ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระราชกุศล"

พระราชสำนัก
25 ธ.ค. 60

เชิญร่วมพิธีสวดมนต์มหามงคล บำเพ็ญพระราชกุศล 26 ธ.ค.นี้

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล อุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันอังคารที่ 26 ธ.ค.2560 เวลา 18.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต    ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมพโร) เสด็จมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระสงฆ์มาร่วมสวด รวมจำนวน 275 รูป ในพิธีมหามงคลนี้ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธกำเนิดกาสาวพัตร์ พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธี ให้ประชาชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธี โดยพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พิมพ์บนปกหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ดังกล่าว เพื่อพระราชทานแก่ผู้มาร่วมพิธีด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดบทเจริญพระพุทธมนต์ได้ที่เว็บไชต์กรมประชาสัมพันธ์ พร้อมรับชมและร่วมสวดมนต์พร้อมกันได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย หรือ รับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/VKmKQ-kT64k    

 2,859
พระราชสำนัก
04 ต.ค. 60

เปิดบทสวด 'ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา' ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและแปล โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถสวด ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา ยถาปิ ปะระมินโท โส            ภูมิพะโล มหิสสะโร สวีริโย สะมุสสาโห                 ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ อะธิราชา มะหารัญญา        โลกะภาเค มะหิตตะเล ทัยยานัง เทวะภูโต โข           ธะระมาโน ปสังสิโต สักกะโต ชะนะตาเยวะ         สัมมานิโตภิปูชิโต ทัยยะวาสีนะมัตถายะ          หิตายะ จะ สุขายะ จะ สัตตะติวัสสะกาเล วะ          รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ          อะธิวัตตันติ ภูปติง ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส    สุทเท จัณฑาละปุกกุเส น กิญจิ ปริวัชเชติ                  สัพพะเมวาภิมัททะติ ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส      สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส         อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ         อะธิคัณหาติ เจตะโส ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ       โย จัตโถ สัมปรายิโก สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ    อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง ปฏิปัชเชถะ เมธาวี       อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง        เตนาเนนุททิเสนะ จะ ยา กาจิ กุสลา มะยาสา       สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา ปะระมินทะมหาราชา           ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ        ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ       คำแปล คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใด ๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย   ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใคร ๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท   บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิต เปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)   บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ  

 8,961
พินิจประเพณี
04 ต.ค. 60

เปิดบทสวด 'ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา' ถวายพระราชกุศล ในหลวง ร.๙

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร แต่งและแปล โดยพสกนิกรทุกหมู่เหล่าสามารถสวด ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา ยถาปิ ปะระมินโท โส            ภูมิพะโล มหิสสะโร สวีริโย สะมุสสาโห                 ทีฆะทัสสี วิจักขะโณ อะธิราชา มะหารัญญา        โลกะภาเค มะหิตตะเล ทัยยานัง เทวะภูโต โข           ธะระมาโน ปสังสิโต สักกะโต ชะนะตาเยวะ         สัมมานิโตภิปูชิโต ทัยยะวาสีนะมัตถายะ          หิตายะ จะ สุขายะ จะ สัตตะติวัสสะกาเล วะ          รัชชัง ธัมเมนะ การะยิ เอวัง ชะรา จะ มัจจุ จะ          อะธิวัตตันติ ภูปติง ขัตติเย พราหมะเณ เวสเส    สุทเท จัณฑาละปุกกุเส น กิญจิ ปริวัชเชติ                  สัพพะเมวาภิมัททะติ ตัสะมา หิ ปัณฑิโต โปโส      สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน สัมปเทยเยวะ ภิยโยโส         อัปปะมาเทนะ ชีวิตัง อัปปะมัตโต อุโภ อัตเถ         อะธิคัณหาติ เจตะโส ทิฏเฐ ธัมเม จะ โย อัตโถ       โย จัตโถ สัมปรายิโก สะวากขาตัสสะ ปาฐัสสะ    อัตถัง อัญญายะ สาธุกัง ปฏิปัชเชถะ เมธาวี       อะโมฆัง ชีวิตัง ยะถา ยันทานิ เม กตัง ปุญญัง        เตนาเนนุททิเสนะ จะ ยา กาจิ กุสลา มะยาสา       สุเขนะ สิชฌะตัง สะทา ปะระมินทะมหาราชา           ภาคี โหตุ วะ ปัตติยา เขมัปปะทัญจะ ปัปโปตุ        ตัสสาสา สิชฌะตัง สุภาติ ฯ       คำแปล คาถาถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรง เป็นพระเจ้าแผ่นดิน มีพระวิริยอุตสาหะ มีพระวิสัยทัศน์ยาวไกล มีปัญญาฉลาดหลักแหลมในการปกครองประเทศ ทรงเป็นพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่กว่าพระมหาราชใด ๆ ในโลก ทรงได้รับการสรรเสริญ สักการะ นับถือ บูชา ยกย่องว่าเป็นเทวดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของปวงพสกนิกรชาวไทย   ทรงครองสิริราชสมบัติเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามสิ้นกาลเวลา ๗๐ ปี แม้ฉันใด แต่ความชราและความตายย่อมพรากองค์พระภูมินทร์ ฉันนั้น ความตายหาได้ละเว้นใคร ๆ ไม่ ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นกษัตริย์ พราหมณ์ แพทย์ ศูทร คนจัณฑาล ความตายย่อมทําลายทุกสิ่งถ้วนทั่ว เพราะฉะนั้นแลผู้เป็นบัณฑิตเมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ ส่วนตนก็พึงดําเนินชีวิตของตนให้ยิ่งด้วยความไม่ประมาท   บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมจะได้รับประโยชน์ทั้ง ๒ ส่วนคือ ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายภาคหน้า ผู้มีปัญญารู้อรรถสาระแห่งพระบาลีตามที่ สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ดีแล้วน้อมปฏิบัติ โดยประการที่ชีวิตจะเป็นชีวิตที่มีสาระไม่เป็นชีวิต เปล่าประโยชน์ (ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท)   บุญอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้ว ณ กาลบัดนี้ ด้วยเหตุแห่งบุญ ที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วและด้วยการถวายพระราชกุศลอันนี้ด้วยความปรารถนาอันใดอันหนึ่งที่เป็นกุศลของข้าพเจ้า ขอบุญและความหวังนั้นจงสําเร็จโดยง่ายทุกเมื่อ ขอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จงทรงเป็นผู้มีส่วนแห่งปัตติทานของข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอพระองค์จงถึงซึ่งบทอันเกษมคือ พระนิพพาน ขอความปรารถนาอันดีงามของพระองค์ทั้งปวงนั้นจงสําเร็จโดยพลัน เทอญ ฯ  

 8,961

Top