ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภาษีที่ดิน"

เศรษฐกิจ
17 มิ.ย. 62

เอกชนจี้ รบ.ใหม่ทบทวนภาษีที่ดิน เพิ่มภาระธุรกิจ smes

เอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่พิจารณาทบทวนการลดภาษีที่ดิน ที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในปี 63 เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าภาษีที่ดินเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างมาก   โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีกิจการอยู่ตามตึกแถว ที่ต้องเสียภาษีในอัตราปีละ 0.3-0.7% ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน ต่างจากโรงงานของภาคการผลิตที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง ทำให้ราคาประเมินต่ำกว่าตึกแถวในเมือง นอกจากนี้จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่เดือดร้อนเช่นเดียวกัน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1ntfwehFUBU

 788
เศรษฐกิจ
14 มี.ค. 62

มาแล้ว! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2563 ที่ดินรกร้างโดนเก็บร้อยละ 1.2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 มี.ค.2562   โดยกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาทั้งสิ้น 98 มาตรา 11 หมวดและบทเฉพาะกาล ซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจคือในมาตรา 37 ในหมวด 5 ว่าด้วยฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี ซึ่งเนื้อหาระบุว่า มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสามของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี   การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (1) ต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด   ทั้งนี้ ในการจัดทำประกาศดังกล่าวให้นำความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง   อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกำหนดเป็นอัตราเดียว หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และจะกำหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่ง   ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้   ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด   หากสภาท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า สองในสามของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป   ที่สำคัญอีกมาตราคือ มาตรา 41 ซึ่งมีเนื้อหาว่า “ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้นให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท”   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/SdzIWvYlLfU  

 32,779
เศรษฐกิจ
12 ก.พ. 62

คลังแจงเศรษฐีที่ดิน ตั้งบริษัททำนาได้ ไม่ถือเป็นการเลี่ยงภาษี ดีกว่าปล่อยให้ที่ดินรกร้าง

จากกรณีเศรษฐีเจ้าของที่ดินทั่วประเทศ แห่ตั้งบริษัททำนา-ทำสวน-ทำไร่ จัดพอร์ตที่ดิน เพื่อรับมือกฎหมายที่ดิน ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม ปี 63 เพราะหากปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะต้องจ่ายภาษี 0.3% และปรับทุก 3 ปี   สูงกว่าภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร 10 ถึง 30 เท่า  แต่ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร หากมูลค่า 0 ถึง 75 ล้านบาท เสียภาษีเพียง 0.01%  มูลค่า 75 ถึง 100 ล้านบาท เสีย 0.03% และมูลค่า 100-500 ล้านบาท เสียภาษี 0.05%   เช่น หากที่ดินมีมูลค่า 75 ล้านบาท หากทำการเกษตรจะเสียภาษี 7,500 บาท แต่หากเป็นที่ดินรกร้าง ไม่ได้ทำประโยชน์ จะเสียภาษี 225,000 บาท เรียกว่าแตกต่างกันถึง 30 เท่า และถ้าที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาท ทำการเกษตรเสียภาษี 30,000 บาท ถ้าเป็นที่ดินไม่ได้ทำประโยชน์จะเสียภาษี 300,000 บาท หรือต่างกัน 10 เท่า ดังนั้นเจ้าของที่ดิน จึงมีการจัดการเพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุด   ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ เพราะนับเป็นการบริหารจัดการของเจ้าของที่ดินแต่ละรายเอง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ที่มีการนำที่ดินมาใช้ ไม่ปล่อยให้รกร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเสียภาษีที่ดิน เพื่อการพาณิชย์ในอัตราที่ถูกกว่าเสียภาษีที่ดินรกร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่าจะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าที่เป็นเกษตรกรหรือไม่ ต้องอยู่ที่การเจรจาตกลงกันเองทั้ง 2 ฝ่าย   ส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเริ่มมีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 63 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำกฎหมายลูกร่วม 10 ฉบับ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Mg8ygBJFsRA

 1,484
เศรษฐกิจ
11 ก.พ. 62

รัฐตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดิน 4 หมื่นล้าน หลังผ่าน สนช. เริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.63

รัฐบาลตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีละ 40,000 ล้านบาท หลังกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะเริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 เตรียมออกกฎหมายลูกกำหนดรายละเอียดการจัดเก็บ 20 ฉบับ   โดยสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งประเภทที่ดินไว้ 4 ประเภท ส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นบ้านหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับ 50 ล้านบาทแรก จากนั้นเสียภาษี 200 บาทต่อราคา 1 ล้านบาท    ส่วนบ้านหลังที่สองเป็นต้นไปเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก บ้านราคา 10 ล้านเสียภาษีปีละ 2,000 บาท และจะให้เวลาประชาชาชนปรับตัว 4 ปี โดยให้ทยอยเก็บเพิ่ม ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bWo8-jx9uaA

 1,727
เศรษฐกิจ
15 พ.ย. 61

จับตาที่ประชุม สนช.พิจารณาวาระ 2-3 ร่างภาษีที่ดิน

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 มีวาระการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญที่มี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง เป็นประธานคณะ กมธ.ได้พิจารณาเสร็จแล้ว หลังจากต้องขยายเวลาการพิจารณาออกไปถึง 9 ครั้ง   โดยจะพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3 ซึ่งหากผ่าน จะบังคับตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2563 เป็นต้นไป คาดว่ากระทรวงการคลังจะสามารถจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น 1 หมื่นล้านบาท ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/je8PAdC5K1I  

 1,145
เศรษฐกิจ
01 พ.ย. 61

คลังเดินหน้า กม.ภาษีที่ดิน มั่นใจให้ สนช.พิจารณากลางเดือน พ.ย.นี้

กระทรงการคลังเดินหน้าร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ มั่นใจกลางเดือนพฤศจิกายน เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติแห่งชาติในวาระ 2 วาระ 3 ประกาศบังคับใช้ในปีนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปี 63   ตามข้อมูลของร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งประเภทที่ดินไว้ 4 ประเภท ส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นบ้านหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับ 50 ล้านบาทแรก จากนั้นเสียภาษี 200 บาทต่อราคา 1 ล้านบาท  ส่วนบ้านหลังที่สองเป็นต้นไปเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก บ้านราคา 10 ล้านเสียภาษีปีละ 2,000 บาท และจะให้เวลาประชาชาชนปรับตัว 4 ปี โดยให้ทยอยเก็บเพิ่ม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/z4ZdKo9rMPY

 1,560
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
01 พ.ย. 61

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 1 พ.ย.61 ไทยหนาวแล้ว-ลูกชายโพสต์ถึงเจ้าสัววิชัย-เกาะเสม็ดเลิกใช้ถุงพลาสติก

-อุตุฯระบุไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิลด 2-4 องศา แต่วันที่ 3 พ.ย.อุณหภูมิจะสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนภาคใต้ยังมีฝนฟ้าคะนอง (ไทยตอนบนหนาวเย็น อุณหภูมิลดอีก 2-4 องศา ภาคเหนือเริ่มปลูกสตรอว์เบอร์รี่ รอรับ นทท.)   -ต๊อบ อัยยวัฒน์ โพสต์ข้อความแรกหลังสูญเสียคุณพ่อ เจ้าสัววิชัย นะบุขอขอบคุณทุกคนจากใจ ที่ทำให้รู้ว่าพ่อยิ่งใหญ่ระดับโลกและอยู่ในหัวใจของหลายๆคน ภูมิใจที่เกิดมามีพ่อที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ ผมเป็นคนรับไม้ต่อจากพ่อ จะไม่มีทางทำให้พ่อผิดหวัง เชื่อว่าทุกคนจะสนับสนุน คิดถึงพ่อสุดหัวใจ ('ต๊อบ อัยยวัฒน์' โพสต์ภูมิใจมีพ่อยิ่งใหญ่ พร้อมรับไม้ต่อ ร่าง'เจ้าสัววิชัย' ถึงไทย 2 พ.ย. ตั้งสวดศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทร์)   มีการวิเคราะห์สาเหตุ ฮ.ตกในหลายทฤษฎี เช่น คาดว่าใบพัดหลุดออกจากตัวเครื่องกลางอากาศ จนทำให้เครื่องทรงตัวไม่ได้และหมุนเคว้ง ทำให้นักบินต้องดับเครื่อง และใช้มวลอากาศพยุงเครื่องลงมา แต่ความสูงจากพื้นดินต่ำเกินไป จึงทำให้เครื่องตก และมีบางส่วนวิจารณ์ว่านกอาจเป็นต้นเหตุ ซึ่งนกเพียงตัวเดียวก็อาจทำให้เกิดโศกนาฏกรรมขึ้นได้ (วิเคราะห์สาเหตุ ฮ.เจ้าสัววิชัยตก ชี้ใบพัดหลุดกลางอากาศ-นกตัวเดียวก็ทำเครื่องตกได้)   ด้านแฟนบอลเลสเตอร์ ยืนไว้อาลัย 2 นาที ในเวลา 20.37 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ ฮ.ตก พร้อมร้องเพลงเชียร์ด้วยน้ำตานองหน้า (แฟนจิ้งจอกยืนอาลัย-ร้องเพลงซึ้ง ช่วงเวลา ฮ.เจ้าสัววิชัยตก แข้งเลสเตอร์ขอนั่งรถไปแข่งแทนเครื่องบินไป)   -สอบวินัยร้ายแรงบิ๊ก ปปช.ชักปืนขู่แท็กซี่ แต่ไม่ต้องพักราชการ ให้ทำงานได้ระหว่างรอสอบวินัย ด้าน เลขา ปปช.ในฐานะผู้บังคับบัญชา ระบุจะมอบหมายงานที่ไม่มีความสำคัญต่อคดีให้ทำในช่วงนี้ ยังตอบไม่ได้ว่าจะใช้เวลาสอบสวนนานเท่าใด แต่จะทำให้เร็วที่สุด   -ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยสิ้นสุดว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ ยังไม่สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี เพราะภรรยาโอนหุ้นให้คนอื่นโดยชอบด้วย กม.ภายในเวลา 30 วันตามที่กำหนด ทำให้เหลือหุ้นที่ถือครองไม่เกิน 5% เจ้าตัวสีหน้ายิ้มแย้ม   -รองนายกฯสมคิด พบนักธุรกิจระดับโลก บอกต้นปีหน้าไทยจะเลือกตั้ง แต่มีลางสังหรณ์ว่านายกฯคนใหม่จะหน้าตาคล้ายๆคนเดิม ไม่กังวลโครงการของรัฐบาลชุดนี้จะถูกยกเลิก เพราะมีกรรมการยุทธศาสตร์ชาติดูแลอยู่ ('สมคิด' บอกมีลางสังหรณ์ นายกฯคนต่อไป หน้าคล้ายๆคนเดิม) -นายกฯบอกการไป ตปท.บางครั้งก็ถูกบิดเบือนว่าคนไม่รัก ไม่ต้อนรับ แต่ยิ่งโจมตีก็ยิ่งทำให้รักกว่าเดิม ยันทำเพื่อชาติไม่มีวันท้อแท้ ทุกวันนี้มีหลายหัวโขน แต่จริงๆเป็นคนจิตใจดี ไม่ใช่ผู้ร้าย (นายกฯบอกยิ่งถูกโจมตี ยิ่งสู้หนัก แม้สวมหลายหัวโขน แต่จริงๆเป็นคนใจดี)   -ปชป.เริ่มศึกหยั่งเสียงหาหัวหน้าพรรคคนใหม่วันนี้ เริ่มโหลดแอพได้แล้ว ใช้สิทธิ์ได้ถึง 3 พ.ย. โดยทั้ง 3 แคนดิเดตเดินหน้าหาเสียงช่วงโค้งสุดท้าย   -คลังเดินหน้า กม.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง มั่นใจกลางเดือน พ.ย.จะให้ สนช.พิจารณาวาระ2-3 ประกาศบังคับใช้ปีนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ปี 63 เนื้อหาแบ่ง 4 ประเภทที่ดิน บ้านหลังแรกยกเว้นภาษี ให้เวลา ปชช.ปรับตัว 4 ปี (คลังเดินหน้า กม.ภาษีที่ดิน มั่นใจให้ สนช.พิจารณากลางเดือน พ.ย.นี้ )   -เกาะเสม็ดเอาจริง ประกาศเลิกใช้ถุงพลาสติกเริ่ม 1 พ.ย.เป็นต้นไป เผยสถิติ นทท.กว่า 1,500 คนใช้ถุงคนละ 8 ใบ ทำให้มีขยะพลาสติก 12,000 ชิ้นต่อวัน รณรงค์ให้ นทท.พกถุงผ้า   -ด.ญ.ป.2 ยังผวา หลังถูก ด.ช. 9 ขวบชั้น ป.3 ข่มขืนในห้องน้ำโรงเรียน ด้าน ด.ช.บอกไม่ได้ข่มขืน โบ้ยเพื่อน 2 คนร่วมมือ  แพทย์เผยผลตรวจร่างกาย เหยื่อพรหมจรรย์ยังไม่ได้ฉีกขาด แต่มีรอยฟกช้ำ อาจถูกกระแทกและล่วงละเมิด จนท.นำชุดนักเรียน 2 ฝ่ายไปตรวจ DNA (เด็ก ป.3 โบ้ยเพื่อนร่วมด้วย ข่มขืนน้อง ป.2 แพทย์ตรวจร่างกาย-เยียวยาจิตใจ )   -อัยการสั่งฟ้อง 2 ป้าทุบรถ ข้อหาร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ ที่ไปทุบรถคนมาจอดหน้าบ้านเพื่อซื้อของตลาดสวนหลวง จำเลยปฏิเสธ พร้อมขอสู้คดี ศาลให้ประกันตัว ตีราคาประกันคนละ 5 หมื่น นัดสอบคำให้การจำเลย 13 พ.ย.นี้ (อัยการสั่งฟ้อง 2 ป้าทุบรถจอดขวางหน้าบ้าน เจ้าตัวขอสู้คดี ศาลให้ประกันตัวคนละ 5 หมื่น) -สั่งตั้งสอบ ตร.ระยองจับคนร้ายค้ายาบ้า แล้วรถคนร้ายพุ่งชนรถชาวบ้านเสียหาย ต้องรายงานผลด่วน ผู้เสียหายระบุ ตร.เรียกพบถามอยากให้ช่วยอะไร ขอเดินหน้าฟ้องร้องตามสิทธิ์ เพราะไม่ได้ทำอะไรผิด ชาวบ้านบอกเห็น ตร.ไล่ยิงกันมาก่อน อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม มองจากคลิป ตร.ไม่ผิด เพราะไม่ได้ขับจี้ แต่ต้องดูรายละเอียดก่อนเกิดเหตุ ชี้ สตช.ควรเยียวยามากกว่านี้ (สั่งสอบ ตร.ระยองไล่จับคนร้าย จนชนรถแม่ค้าโพสต์ขายไต นักกม.ดูคลิป บอกตร.ไม่ผิด เพราะไม่ได้ขับจี้ )   -เตรียมประกาศเปลี่ยนกัญชาจากสารเสพติดประเภท 5 เป็นประเภท 2 นำสารสกัดมาใช้รักษาได้เหมือนมอร์ฟีน เตรียมเสนอ รมว.สธ.ลงนาม 9 พ.ย.ควบคู่กับ กม.สนช. เพื่อปลดล็อกกัญชาให้เป็นของขวัญปีใหม่ของ ปชช. นายกฯบอกปลดล็อกเพื่อการแพทย์ ไม่ได้ให้เสพ ไม่งั้นได้หัวเราะกันทั้งวัน (สธ.ปรับระดับกัญชาให้ใช้เพื่อการแพทย์ 'หมอธีระวัฒน์' ชี้ถึงปลดล็อก ก็มีข้อจำกัดเยอะ )   -ประจักษ์ชัย นายห้างไหทองคำ โพสต์ปัดเลี่ยงภาษี-ฟอกเงิน ยันค่ายและลำไย จ่ายภาษีครบถ้วน อัจฉริยะยื่น ปปง.สอบบัญชีประจักษ์ชัย-ภรรยา-ลำไย ชี้มีรายได้รวมกันมากกว่า 100 ล้าน ทนายประจักษ์ชัยยันเสียภาษีถูกต้อง เตรียมฟ้องกลับอัจฉริยะ ('อัจฉริยะ' ยื่น ปปง.เอาผิด 'ประจักษ์ชัย-ลำไย' เลี่ยงภาษี แฉให้ 'สมรักษ์' เจรจาค่าฉีกสัญญา 'อาม ชุติมา' 2 ล้าน ) ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/8pzsokBqOg4

 4,597
เศรษฐกิจ
26 ต.ค. 61

'สมคิด' กำชับ กม.ภาษี 'ที่ดิน -ธุรกิจดิจิทัล' ออกในรัฐบาลชุดนี้

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยระบุว่า ไตรมาสนี้ถือเป็นไตรมาสสุดท้ายก่อนการเลือกตั้ง จึงอยากให้กระทรวงการคลังเร่งรัดงานที่ยังค้างคา เพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ โดยเฉพาะกฎหมายสำคัญซึ่งจะต้องผ่านให้ได้ในช่วง 2-3 เดือนนี้ คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่คาดว่าจะได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้ในเร็วๆ นี้   รวมถึงกฎหมายอี บิสสิเนส ที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจออนไลน์ เพราะขณะนี้ทิศทางการค้าขายเข้าสู่ตลาดดิจิทัลมากขึ้นจึงต้องมีการดำเนินการ เพื่อให้ภาครัฐจัดเก็บภาษีได้ โดยขณะนี้อยู่ในชั้นกฤษฎีกาซึ่งคาดว่าจะหารือให้เสร็จในรัฐบาลชุดนี้ แต่คาดว่าคงไม่สามารถประกาศใช้ได้ทันในปี 2562 ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/LZeAh379S7Q

 1,242
เศรษฐกิจ
22 มี.ค. 60

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีที่ดิน คิดเพดานแบบขั้นบันได ที่รกร้างปีแรกเก็บ 2%

ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากกฎหมายผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ช่วงประมาณกลางปีนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นการจัดเก็บภาษีได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ก่อนจะมีผลบังคับใช้จริงต่อจากนั้นอีก 1 ปี หรือนับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2562 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ทุกน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยมีอัตราภาษีที่จะแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มแรกไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ กลุ่มที่มีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เก็บภาษี 0.2% ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เก็บ 0.2% และกลุ่มที่ใช้เพื่อการพาณิชยกรรม เก็บ 2% ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เดิมจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% เปลี่ยนเป็นเริ่มจัดเก็บในปีแรก 2% หากไม่นำมาใช้ประโยชน์อีก ในปีต่อไปจะจัดเก็บเพิ่มอีก 0.5% ทุก 3 ปี จนสิ้นสุดที่ 5% อย่างไรก็ดี ในกรณีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรรีการขจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการโอนมรดกเป็นบ้านและที่ดินมาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ กระทรวงการคลังจะออกพ.ร.ฎ.ลดภาษีให้เพื่อช่วยบรรเทาภาระ ซึ่งสามารถลดภาษีลงได้ไม่เกิน 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/C37l3eXN_nc  

 26,909

Top