ค้นหา :

ผลการค้นหา "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พระราชสำนัก
07 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหรทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฏีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม   จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น เชิญไปมอบให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทอง ที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   จบแล้ว ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pmwJrk4g2Kg    

 5,049
พระราชสำนัก
04 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 วันที่ 6 เม.ย.นี้

เว็บไชต์ราชกิจนุเษกษา ได้เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ความว่า   นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดังรายการต่อไปนี้ วันที่ 6 เมษายน เจ้าพนักงานเตรียมพระราชพิธี ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต ไว้พร้อม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุีลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม   เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จบแล้ว ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัดและวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง   ครั้นสุดเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรือสายสะพายสูงสุด   สํานักพระราชวัง วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/k1GemQCBSkw    

 8,089
พระราชสำนัก
03 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ในวันที่ 6 เม.ย.

     เว็บไชต์ราชกิจนุเษกษา ได้เผยแพร่หมายกำหนดการ พระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ลงวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ความว่า นายกรัฐมนตรี ในตำแหน่งบังคับบัญชาสำนักพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดการพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ดังรายการต่อไปนี้ วันที่ 6 เมษายน เจ้าพนักงานเตรียมพระราชพิธี ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต ไว้พร้อม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เวลา 15.00 น. เสด็จออก ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ภายใต้นพปฎลมหาเศวตฉัตร แวดล้อมด้วยเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุีลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม        เมื่อสุดเสียงประโคมแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว พระราชทานแก่นายกรัฐมนตรี เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกรแล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทองที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านกระแสพระราชปรารภประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จบแล้ว ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร ดุริยางค์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ยิงปืนใหญ่ฝ่ายละ 21 นัดและวัดทั่วราชอาณาจักรย่ำระฆังและกลอง         ครั้นสุดเสียงปืนใหญ่ มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดําเนินกลับ การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายนพรัตนราชวราภรณ์ หรือสายสะพายสูงสุด   สํานักพระราชวัง วันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2560  

 71,465
พระราชสำนัก
26 มี.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ประธานาธิบดีเยอรมนีคนใหม่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดี นายฟรังค์-วัลเทอร์ ซไตน์ไมเออร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดี แห่งสาธารณรัฐเยอรมนี คนที่ 12 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2560 ความว่า ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและคำปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประสบความสำเร็จ และความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเยอรมัน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือที่มีอยู่ระหว่าง 2 ประเทศ และประชาชนของเราทั้งสอง จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/C5FjZup1etA

 4,580
พระราชสำนัก
14 มี.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระแก้วมรกต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในการเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทรงฤดูร้อน ประจำปี 2560 โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ พระราชทานแก่ข้าราชการ ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ และประชาชน ที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ บริเวณด้านนอกพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/YhmflJipTGo  

 14,992
สังคม-อาชญากรรม
12 มี.ค. 60

ในหลวง ร.10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 'เจ๊ยุ' คนดังจากหลายวงการร่วมอาลัย

จากกรณี นางยุวดี ธัญญสิริ หรือ เจ๊ยุ อดีตผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาล และภริยาของ พล.อ.ศิริชัย ธัญญสิริ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้คร่ำหวอดในวงการข่าวการเมืองมากว่า 40 ปี เสียชีวิตอย่างสงบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รวมอายุ 71 ปี นั้น   ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ศาลา 10 วัดโสมนัสราชวรวิหาร มีพิธีสวดพระอธิธรรมคืนแรก โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐมนตรีบางส่วน ได้เข้าร่วมรดน้ำศพด้วย    ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมเครื่องประดับเกียรติยศแก่นางยุวดี โดยพิธีพระราชทานเพลิงศพ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม เวลา 14.00 น.    นอกจากนี้ วาสนา นาน่วม ได้เผยเรื่องราวผ่านเฟสบุ๊กกล่าวถึง บิ๊กยักษ์ พล.อ.สิริชัย ธัญญสิริ อดีตปลัดกลาโหม สามีของเจ๊ยุ และน้องเอ้ สุธีณพ ลูกชายของเจ๊ยุ             ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/AQpfR_ZvCH4

 20,559
พระราชสำนัก
13 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

วานนี้ (12 กุมภาพันธ์) เวลา 18.34 น.  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20   จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระสัมพุทธพรรณี พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้นเสด็จฯ ไปที่อาสน์สงฆ์ ทรงประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระราชาคณะ 6 รูป และพระราชาคณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม 12 รูป รวม 18 รูป   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ลงจากอาสน์สงฆ์ ไปครองผ้าที่ในพระฉาก จากนั้นออกจากพระอุโบสถ ไปครองผ้าที่พระระเบียงข้างพระอุโบสถ เมื่อครองผ้าเสร็จแล้ว กลับเข้ามานั่งยังอาสน์สงฆ์   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ที่เดิม เจ้าหน้าที่กองศาสนูปถัมภ์ กรมการศาสนา นิมนต์พระกรรมการมหาเถรสมาคมไปนั่งที่อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถ   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงศีล สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล จบ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอ่านประกาศกระแสพระราชโองการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ที่ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช เสด็จไปประทับที่อาสน์สงฆ์ซึ่งปูลาดไว้ด้านหน้า สมเด็จพระวันรัตกล่าว “สงฺฆราชฏฐปนานุโมทนา” สมเด็จพระธีรญาณมุนีนำสวด “โส อตฺถลทฺโธ” พระกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัด สวดรับพร้อมกัน   สมเด็จพระสังฆราช เสด็จจากอาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถไปประทับ ณ อาสนะ ซึ่งปูลาดไว้ข้างพระแท่นเศวตฉัตร หัวอาสน์สงฆ์สังฆมณฑล อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้กราบทูลนำเสด็จไปประทับ พระกรรมการมหาเถรสมาคมตามไปนั่งที่อาสน์สงฆ์สังฆมณฑล   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏแด่สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชทรงแบพระหัตถ์โดยมีพานแก้วรองรับ ขณะถวายน้ำพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ พระสงฆ์ในสังฆมณฑลเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ พนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ ในเวลาเดียวกันพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งชุมนุมในพระอุโบสถเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆังพร้อมกันทั่วประเทรวมทั้ง การย่ำระฆังในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม   โดยนายปรีชาญ อินทรไพโรจน์ ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รับหน้าที่ย่ำระฆัง ณ หอระฆัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ทำการย่ำระฆัง โดยใช้ไม้เหง้าไผ่ตง ตี 3 ลา จังหวะจากช้าไปเร็ว เมื่อจบการตีแล้วจะย่ำระฆังเป็นจังหวะสม่ำเสมอจำนวน 20 ครั้ง ฉลองโอกาสสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังคปริณายก องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/0RfIeiiQCeQ

 38,033
พระราชสำนัก
12 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา

วานนี้ (11 ก.พ.) เวลา 18.55 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงจุดเทียนรุ่ง และธูปเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร และพระสัมพุทธพรรณี แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น พระราชทานเทียนชนวนที่ทรงจุดไฟ พระราชทานแก่ผู้อำนวยการกองพระราชพิธีเชิญไปถวายเจ้าอาวาส เพื่อจุดเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศ พระราชทานไปยังพระอารามหลวง 5 พระอาราม คือ วัดบวรนิเวศวิหาร, วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ พระสงฆ์ 30 รูป เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม พระเทพญาณวิศิษฏ์ วัดปทุมวนาราม ถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก พระเทศน์ถวายอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระเทศน์ และพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้ว พระสงฆ์ถวายอดิเรก   สำหรับวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ปีนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา คือ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง ทำกุศลให้ถึงพร้อม และทำใจให้บริสุทธิ์ แก่พระอรหันต์สาวก ผู้เป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา ทั้ง 1,250 รูป ที่ไปชุมนุมพร้อมกัน โดยไม่ได้นัดหมาย ดังนั้น พุทธศาสนิกชน ควรร่วมกันทำดี ด้วยการฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อเป็นพุทธบูชา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพร้อมเพียงกัน     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/wy5Lm_DTSQE

 7,233
พระราชสำนัก
11 ก.พ. 60

นายกฯ เผย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพอพระทัยนิทรรศการ "เย็นศิระเพราะพระบริบาล"

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวว่า ภายหลังได้เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการ "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" เมื่อวานที่ผ่านมานั้น (10 ก.พ.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รับสั่งว่า ทรงพอพระทัยการจัดงานนิทรรศการในครั้งนี้ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ประชาชนจะได้เข้าใจสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทำหน้าที่มาอย่างไรบ้าง   โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงวางรากฐานไว้มากมายต่อเนื่องมาจากทุกรัชกาล และอยากให้ประชาชนในช่วงนี้ได้เข้าใจว่าทั้งหมดเป็นพื้นฐานของประเทศที่จะทำให้ประเทศเข้มแข็งบนรากฐานอันแข็งแกร่ง จึงได้รับสนองพระราโชบายในการทำให้ศาสตร์พระราชาทั้งหมด ได้ไปสู่การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ศูนย์พัฒนาทั้งหมด 6 ศูนย์ ซึ่งมีความแตกต่างกันและส่วนตัวได้กราบบังคมทูลไปว่า ทั้งหมดนี้ 134 ประเทศได้นำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพของแต่ละประเทศ   ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงได้รับพระราชทานรางวัลจากองค์การสหประชาชาติว่าทำคุณประโยชน์ต่อโลก เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน โดยพระองค์ยังทรงรับสั่งว่า ทำได้ดีและขอให้ช่วยกันทำต่อไป พร้อมรับสั่งอีกว่างานสำคัญได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นเรื่อยๆ แต่อีกเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกันคือการจัดงานวันมาฆบูชาและงานสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช บ้านเมืองจะได้สงบและร่มเย็น        ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/LCB-gO-cF4k

 3,208
พระราชสำนัก
10 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร ซึ่งใช้ทำนองเลื่อน และทำนองลากซุง ในการสวดพระอภิธรรม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rJhBhenklQs  

 2,632
พระราชสำนัก
09 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯถวายสัตย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาส ให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นำตุลาการศาลทหารสูงสุด ตุลาการศาลทหารกลาง และตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารชั้นต้น หรือตุลาการพระธรรมนูญศาลทหารกรุงเทพ จำนวน 184 นาย เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต   โอกาสนี้ ทรงมีพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานว่า การอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรม และทางด้านกฎหมายนั้น ไม่ว่าทหารหรือพลเรือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อความสุข ความสงบ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชน หน้าที่ของตุลาการศาลทหาร ก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมาย แต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้งเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฎี มนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษา มีการให้ความยุติธรรม และมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้น การอำนวยการยุติธรรม ขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ในด้านกฎหมาย ตลอดจนมีความเข้าใจในชีวิต ในสังคม ในอุดมการณ์ของชาติ เพราะกฎหมายนั้น ใช้ให้ถูกก็ดี ใช้ให้ไม่ถูกก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้ มีความสามารถ มีวุฒิภาวะแล้ว ย่อมพิจารณาออกว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เพื่อระงับทุกข์ แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูก หรือมีบทพิพากษาให้เกิดความยุติธรรมได้   ต่อมาทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา นำผู้พิพากษาประจำศาล จำนวน 84 คน เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่   ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสว่า คำปฏิญาณที่ได้กล่าวมา สมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ครอบคลุมหน้าที่และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณนั้นไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของเราคืออำนวยความยุติธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชน อันกฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้ แต่ข้อที่จะท้าทายคือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะแก่โอกาส เหมาะกับกาลเทศะด้วยความเที่ยงตรง ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ กำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้ และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปมีประสบการณ์เพิ่ม ได้เห็นอะไรต่างๆ ทฤษฎีที่ได้เรียนที่ได้เห็นก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rkHSz1FN7Sk    

 2,575
การเมือง
03 ก.พ. 60

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช. เพิ่มอีก 3 ราย

  วันนี้ (๓ ก.พ.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบั เป็น สนช.ใหม่ญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้   ๑. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ๒. พลเอก สสิน ทองภักดี ๓. พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน   ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ      

 6,839
พระราชสำนัก
03 ก.พ. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จลง ณ บริเวณด้านหน้า พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้าย เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2560 ในการนี้ ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน ธูป ที่โต๊ะเครื่องสังเวย ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย และทรงเผากระดาษเงิน กระดาษทอง พระราชพิธีสังเวยพระป้าย เป็นพระราชพิธีที่ทรงปฏิบัติสืบต่อมา เพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ที่ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน โดยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถาน มีลักษณะเป็นเทวรูปทรงเครื่องกษัตริยาธิราช พระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขรรค์ พระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระ เหมือนกับพระสยามเทวาธิราช แต่พระพักตร์ลักษณะเหมือนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้ว แบบเก๋งจีน   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/GWyd4_Qt_Zc  

 5,479
พระราชสำนัก
29 ม.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป 'ขวัญแก้ว วัชโรทัย'

สำนักพระราชวัง แจ้งว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศมณฑป ฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดตั้งประดับเกียรติยศ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ประโคมเวลาพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม เมื่อเช้านี้(28ม.ค.) ที่โรงพยาบาลศิริราช ด้วยภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบตัน สิริรวมอายุ 88 ปี 5 เดือน และทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด      ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางที่หน้าโกศศพ       ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/0PCnjIDSJ8Y

 1,947
พระราชสำนัก
29 ม.ค. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดทำของที่ระลึกและเครื่องสังเค็ดงานพระบรมศพถวายแก่พระสงฆ์

วานนี้ (28 มกราคม) สำนักพระราชวัง แจ้งว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สำนักราชเลขาธิการ และสำนักพระราชวังดำเนินการจัดทำของที่ระลึกงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ถวายแก่พระสงฆ์บรรพชิตจีนนิกาย และอนัมนิกาย รวมทั้งถวายตามพระอารามหลวง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาศถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยของที่ระลึกและเครื่องสังเค็ดดังกล่าว จะต้องมีการออกแบบสร้างขึ้นโดยประณีต ลวดลาย สีสันที่ใช้และปักประดับต้องมีความหมายเกี่ยวพันในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ทั้งนี้ ธรรมเนียมนิยมการสร้างถวายเครื่องสังเค็ด เริ่มขึ้นหลังจากงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา โดยเครื่องสังเค็ดจะถวายไปยังวัดวาอารามต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ธรรมาสน์เทศน์ ธรรมาสน์สวด หนังสือปาติโมกข์พร้อมตู้ เทียนสลักพร้อมตู้ลายทอง หีบใส่หนังสือสวด หนังสือเทศน์ พัดรอง ย่าม ผ้ากราบ และภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ ของสงฆ์     ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/4I5AH3NoNTk  

 3,222

Top