ค้นหา :

ผลการค้นหา "ข้าว"

พระราชสำนัก
01 พ.ย. 59

ประกาศเทิดพระเกียรติ 'ร.๕' เป็น 'พระบิดาปฏิรูปข้าวไทย' 'ร.๙' เป็น 'พระบิดาแห่งการวิจัยพัฒนา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”   โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนา แนวทางการผลิตข้าว และการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในห้วงแห่งรัชกาลตามลําดับ ทั้งนี้ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ อุทิศกําลังพระวรกายและกําลังพระปัญญา ทําให้ข้าวไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ การจัดระบบชลประทานที่เหมาะสม การขนส่ง และการพัฒนาระบบการผลิตโดยรวม ประเทศไทยจึงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรวมกล่าวคือ   ๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิรูปข้าวไทย โดยทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวใหม่ที่ส่งผลดี และเอื้อประโยชน์ ต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ โดยการยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อสนับสนุนด้านการผลิต การยกเลิกระบบศักดินา การคัดเลือกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพจากต่างประเทศมาทดลองปลูก การจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าว การขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ รวมทั้งนําเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ในการผลิต และเป็นแบบอย่างของการทําเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข เพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งลําเลียงผลผลิตข้าว การวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตราธิการเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรม กองต่างๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ รวมทั้งได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ยังต่างประเทศ   ๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยทรงพระราชดําริและทรงดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกําลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา อาทิ การฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่ การทํานาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่เรียกว่า “แกล้งดิน” การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ที่เรียกว่า “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาว ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และพระราชทาน ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รัฐบาลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรําลึกในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการปฏิรูปข้าวไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกประการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ   ทั้ง ๒ พระองค์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ   ๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”   ๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sjZKs-RUZEY  

 2,904
พระราชกรณียกิจ
01 พ.ย. 59

ประกาศเทิดพระเกียรติ 'ร.๕' เป็น 'พระบิดาปฏิรูปข้าวไทย' 'ร.๙' เป็น 'พระบิดาแห่งการวิจัยพัฒนา

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย” และ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”   โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม แก่เกษตรกรและปวงชนชาวไทย ด้วยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปและพัฒนา แนวทางการผลิตข้าว และการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในห้วงแห่งรัชกาลตามลําดับ ทั้งนี้ ด้วยพระวิริยอุตสาหะ อุทิศกําลังพระวรกายและกําลังพระปัญญา ทําให้ข้าวไทยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ การจัดระบบชลประทานที่เหมาะสม การขนส่ง และการพัฒนาระบบการผลิตโดยรวม ประเทศไทยจึงมีความมั่นคงทางด้านอาหาร และส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรวมกล่าวคือ   ๑. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการปฏิรูปข้าวไทย โดยทรงริเริ่มการปฏิรูปและพัฒนาแนวทางการผลิตข้าวใหม่ที่ส่งผลดี และเอื้อประโยชน์ ต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศไทย มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการ โดยการยกเลิกกรมนาแล้วจัดตั้งกระทรวงเกษตราธิการ เพื่อสนับสนุนด้านการผลิต การยกเลิกระบบศักดินา การคัดเลือกข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพจากต่างประเทศมาทดลองปลูก การจัดให้มีการประกวดพันธุ์ข้าว การขยายพื้นที่ปลูกข้าวด้วยการวางรากฐานระบบชลประทานสมัยใหม่ รวมทั้งนําเครื่องจักรไถนามาทดลองใช้ในการผลิต และเป็นแบบอย่างของการทําเกษตรสมัยใหม่แก่เกษตรกร นอกจากนี้ยังทรงสนับสนุนการค้าข้าวโดยริเริ่มระบบขนส่งทางรถไฟและกิจการไปรษณีย์โทรเลข เพื่อใช้ในการเดินทางและขนส่งลําเลียงผลผลิตข้าว การวางรากฐานงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยการจัดตั้งโรงเรียนเกษตราธิการเพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการในกรม กองต่างๆ ของกระทรวงเกษตราธิการ รวมทั้งได้พระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงให้ไปศึกษาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ยังต่างประเทศ   ๒. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระมหากรุณาธิคุณต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย โดยทรงพระราชดําริและทรงดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าว ทรงมุ่งมั่นทุ่มเทกําลังพระวรกายในการปรับใช้ผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม แก่เกษตรกรที่ประกอบอาชีพทํานา อาทิ การฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ก่อให้เกิดขวัญกําลังใจและความภูมิใจในอาชีพเกษตรกรรม ทรงค้นคิดวิธีเกษตรทฤษฎีใหม่ การทํานาขั้นบันได โครงการฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาความแห้งแล้ง การแก้ปัญหาดินเปรี้ยวในพื้นที่ต่างๆ ที่เรียกว่า “แกล้งดิน” การกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีสู่เกษตรกร ที่เรียกว่า “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” ทรงพระราชทานที่ดินเพื่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไร่ และธัญพืชเมืองหนาว ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์องค์กรวิจัยและพัฒนาข้าว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้แก่มูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ และพระราชทาน ทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าวให้แก่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด รัฐบาลสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมรําลึกในพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการปฏิรูปข้าวไทย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ต่อการวิจัยและพัฒนาข้าวไทยเป็นอเนกประการ รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ   ทั้ง ๒ พระองค์ ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี งานวิจัยข้าวไทย ในปี ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรีจึงได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบ   ๑. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็น “พระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทย”   ๒. ให้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”   ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/sjZKs-RUZEY  

 2,904
แชร์ออฟเดอะเดย์
31 ต.ค. 59

หนุ่มแต่งเพลง โลละ 5 บาท ระบายความอัดอั้น ราคาข้าวตกต่ำ

นายเกษม สีชมภู ซึ่งประกอบอาชีพทำนา และธุรกิจส่วนตัวได้โพสต์คลิปในเฟซบุ๊กชื่อ Aggie Pink  ที่ตนแต่งเพลง ‘โลละ 5 บาท’ ที่มีเนื้อความบอกเล่าถึงปัญหาที่ชาวนาต้องเจอ ทั้งเรื่องราคาข้าวที่ตกต่ำกว่าต้นทุน การโดนกดราคาจากนายทุน การแบกรับความเสี่ยงเรื่องภัยธรรมชาติ ราคาปุ๋ยที่สูงเกิน ฯลฯ เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่น้องชาวนาทุกคน         เนื้อเพลง   ชาวนาทนทำนา ปลูกข้าวไปเลี้ยงประชากรโลก ลงทุนลงแรงเหงื่อโชก ค่าจ้าง ค่าไถ ค่าปุ๋ย ค่ายา กว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ด มันช่างสุดแสนเหนื่อยยากนักหนา พอมาเจอราคาที่เขารับซื้อ โอ๊ย…มันปวดใจ โอ๊ย…มันเจ็บกระดองใจนะครับพี่น้อง ทนทำนาแทบตาย หวังข้าวไปขายเพื่อใช้หนี้สิน กลับต้องน้ำตาริน เพราะขายข้าวหมดยุ้ง มันยังไม่พอใช้ ถูกพ่อค้าคนกลางนายห้างโรงสีกดราคาขาย คนทำนาแทบตาย แต่บทสุดท้าย ต้องขายข้าวขาดทุน โลละ 5 บาท เราลงทุนไป 7 บาท กระดูกสันหลังของชาติ ซึ้งไหมล่ะพ่อคุณ โลละ 5 บาท ยังไงมันก็ขาดทุน ไม่ต้องไปล้งไปลุ้น เพราะมีแต่ตายกับตาย ต้องแบกรับความเสี่ยง น้ำท่วม ฝนแล้ง ปุ๋ยยาแพงเว่อร์ ลองคิดดูนะเออ ความเสี่ยงจะเจ๊งมันมากแค่ไหน ต้องให้น้ำตาตกกี่ครั้ง ถึงจะหันมาฟังกันบ้างครับท่านผู้ใหญ่ หรือต้องให้นายทุนหัวใสหว่านเมล็ดข้าวใส่แต่หลังชาวนา โลละ 5 บาท เราลงทุนไป 7 บาท กระดูกสันหลังของชาติ ซึ้งไหมล่ะ พ่อคุณ โลละ 5 บาท ยังไงมันก็ขาดทุน ไม่ต้องไปล้งไปลุ้น เพราะมีแต่ตายกับตาย ไม่ต้องไปล้งไปลุ้น เพราะมีแต่ตายกับตาย ตายๆๆๆอย่างเดียว  

 80,289
เศรษฐกิจ
28 ต.ค. 59

ข้าวหอมมะลิราคาต่ำสุดในรอบ 10 ปี จับตา พ.ย.นี้ข้าวทะลักตลาดหวั่นราคาดิ่งอีก

เมื่อวานนี้ (27 ต.ค.) นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ เลขาธิการสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ได้เดินทางไปหารือกับนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่กระทรวงพาณิชย์ โดยรัฐมนตรีช่วยฯให้โจทย์แก่สมาคมฯว่าอยากให้ช่วยหาแนวทางช่วยเหลือชาวนา ซึ่งสมาคมฯมีมาตรการเบื้องต้นอยู่แล้ว เช่น สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะเข้ารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิปีการผลิต 2559/60 จากชาวนาในราคาใกล้เคียงตลาด ช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดมากในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ ปริมาณ 2 แสนตัน คิดเป็นข้าวสาร 2 ล้านกระสอบ หรือเป็นข้าวเปลือก 4 แสนตัน อย่างไรก็ตาม สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยต้องมีประกาศชัดเจนว่าจะรับซื้ออย่างไร ใครเป็นผู้รับซื้อบ้าง มีราคาและการชำระเงินอย่างไร เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลเป็นรูปธรรม   “เดือนพฤศจิกายนนี้ต้องจับตาผลผลิตข้าวเกือบทุกชนิด ทั้งหอมมะลิ ข้าวเหนียวในเกือบทุกพื้นที่ คือภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะออกมาพร้อมๆ กัน จึงเป็นห่วงด้านราคา เพราะปีนี้ผลผลิตข้าวนาปีออกมามากกว่าปีที่แล้ว ช่วงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ข้าวนาปีออกมามาก ปีปกติจะอยู่ที่ประมาณ 20 กว่าล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่ปีการผลิตนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 25 ล้านตันเปลือก โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิปีนี้ราคาน่าเป็นห่วงมาก ลดลงมากเหลือเพียง 15-16 บาทต่อกิโลกรัม(กก.) จากปีก่อนมีราคา 27-28 บาทต่อกก. ข้าวสารเหนียวอยู่ที่ 17 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 25-28 บาทต่อกก.”   นายวิชัย ศรีนวกุล อุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า รัฐบาลควรเร่งประกาศมาตรการจำนำยุ้งฉางของเกษตรกรเพื่อพยุงราคา 11,700 บาทต่อตัน ปริมาณเป้าหมาย 2 ล้านตัน ให้มีความชัดเจนเพื่อชาวนาจะนำข้าวเปลือกไปจำนำยุ้งฉางกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ได้ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรไม่รีบนำผลผลิตออกไปขายในตลาดช่วงที่มีผลผลิตข้าวหอมมะลิออกมามาก ซึ่งล่าสุดวันที่ 27 ตุลาคม ราคาเปลือกข้าวหอมมะลิแห้งในประเทศเหลือเพียง 9,500 บาทต่อตัน เพราะผู้ส่งออกตั้งราคารับซื้อเพียง 16,600 บาทต่อตัน บางรายกดราคาเหลือ 15,800 บาทต่อตัน เมื่อคิดเป็นราคาส่งออกจะอยู่ประมาณ 500 กว่าเหรียญสหรัฐต่อตัน ถือเป็นราคาต่ำที่สุดในรอบ 10 ปี “ที่ผ่านมาราคารับซื้อข้าวหอมมะลิไม่เคยต่ำกว่า 20,000 บาทต่อตัน แต่ตอนนี้ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้น หากราคาลดต่ำไปอีก จะทำให้ชาวนาอยู่ไม่ได้”   นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า มาตรการของผู้ส่งออกที่จะออกมาซื้อข้าว 2 แสนตันจนถึงวันที่ 15 ธันวาคมนี้นั้น คงไม่สามารถกำหนดราคารับซื้อได้ เพราะผู้ส่งออกแต่ละรายต้องไปเก็งราคาในตลาดกันเอง และซื้อข้าวเก็บในสต็อก คงต้องปล่อยให้กลไกตลาดทำงาน

 3,916
เศรษฐกิจ
10 ก.ย. 59

ปปง.แถลงยึดทรัพย์ 7 พันล้าน คดีทุจริตข้าวจีทูจี

ปปง. แถลงข่าวคดีทุจริตการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือจีทูจีของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทสยามอินดิก้า,บริษัท สิราลัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ นายอภิชาติ จันทร์ สกุลพร (เสี่ยเปี๋ยง) ซึ่งเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินจำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 662 รายการ มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/BWBaDmr7h7M

 1,641
เศรษฐกิจ
08 ก.ค. 59

พาณิชย์เปิดประมูลข้าว 1.63 ล้านตัน มั่นใจได้ราคาดี

กระทรวงพาณิชย์เร่งระบายข้าวอีกกว่า 1.63 ล้านตัน โดยรอบนี้เป็นทั้งข้าวดีและข้าวเสียปนกัน มั่นใจได้ราคาดี   นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า กรมฯเตรียมเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาประมูลข้าวในสต็อกรัฐบาลเป็นการทั่วไป และ เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม ปริมาณรวม 1.63 ล้านตัน ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ โดยจะเปิดให้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนในวันที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเชื่อว่าการประมูลในครั้งนี้เป็นช่วงจังหวะที่เหมาะสม เพราะผลผลิตข้าวในตลาดลดลงจากผลกระทบของปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีความต้องการข้าวเพื่อการบริโภค ขณะเดียวกันภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการข้าวเพื่อทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ราคาข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ ในตลาดเฉลี่ยอยู่ที่ 13,900-14,000 บาทต่อตัน    ทั้งนี้ ข้าวที่นำออกมาประมูลครั้งนี้เป็นข้าวในคลังของ อ.ต.ก. และ อคส. จำนวน 108 คลัง จาก 26 จังหวัด ซึ่งจะมีทั้งข้าวหลายเกรดในคลังเดียวกัน แบ่งเป็นข้าวที่ยังสามารถนำมาปรับปรุงเพื่อการบริโภคได้ ปริมาณ 7.3 แสนตัน และข้าวเสียเสื่อมสภาพเพื่อใช้ในภาคอุตสาหกรรมอีกกว่า 9 แสนตัน รวม 14 ชนิดข้าว ส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ และปลายข้าว ซึ่งผู้ที่จะเข้าร่วมประมูลนั้น กรมฯเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการกิจการค้าข้าว และโรงงานอุตสาหกรรม โดยต้องเสนอซื้อแบบยกคลัง และราคาประมูลจะเฉลี่ยจากข้าวทั้ง 2 ประเภท โดยแต่ละคลังจะมีสัดส่วนข้าวดี และข้าวเสียไม่เท่ากัน ซึ่งผู้ประกอบการต้องมาตรวจดูคุณภาพข้าวในคลัง ในวันที่ 11-15 กรกฎาคมนี้ เพื่อประเมินว่าต้องการประมูลข้าวประเภทใดในคลังใด และผู้ประกอบการที่ชนะการประมูลข้าว สามารถขายต่อข้าวในคลังที่เป็นส่วนกองข้าวที่ไม่ตรงตามประเภทและความต้องการให้กับผู้ประกอบการรายอื่นต่อได้ โดยหากเป็นข้าวเสียก็จะมีมาตรการให้ อคส. และอ.ต.ก. ควบคุมการนำเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่อาหารคนด้วย และคาดว่าในเดือนสิงหาคมจะสามารถเปิดประมูลข้าวเป็นการทั่วไปได้อีกครั้ง 

 952
เศรษฐกิจ
13 มิ.ย. 59

พาณิชย์เปิดยื่นซองประมูลข้าวล็อตใหญ่กว่า 2 ล้านตัน

การเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 4 ของปี 2559 ปริมาณถึง 2 ล้าน 2 แสน 4 หมื่นตัน ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าข้าว เข้าร่วมยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติในวันนี้กันอย่างคึกคัก หลังตลาดทั้งในและต่างประเทศยังมีความต้องการข้าว ก่อนที่จะเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 15 มิถุนายนนี้   บรรยากาศการยื่นซอง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประมูลข้าว ในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 4 ของปี 2559 ปริมาณมากถึง 2 ล้าน 2 แสน 4 หมื่นตัน ซึ่งถือเป็นการระบายล็อตใหญ่ที่สุดของรัฐบาลชุดนี้ เพื่อลดภาระการดูแล และจัดเก็บข้าวในคลังนั้น ยังคงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก ตั้งแต่เปิดให้ยื่นซองตรวจสอบคุณสมบัติ ในเวลา 9.00 น. จนสิ้นสุดเวลา 12.00 น. เนื่องจากขณะนี้ทั้งใน และต่างประเทศ ยังมีความต้องการข้าวอยู่ หลังจากภัยแล้ง มีผลให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด  ขณะเดียวกัน จะได้เร่งระบายข้าวกองล้ม ที่ได้รับความเสียหายจากพายุก่อนหน้านี้ รวมทั้งเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ก็ต้องเร่งระบายเพื่อไม่ให้ข้าวเกิดความเสียหาย ซึ่งการเปิดระบายข้าวในล็อตนี้ ก็ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนัก ทำให้ต้องมีการระงับการประมูลในคลังกิจอุดม หลังที่ 3 จังหวัดพิจิตร ปริมาณรวมกว่า 10,492 ตัน เพราะเส้นทางจราจรเข้าออกทรุดตัวไม่สามารถใช้งานได้  ทำให้คงเหลือข้าวที่เปิดประมูล 2,229,072 ตันจำนวน 172 คลัง ใน 35 จังหวัด    โดยชนิดข้าวในสต็อกของรัฐ ที่จะนำออกมาเปิดประมูลเป็นการทั่วไปในครั้งนี้ ประกอบด้วย 16 ชนิด เป็นข้าวขาว 5% ปริมาณมากที่สุด กว่า 9 แสน 4 หมื่นตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของข้าวที่เปิดประมูลทั้งหมด ที่เหลือเป็นข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5%  ข้าวท่อนหอมมะลิ และปลายข้าว A1 เลิศ เป็นต้น    สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ สามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ และทำการเปิดซองทันทีในวันเดียวกัน ส่วนแผนขายข้าวในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อลดปริมาณข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่กว่า 10 ล้านตันนั้น นางดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ กระทรวงฯ มีแผนจะนำคณะเยือนประเทศแอฟริกาใต้ และโมซัมบิก เพื่อเปิดเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ กับโมซัมมิก ปริมาณ 3 แสนตัน มีทั้งชนิดข้าวขาว 5 % และข้าวขาว 15 % ซึ่งแต่ละปีประเทศโมซัมบิก มีความต้องการนำเข้าข้าว เพื่อการบริโภคปริมาณ 3 - 4 แสนตัน และการเดินทางขายข้าวครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสที่ดี รวมทั้ง ยังมีแผนขายข้าวแบบ จีทูจี ให้กับประเทศอื่นๆ ด้วย ได้แก่  อินโดนีเซีย และฟิลิปินส์ ที่ยังมีความต้องการซื้อข้าว เพื่อสำรองความมั่นคงทางด้านอาหาร รวมถึงจีนที่อยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวในส่วนที่เหลือ ส่วนราคาซื้อขาย จะเป็นไปตามราคาในตลาด ณ ขณะนั้น     

 1,096
สังคม-อาชญากรรม
09 พ.ค. 59

แรกนาขวัญปี 59 พระโคกินข้าว-ข้าวโพด-งา-หญ้า-เหล้า ทำนายน้ำท่า-ธัญญาหารบริบูรณ์

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปีนี้ จัดขึ้นไปแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง ผลการเสี่ยงทายพระโคเลือกกิน ทายพระโคกินข้าว-ข้าวโพด-น้ำ-หญ้า-เหล้า น้ำท่าบริบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้น เศรษฐกิจเจริญ   เช้าวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2559 โดยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาปีนี้ คือนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนพระโคแรกนาที่เข้าพระราชพิธี คือ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล ซึ่งพระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐาน หยิบผ้านุ่งได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ ผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี     ส่วนผลการเสี่ยงทายพระโคเพิ่ม พระโคพูล เลือกกินข้าว ข้าวโพด ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี, กินถั่วหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี, กินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดม สมบูรณ์, กินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขาย กับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง       นอกจากนี้ยังคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ, สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐบาลกำหนดให้เป็น "วันเกษตรกรประจำปี" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่เกษตรกรทั่วประเทศที่มุ่งมั่นประกอบอาชีพเป็นคลังอาหาร และเป็นสินค้าส่งออกสร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศชาติ       หลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีแล้ว ประชาชนได้พากันเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาหว่านไว้ เพื่อนำไปเป็นสิริมงคล และเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะเพาะปลูกในปีนี้ สำหรับประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้บรรจุซองเมล็ดพันธุ์ข้าว แจกจ่ายให้แก่ชาวนาในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่พืชผลที่จะเพาะปลูก    

 44,165
การเมือง
25 ก.พ. 59

นายกฯวางยุทธศาสตร์ข้าว 20 ปี กำชับระบายข้าวไม่ให้กระทบชาวนา

พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กำชับให้คณะกรรมการบริหารจัดการข้าว ระมัดระวังการระบายข้าว ไม่ให้กระทบกับข้าวฤดูกาลใหม่ที่จะออกมา เตรียมให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาปรับแก้กฎหมายเกี่ยวกับการขายข้าว ขณะเดียวกันเตรียมยกระดับมาตรฐานข้าวหอมมะลิให้แข่งขันในตลาดโลกได้   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/HovUTeuiFP8  

 9,065
ข่าวภูมิภาค
01 ก.พ. 59

แห่ชมความสวยงาม นาข้าว 'ทรงพระเจริญ' ออกรวงสีทองเหลืองอร่าม

นาข้าวทรงพระเจริญ ของชาวนา หมู่ที่3 ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่เคยปลูกไว้เมื่อกลางเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา ออกรวงเป็นสีเหลืองทองสวยงามแล้ว โดยมีกำหนดเกี่ยวในช่วงไม่เกินวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ขณะที่ชาวนาเผย ตั้งใจนำเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้ถวายในหลวง พร้อมนำเมล็ดพันธุ์ข้าวอีกส่วนหนึ่ง แบ่งให้เพื่อนชาวนานำไปปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/wvCCR2rDimw  

 3,122
ข่าวดีประเทศไทย
04 ม.ค. 59

เปิดโรงงานกำจัดมอดในข้าวที่เชียงใหม่ ต่อยอดความสำเร็จนักวิจัย มช.

นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดโรงงานต้นแบบกำจัดมอดในข้าว ต่อยอดความสำเร็จที่ใช้เทคโนโลยีการกำจัดมอดข้าวและไข่ของมอดข้าว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพเมล็ดข้าว โดยใช้ความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Heating) เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/33qKu6h9yHc  

 2,496
พระราชสำนัก
23 ก.ย. 58

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรแปลงนาสาธิต พื้นที่ จ.ปัตตานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรแปลงปลูกข้าวของเกษตรกรที่ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว ในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ทรงติดตามความก้าวหน้าการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานให้แก่เกษตรกรในโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี และโครงการเขตลุ่มน้ำโกลก จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการพระราชทานความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อเดือนธันวาคม 2557 ที่เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก   ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/STkcA5m24iU  

 2,333
ต่างประเทศ
07 ก.ย. 58

ตะลึง ข้าวปลอมระบาดในจีน ทำจากกระดาษม้วน

สื่อจีน เผยแพร่ข่าวจากกรณีที่หญิงรายหนึ่งในมณฑลกวางตุ้ง พบความผิดปกติในข้าวที่เธอรับประทาน เนื่องจากมันมีลักษณะเหนียวปกติ และเมื่อคายมันออกมา กลับพบว่ามันเป็นกระดาษที่ขดกันเป็นเม็ดยาว สร้างความตะลึงให้กับผู้ที่ได้พบเห็น        ขอบคุณภาพ Youtube: Hostdy

 40,293
ข่าวภูมิภาค
18 ก.ค. 58

ชาวนาโอดคำสั่งห้ามสูบน้ำกระทบหนัก หวั่นข้าวยืนต้นตาย

สถานการณ์ภัยแล้วหลายพื้นที่ยังวิกฤติหนัก ชาวนาบ้านหมี่ จ.ลพบุรี รวมตัวกันเรียกร้องขอยืดระยะเวลาสูบน้ำ หลังต้นข้าวขาดน้ำหนักกำลังแห้งเหี่ยวยืนต้นตาย ระบุทำนำได้เพียงครั้งเดียวต่อปี ขณะที่ชาวนาอยุธยายังคงเดินเครื่องสูบน้ำเข้าแปลงนาอย่างต่อเนื่อง รับทำใจไม่ได้ที่จะปล่อยให้ข้าวที่กำลังตั้งท้องยืนต้นตาย แม้จะเป็นการฝ่าฝืนคำประกาศของทางรัฐบาลก็ตาม   ขณะที่เมื่อวานนี้ (17ก.ค.58) ชาวนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รวมตัวหารือกับทหาร ขอความชัดเจนคำสั่งหยุดสูบน้ำชั่วคราว หลังชาวนาได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก   ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี วิงวอนเกษตรกรงดสูบน้ำ ระบุน้ำที่สงวนไว้มีสำหรับอุปโภคบริโภค   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. สั่งหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ติงสื่ออย่าเสนอแต่ภาพทุ่งนาแตกระแหง เพราะจะยิ่งทำให้ชาวนาขวัญเสีย   ด้านการประปาส่วนภูมิภาค ระบุ ขณะนี้น้ำประปามีความเค็มสูงในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เนื่องจากน้ำผลักดันน้ำเค็มมีปริมาณน้อย แต่สามารถบริโภคได้ไม่เป็นอันตราย วอนขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัด    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/eCOFWHpr1jU    

 2,365
การเมือง
09 ก.ค. 58

นายกฯแนะปลูกสมุนไพรแทน หากปลูกข้าวไม่ได้ ชูหมามุ่ยทำกำไรดี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แนะเกษตรกรปลูกสมุนไพรแทนข้าว หลังเผชิญภาวะภัยแล้ง ยกตัวอย่างหมามุ่ยจากราคากิโลละ 800 บาท สามารถแปรรูปเป็นยาราคาแพงกว่า 8 หมื่นบาท   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/hUmiYXWh-C4    

 3,085

Top