรงพยาบาล   หลังเกิดเหตุ นางอรัญญา ได้ทำทีเข้าแจ้งความกับตำรวจว่า แฟนหนุ่มถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตำรวจจึงได้ไปทำการสอบสวนแต่พบพิรุธหลายอย่าง ว่าน่าจะไม่ใช่เป็นเรื่องทำร้ายร่างกายธรรมดา จึงสอบสวนพยานแวดล้อมจนทราบว่าเป็นการจ้างตีหัวแฟนตัวเองและออกหมายจับนายโอน คนร้าย   และปรากฎว่าถัดมาในคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ นางอรัญญา ได้พยายามใช้เชือกรัดคอตัวเองให้ดูเหมือนว่าเสียใจที่แฟนถูกตีตาย แต่มีคนเข้าไปช่วยไว้ได้และนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่ และขณะนี้ก็ยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเมื่อตำรวจไปสอบก็ออกอาการเสียสติ พูดจาไม่รู้เรื่องและปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ้างทำร้ายสามีของตัวเอง   ทางตำรวจสภ.หาดใหญ่ ได้ไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายร่างกาย พร้อมกับได้ออกหมายจับเรียบร้อยแล้วในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และรอให้หายดีจับกุมตัวดำเนินคดีทันที ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zhLXXNE690M

 563
อาชญากรรม
12 ก.พ. 63

สาวใหญ่แค้นแฟนหนุ่มแอบมีกิ๊ก จ้างเด็กวัย 16 ดักตีหัวดับ ก่อนผูกคอตัวเองทำทีเสียใจที่แฟนถูกตีหัวตาย

สงขลา-สาวใหญ่แค้นแฟนตัวเองแอบไปมีกิ๊ก จ้างเด็กหนุ่มวัย 16 ปีให้ไปตีหัว แต่ว่าเด็กตีเข้าจุดสำคัญส่งผลให้เสียชีวิต จากนั้นผูกคอตัวเองทำทีว่าเสียใจที่แฟนตนเองถูกตีหัวตาย    วันที่ 11ก.พ. ที่สภ.หาดใหญ่จ.สงขลา เจ้าหน้าที่ได้รับมอบตัวเยาวชนอายุ 16 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลเยาวชนและครอบครัวจ.สงขลา ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ญาติได้พาเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่ จ.สงขลา   หลังจากที่ก่อเหตุใช้ไม้ตี นายประสพ ฉิมคล้าย อายุ 44 ปี เข้าที่ศรีษะจนเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 3 ทุ่มของคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งย่านถนนราษฎร์อุทิศ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา และในคืนเกิดเหตุได้นางอรัญญา ทิพย์ทอง อายุ 49 ปี ซึ่งเป็นแฟนกับนายประสพได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.หาดใหญ่   แต่ปรากฏว่าหลังจากการสอบสวนคดีนี้ สุดท้ายคดีพลิก เพราะจากการสอบสวน เยาวชนวัย 16 ปี ให้การซัดทอดว่า นางอรัญญา ซึ่งเป็นแฟนกับผู้ตายเป็นคนจ้างให้ตนไปตีหัวด้วยเงิน 1,000 บาท เนื่องจากแค้นนายประสพ แอบไปมีสาวคนใหม่และไม่ยอมกลับห้อง จึงจ้างให้ตนไปตีสั่งสอนเพื่อระบายแค้นแต่ไม่หวังผลถึงตาย แต่ตนเองเกิดพลาดและมือหนักใช้ไม้ฟาดไปท้ายทอยนายประสพอาการสาหัส และไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล   แต่หลังเกิดเหตุ นางอรัญญา ได้ทำทีเข้าแจ้งความกับตำรวจว่าแฟนหนุ่มถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาล และปรากกว่าในคืนนั้น หลังกลับจากโรงพยาบาล นางอรัญญา ได้พยายามใช้เชือกรัดคอตัวเองให้ดูเหมือนว่าเสียใจที่แฟนถูกตีตาย แต่มีคนเข้าไปช่วยไว้ได้ทันและนำตัวส่งโรงพยาบาล    ขณะนี้นางอรัญญายังยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและเมื่อตำรวจไปสอบก็ออกอาการเสียสติพูดจาไม่รู้เรื่องและปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนจ้างทำร้ายสามีของตัวและทางตำรวจสภ.หาดใหญ่ ได้ไปเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ทำร้ายร่างกาย พร้อมกับได้ออกหมายจับเรียบร้อยเล้วในข้อหาเป็นผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และรอให้หายดีจะจับกุมตัวดำเนินคดีทันที           ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/uCrr1Ntyn5o  

 126
ข่าวภูมิภาค
11 ก.พ. 63

เจ้าของกระชังปลา ถูกคลื่นซัดตกเรือ จมน้ำหายต่อหน้าเมีย

สงขลา-เจ้าของกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว ที่เกาะยอ ขับเรือหางยาวออกไปนอนเฝ้ากระชังปลาในทะเลสาบสงขลา เรือถูกคลื่นซัดคนขับเรือตกทะเลสาบ จมหายต่อหน้าเมีย   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา รับแจ้งมีเหตุคนตกจากเรือจมลงไปในทะเลสาบสงขลา บริเวณกระชังเลี้ยงปลาที่เกาะยอ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบนางจิรวัตร อายุ 49 ปี ภรรยาของผู้สูญหาย พร้อมกับชาวบ้านประมาณ 10 คน รอเจ้าหน้าที่อยู่   จากการสอบสวนเบื้องต้น นางจิรวัตร ให้การว่า ประมาณเวลา 21.30 น. ตนและนายมงคล อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นสามี ได้ขับเรือหางยาวเพื่อออกไปนอนเฝ้ากระชังเลี้ยงปลากะพงในทะเลสาบสงขลา บริเวณเกาะยอ โดยสามีเป็นคนขับเรือและตนนั่งอยู่บริเวณหัวเรือ และขณะที่เรือกำลังแล่นออกห่างจากฝั่งได้ไม่ไกลนัก เรือเริ่มเจอคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้เรือโคลงเคลงเนื่องจากโดนคลื่นซัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายมงคล นั่งขับเรือคุมเครื่องเรือหางยาวอยู่ด้านท้ายเรือ ทำให้พลาดตกจากเรือลงไปในทะเลสาบ พร้อมกับตะโกนบอกให้ตนดับเครื่องเรือ ซึ่งกว่าจะดับเครื่องเรือได้ ก็ไม่ได้ยินเสียงและมองไม่เห็นนายมงคลแล้ว จึงโทรศัพท์ตามให้เพื่อนบ้านมาช่วย ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากสภาพอากาศ ซึ่งวันที่เกิดเหตุในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา มีฝนตกและมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน   ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนบ้านและญาติได้นำเรือออกช่วยกันค้นหาบริเวณโดยรอบเกาะยอ และพบศพนายมงคล ลอยอยู่ใกล้ตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร จึงได้ช่วยกันนำศพนายมงคล ใส่เรือขึ้นมาบนฝั่ง พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการตรวจสอบ ร่วมกับทางแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา หลังจากนั้นจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/TKLBNFcdfWY

 867
สังคม
11 ก.พ. 63

เจ้าของกระชังปลา ถูกคลื่นซัดตกเรือ จมน้ำหายต่อหน้าเมีย

สงขลา-เจ้าของกระชังเลี้ยงปลากะพงขาว ที่เกาะยอ ขับเรือหางยาวออกไปนอนเฝ้ากระชังปลาในทะเลสาบสงขลา เรือถูกคลื่นซัดคนขับเรือตกทะเลสาบ จมหายต่อหน้าเมีย   เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองสงขลา รับแจ้งมีเหตุคนตกจากเรือจมลงไปในทะเลสาบสงขลา บริเวณกระชังเลี้ยงปลาที่เกาะยอ จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยลงไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุพบนางจิรวัตร อายุ 49 ปี ภรรยาของผู้สูญหาย พร้อมกับชาวบ้านประมาณ 10 คน รอเจ้าหน้าที่อยู่   จากการสอบสวนเบื้องต้น นางจิรวัตร ให้การว่า ประมาณเวลา 21.30 น. ตนและนายมงคล อายุ 52 ปี ซึ่งเป็นสามี ได้ขับเรือหางยาวเพื่อออกไปนอนเฝ้ากระชังเลี้ยงปลากะพงในทะเลสาบสงขลา บริเวณเกาะยอ โดยสามีเป็นคนขับเรือและตนนั่งอยู่บริเวณหัวเรือ และขณะที่เรือกำลังแล่นออกห่างจากฝั่งได้ไม่ไกลนัก เรือเริ่มเจอคลื่นลมแรงในทะเล ทำให้เรือโคลงเคลงเนื่องจากโดนคลื่นซัดแรงขึ้นเรื่อย ๆ   ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่นายมงคล นั่งขับเรือคุมเครื่องเรือหางยาวอยู่ด้านท้ายเรือ ทำให้พลาดตกจากเรือลงไปในทะเลสาบ พร้อมกับตะโกนบอกให้ตนดับเครื่องเรือ ซึ่งกว่าจะดับเครื่องเรือได้ ก็ไม่ได้ยินเสียงและมองไม่เห็นนายมงคลแล้ว จึงโทรศัพท์ตามให้เพื่อนบ้านมาช่วย ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากสภาพอากาศ ซึ่งวันที่เกิดเหตุในพื้นที่ อ.เมืองสงขลา มีฝนตกและมีลมพัดแรงตลอดทั้งวัน   ล่าสุด เมื่อเวลาประมาณ 06.00 น. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนบ้านและญาติได้นำเรือออกช่วยกันค้นหาบริเวณโดยรอบเกาะยอ และพบศพนายมงคล ลอยอยู่ใกล้ตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 2 กิโลเมตร จึงได้ช่วยกันนำศพนายมงคล ใส่เรือขึ้นมาบนฝั่ง พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาทำการตรวจสอบ ร่วมกับทางแพทย์จากโรงพยาบาลสงขลา หลังจากนั้นจะนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/TKLBNFcdfWY

 867
สังคม
07 ก.พ. 63

น่ารัก! สงขลา ทำถังขยะรูปสัตว์วางริมถนนเพื่อสุขภาพบนสระน้ำ

สวนสัตว์สงขลา นอกจากการเข้าไปชมสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆแล้ว เมื่อตกเย็นผู้คนจะไปที่ถนนสุขภาพรอบๆสระน้ำในสวนสัตว์สงขลา เพื่อวิ่งออกกำลังกาย   ที่ข้างถนน จะมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆมากมายตั้งอยู่เต็มไปหมด ไม่ว่าจะเป็นจิงโจ้ หมี แพนกวิน เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆที่หน้าท้องของรูปปั้นสัตว์แต่ละตัวนั้นจะมีช่องว่างๆอยู่ เพื่อเป็นช่องใส่ถังขยะ   นี่เป็นไอเดียของ คุณเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา บอกว่าเหตุที่ทำถังขยะรูปสัตว์นี้ก็เพื่อต้องการให้เด็กๆให้ความสนใจ ดึงดูดให้มาทิ้งขยะ     ชมผ่านยูทูปที่นี่ : youtu.be/fA_8kAP9iXg

 467
สังคม
07 ก.พ. 63

เด็กเลี้ยงวัวฉุน ถูกตำรวจขอตรวจกระเป๋า ทำวัวตื่นวิ่งหนีหาย

สงขลา-จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Yupa Thangmaingoen เผยแพร่คลิปหนุ่มถูกตำรวจเรียกค้นตัวขณะจูงวัวชน อยู่บนถนนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านพรุเตียว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา และแสดงท่าทีไม่พอใจที่ถูกตำรวจตรวจค้น บอกว่าทำให้วัวตื่นกลัวและมีการโต้เถียงกัน กระทั่งชายหนุ่มคนนี้ ขว้างกระเป๋าสะพายใส่ตำรวจ   ล่าสุด พ.ต.ท.ภาสกร กิจไพบูลย์ทวี รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สะเดา เผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ก.พ. 63) ตำรวจสายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สะเดา ได้ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่ 5 บ้านพรุเตียว เพื่อป้องกันสิ่งผิดกฏหมายและความมั่นคง   ระหว่างนั้นได้มีน้องเดินจูงวัวชนมา พร้อมกับสะพายกระเป๋าคาดตัว จึงขอตรวจค้นตามปกติ แต่หนุ่มจูงวัวคนนี้ไม่ให้ตรวจและแสดงความไม่พอใจตามที่ปรากฏในคลิป กระทั่งวัวหลุดวิ่งหนีไป ยืนยันเป็นการขอตรวจค้นตามปกติ  แต่สุดท้ายแล้วก็ให้ตรวจค้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมตรวจด้วยและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอะไรจึงปล่อยตัวไป   รับชมผ่านยูทูบได้ที่ :  https://youtu.be/MHEBogH_tT0

 12,018
ข่าวภูมิภาค
07 ก.พ. 63

เด็กเลี้ยงวัวฉุน ถูกตำรวจขอตรวจกระเป๋า ทำวัวตื่นวิ่งหนีหาย

สงขลา-จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก Yupa Thangmaingoen เผยแพร่คลิปหนุ่มถูกตำรวจเรียกค้นตัวขณะจูงวัวชน อยู่บนถนนในพื้นที่หมู่ 5 บ้านพรุเตียว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา และแสดงท่าทีไม่พอใจที่ถูกตำรวจตรวจค้น บอกว่าทำให้วัวตื่นกลัวและมีการโต้เถียงกัน กระทั่งชายหนุ่มคนนี้ ขว้างกระเป๋าสะพายใส่ตำรวจ   ล่าสุด พ.ต.ท.ภาสกร กิจไพบูลย์ทวี รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สะเดา เผยว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ (5 ก.พ. 63) ตำรวจสายตรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.สะเดา ได้ไปตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่หมู่ 5 บ้านพรุเตียว เพื่อป้องกันสิ่งผิดกฏหมายและความมั่นคง   ระหว่างนั้นได้มีน้องเดินจูงวัวชนมา พร้อมกับสะพายกระเป๋าคาดตัว จึงขอตรวจค้นตามปกติ แต่หนุ่มจูงวัวคนนี้ไม่ให้ตรวจและแสดงความไม่พอใจตามที่ปรากฏในคลิป กระทั่งวัวหลุดวิ่งหนีไป ยืนยันเป็นการขอตรวจค้นตามปกติ  แต่สุดท้ายแล้วก็ให้ตรวจค้นโดยมีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมตรวจด้วยและไม่พบสิ่งผิดกฏหมายอะไรจึงปล่อยตัวไป   รับชมผ่านยูทูบได้ที่ :  https://youtu.be/MHEBogH_tT0

 12,018
ข่าวภูมิภาค
07 ก.พ. 63

ญาติแค้นตามล็อคตัวไอ้หื่นลวง ด.ญ.ป.6 หวังข่มขืน อ้างเห็นเด็กมีประจำเดือนเลยหมดอารมณ์

สงขลา-มีคลิปเหตุการณ์ไลฟ์สด ขณะญาติของเด็กหญิงวัย 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 ใน อ.หาดใหญ่ เข้าไปล็อคคอจับตัว นายเฉลิมพล คำนิยม อายุ 37 ปี ขณะนั่งอยู่ในร้านค้าหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 1 อ.หาดใหญ่ และกำลังรอขึ้นรถโดยสารหลบหนีไป จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนที่จะแจ้งตำรวจประจำสถานีขนส่งให้มาจับกุมตัว   หลังจากที่ได้ก่อเหตุหลอกเด็กหญิงอายุ 12 ปี ไปล่วงละเมิดทางเพศ โดยแม่ของเด็กได้เข้าแจ้งความไว้กับตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ต่อมาศาลจังหวัดสงขลา ได้ออกหมายจับนายเฉลิมพล ในข้อหาพรากและพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจารโดยขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หลังญาติๆ ทราบเรื่องจึงได้พยายามตามหาตัว จนกระทั่งมาพบนั่งรอรถอยู่ที่สถานีขนส่งหาดใหญ่   เบื้องต้นนายเฉลิมพล ยอมรับสารภาพว่า ได้ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 12 ปี จริง แต่ไม่ได้ข่มขืน และเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ยังถูกต่อยและเตะด้วยความโกรธ เนื่องจากน้าของเด็กได้นำเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยความแค้น   พร้อมเล่าว่า ในวันเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ไปพบกับเด็กหญิงคนนี้ ขณะกำลังเดินอยู่คนเดียว จึงออกอุบายหลอกเด็กว่าจะพาไปส่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งเด็กหลงเชื่อขึ้นซ้อนท้ายไป แต่ตนได้ขับพาเข้าไปในป่าแถวสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งขณะนั่งรถไปเด็กได้ด่าตลอดทาง แต่ตนได้ขับเร็ว เพื่อไม่ให้เด็กหนี กระทั่งพาเข้าไปในป่า และใช้กรรไกรขนาดเล็กจี้คอเด็กถอดเสื้อนักเรียนออก และขยำนม แต่ตอนกำลังจะลงมือข่มขืน เห็นเด็กมีประจำเดือน จึงหมดอารมณ์ไม่ได้ข่มขืน และขับรถพามาส่งที่โรงเรียน   กระทั่งมาทราบภายหลังว่า เด็กนำเรื่องไปบอกพ่อแม่และน้า รวมทั้งมีการเข้าแจ้งความ และโพสต์เรื่องนี้พร้อมภาพของตนลงในสังคมออนไลน์ จึงกบดานเงียบ และในวันนี้กำลังจะเดินทางไป จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เรื่องเงียบ แต่ญาติตามมาพบเสียก่อน   จากการตรวจสอบประวัติของ นายเฉลิมพล ว่าเคยติดคุกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกคดีวิ่งราวทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 2 ปีกว่า แต่ขณะอยู่ในเรือนจำได้ก่อเหตุแทงเพื่อนนักโทษด้วยกันศาลลงโทษเพิ่มอีก 12 ปี พอออกมาไม่นานก็ถูกจับคดีค้ายาเสพติด และออกมาได้ 2 ปี กว่า กระทั่งมาก่อนเหตุพยายามข่มขืนเด็กหญิง ป.6 ดังกล่าว      รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/P1u_CBmz044

 1,740
สังคม
07 ก.พ. 63

ญาติแค้นตามล็อคตัวไอ้หื่นลวง ด.ญ.ป.6 หวังข่มขืน อ้างเห็นเด็กมีประจำเดือนเลยหมดอารมณ์

สงขลา-มีคลิปเหตุการณ์ไลฟ์สด ขณะญาติของเด็กหญิงวัย 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 ใน อ.หาดใหญ่ เข้าไปล็อคคอจับตัว นายเฉลิมพล คำนิยม อายุ 37 ปี ขณะนั่งอยู่ในร้านค้าหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอหาดใหญ่ แห่งที่ 1 อ.หาดใหญ่ และกำลังรอขึ้นรถโดยสารหลบหนีไป จ.สุราษฎร์ธานี ก่อนที่จะแจ้งตำรวจประจำสถานีขนส่งให้มาจับกุมตัว   หลังจากที่ได้ก่อเหตุหลอกเด็กหญิงอายุ 12 ปี ไปล่วงละเมิดทางเพศ โดยแม่ของเด็กได้เข้าแจ้งความไว้กับตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ต่อมาศาลจังหวัดสงขลา ได้ออกหมายจับนายเฉลิมพล ในข้อหาพรากและพาเด็กอายุยังไม่เกิน 15 ปี ไปเพื่อการอนาจารโดยขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ หลังญาติๆ ทราบเรื่องจึงได้พยายามตามหาตัว จนกระทั่งมาพบนั่งรอรถอยู่ที่สถานีขนส่งหาดใหญ่   เบื้องต้นนายเฉลิมพล ยอมรับสารภาพว่า ได้ล่วงละเมิดเด็กหญิงวัย 12 ปี จริง แต่ไม่ได้ข่มขืน และเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ยังถูกต่อยและเตะด้วยความโกรธ เนื่องจากน้าของเด็กได้นำเรื่องนี้ไปโพสต์ในเฟซบุ๊กด้วยความแค้น   พร้อมเล่าว่า ในวันเกิดเหตุได้ขับรถจักรยานยนต์ไปพบกับเด็กหญิงคนนี้ ขณะกำลังเดินอยู่คนเดียว จึงออกอุบายหลอกเด็กว่าจะพาไปส่งโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆ ซึ่งเด็กหลงเชื่อขึ้นซ้อนท้ายไป แต่ตนได้ขับพาเข้าไปในป่าแถวสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งขณะนั่งรถไปเด็กได้ด่าตลอดทาง แต่ตนได้ขับเร็ว เพื่อไม่ให้เด็กหนี กระทั่งพาเข้าไปในป่า และใช้กรรไกรขนาดเล็กจี้คอเด็กถอดเสื้อนักเรียนออก และขยำนม แต่ตอนกำลังจะลงมือข่มขืน เห็นเด็กมีประจำเดือน จึงหมดอารมณ์ไม่ได้ข่มขืน และขับรถพามาส่งที่โรงเรียน   กระทั่งมาทราบภายหลังว่า เด็กนำเรื่องไปบอกพ่อแม่และน้า รวมทั้งมีการเข้าแจ้งความ และโพสต์เรื่องนี้พร้อมภาพของตนลงในสังคมออนไลน์ จึงกบดานเงียบ และในวันนี้กำลังจะเดินทางไป จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อให้เรื่องเงียบ แต่ญาติตามมาพบเสียก่อน   จากการตรวจสอบประวัติของ นายเฉลิมพล ว่าเคยติดคุกมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรกคดีวิ่งราวทรัพย์ ศาลตัดสินจำคุก 2 ปีกว่า แต่ขณะอยู่ในเรือนจำได้ก่อเหตุแทงเพื่อนนักโทษด้วยกันศาลลงโทษเพิ่มอีก 12 ปี พอออกมาไม่นานก็ถูกจับคดีค้ายาเสพติด และออกมาได้ 2 ปี กว่า กระทั่งมาก่อนเหตุพยายามข่มขืนเด็กหญิง ป.6 ดังกล่าว      รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/P1u_CBmz044

 1,740

Top