ค้นหา :

ผลการค้นหา "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"

เศรษฐกิจเข้มแข็ง
17 มิ.ย. 62

เอกชนจี้ รบ.ใหม่ทบทวนภาษีที่ดิน เพิ่มภาระธุรกิจ smes

เอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่พิจารณาทบทวนการลดภาษีที่ดิน ที่ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฉบับใหม่ จะมีผลบังคับใช้ในปี 63 เพราะผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่าภาษีที่ดินเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างมาก   โดยเฉพาะเอสเอ็มอีที่มีกิจการอยู่ตามตึกแถว ที่ต้องเสียภาษีในอัตราปีละ 0.3-0.7% ของมูลค่าที่ดินตามราคาประเมิน ต่างจากโรงงานของภาคการผลิตที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมือง ทำให้ราคาประเมินต่ำกว่าตึกแถวในเมือง นอกจากนี้จะทำให้ผู้ประกอบการรายเล็ก รายใหญ่เดือดร้อนเช่นเดียวกัน ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/1ntfwehFUBU

 709
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
14 มี.ค. 62

มาแล้ว! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2563 ที่ดินรกร้างโดนเก็บร้อยละ 1.2

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 13 มี.ค.2562   โดยกฎหมายดังกล่าวมีเนื้อหาทั้งสิ้น 98 มาตรา 11 หมวดและบทเฉพาะกาล ซึ่งเนื้อหาที่น่าสนใจคือในมาตรา 37 ในหมวด 5 ว่าด้วยฐานภาษี อัตราภาษี และการคำนวณภาษี ซึ่งเนื้อหาระบุว่า มาตรา 37 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้จัดเก็บภาษีตามอัตรา ดังต่อไปนี้   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสามของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจาก (1) หรือ (2) ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี   ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี   การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมตาม (1) ต้องเป็นการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำ และกิจการอื่นตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด   ทั้งนี้ ในการจัดทำประกาศดังกล่าวให้นำความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประกอบการพิจารณาด้วย การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยตาม (2) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกันประกาศกำหนด ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทาประโยชน์ตามควรแก่สภาพตาม (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง   อัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา โดยจะกำหนดเป็นอัตราเดียว หรือหลายอัตราแยกตามมูลค่าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างก็ได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอัตราภาษีที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง และจะกำหนดแยกตามประเภทการใช้ประโยชน์หรือตามเงื่อนไขในแต่ละประเภทการใช้ประโยชน์ก็ได้   ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่าอัตราภาษี ที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรคห้า ให้มีอำนาจตราข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดอัตราภาษีที่ใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราที่กำหนดในวรรคหนึ่ง   ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคหก ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ก่อนการลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนออัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นให้คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจาจังหวัดให้ความเห็นชอบก่อน เมื่อคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามใช้บังคับข้อบัญญัติท้องถิ่นต่อไปได้   ในกรณีที่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดไม่เห็นชอบกับอัตราภาษีตามร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ให้ส่งความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอสภาท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขอัตราภาษีตามความเห็นของคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด หรือพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นเกี่ยวกับอัตราภาษีคืนจากคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด   หากสภาท้องถิ่นดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จหรือสภาท้องถิ่นพิจารณายืนยันด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่า สองในสามของจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ให้ร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นตกไป   ที่สำคัญอีกมาตราคือ มาตรา 41 ซึ่งมีเนื้อหาว่า “ในกรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในวันที่ 1 มกราคมของปีภาษีนั้นให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีในการคำนวณภาษีไม่เกินห้าสิบล้านบาท”   ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/SdzIWvYlLfU  

 32,583
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
12 ก.พ. 62

คลังแจงเศรษฐีที่ดิน ตั้งบริษัททำนาได้ ไม่ถือเป็นการเลี่ยงภาษี ดีกว่าปล่อยให้ที่ดินรกร้าง

จากกรณีเศรษฐีเจ้าของที่ดินทั่วประเทศ แห่ตั้งบริษัททำนา-ทำสวน-ทำไร่ จัดพอร์ตที่ดิน เพื่อรับมือกฎหมายที่ดิน ที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม ปี 63 เพราะหากปล่อยให้เป็นที่รกร้าง จะต้องจ่ายภาษี 0.3% และปรับทุก 3 ปี   สูงกว่าภาษีที่ดินเพื่อการเกษตร 10 ถึง 30 เท่า  แต่ถ้าเป็นที่ดินเพื่อการเกษตร หากมูลค่า 0 ถึง 75 ล้านบาท เสียภาษีเพียง 0.01%  มูลค่า 75 ถึง 100 ล้านบาท เสีย 0.03% และมูลค่า 100-500 ล้านบาท เสียภาษี 0.05%   เช่น หากที่ดินมีมูลค่า 75 ล้านบาท หากทำการเกษตรจะเสียภาษี 7,500 บาท แต่หากเป็นที่ดินรกร้าง ไม่ได้ทำประโยชน์ จะเสียภาษี 225,000 บาท เรียกว่าแตกต่างกันถึง 30 เท่า และถ้าที่ดินมูลค่า 100 ล้านบาท ทำการเกษตรเสียภาษี 30,000 บาท ถ้าเป็นที่ดินไม่ได้ทำประโยชน์จะเสียภาษี 300,000 บาท หรือต่างกัน 10 เท่า ดังนั้นเจ้าของที่ดิน จึงมีการจัดการเพื่อให้เสียภาษีน้อยที่สุด   ด้านนายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ทำได้ เพราะนับเป็นการบริหารจัดการของเจ้าของที่ดินแต่ละรายเอง ซึ่งส่วนนี้จะเป็นประโยชน์ที่มีการนำที่ดินมาใช้ ไม่ปล่อยให้รกร้าง โดยผู้ให้เช่าจะเสียภาษีที่ดิน เพื่อการพาณิชย์ในอัตราที่ถูกกว่าเสียภาษีที่ดินรกร้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้เช่าจะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด แต่จะมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าที่เป็นเกษตรกรหรือไม่ ต้องอยู่ที่การเจรจาตกลงกันเองทั้ง 2 ฝ่าย   ส่วนความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเริ่มมีการจัดเก็บภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ปี 63 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังจัดทำกฎหมายลูกร่วม 10 ฉบับ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Mg8ygBJFsRA

 1,442
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
11 ก.พ. 62

รัฐตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดิน 4 หมื่นล้าน หลังผ่าน สนช. เริ่มจัดเก็บ 1 ม.ค.63

รัฐบาลตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีละ 40,000 ล้านบาท หลังกฎหมายผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยจะเริ่มจัดเก็บ 1 มกราคม 2563 เตรียมออกกฎหมายลูกกำหนดรายละเอียดการจัดเก็บ 20 ฉบับ   โดยสาระสำคัญของกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งประเภทที่ดินไว้ 4 ประเภท ส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นบ้านหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับ 50 ล้านบาทแรก จากนั้นเสียภาษี 200 บาทต่อราคา 1 ล้านบาท    ส่วนบ้านหลังที่สองเป็นต้นไปเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก บ้านราคา 10 ล้านเสียภาษีปีละ 2,000 บาท และจะให้เวลาประชาชาชนปรับตัว 4 ปี โดยให้ทยอยเก็บเพิ่ม ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/bWo8-jx9uaA

 1,691
เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง
11 ก.พ. 62

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 11 ก.พ.62 แตกตื่นคลิปทหารเคลื่อนรถถัง-ตร.เป็นโจรงัดรถเพื่อนตำรวจเสียเอง-ทษช.เคลื่อนไหวแล้ว

-ระทึกปอยเปต ระเบิดหน้าคาสิโนช่วงหัวค่ำ นักพนันแตกฮือหนีกลับฝั่งไทย เจอระเบิดซุกที่บ่อนใกล้เคียงอีก 5 ลูก ยังไม่ทราบสาเหตุ แต่คาดเป็นระเบิดเวลาที่มีคนลอบมาวาง ยังไม่มีรายงานคนเจ็บ-ตาย   -อุตุฯเตรียมประกาศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการสัปดาห์นี้ ปีนี้ร้อนอบอ้าวเฉลี่ย35-37องศา สูงกว่าปีก่อนและค่าปกติ เหนือ-อีสานพุ่ง40-43องศา กลาง-ตะวันออก40-42องศา กทม.-ปริมณฑล37-38องศา ช่วงวาเลนไทน์อากาศนิ่ง มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิลดลง และฝุ่นอาจจะกลับมา ส่วนวิกฤตฝุ่นจิ่ว หลายจังหวัดยังวิกฤตหนัก โดยเฉพาะเลย ลำปาง ขอนแก่น   -พลตรีปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ แจงคลิปเคลื่อนย้ายรถถังของกองทัพ ยันว่าเป็นเพียงการเคลื่อนย้ายเพื่อร่วมฝึกซ้อมของเหล่าทัพประจำปี 2562 ที่ลพบุรีเท่านั้น ใช้เส้นทางสระแก้ว-ปราจีนบุรี-ชลบุรี-ลพบุรี มีป้ายติดชัดเจนว่า "เพื่อการฝึก" ขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก ผู้ไม่หวังดีอย่าบิดเบือน   -ระดมตร.คุมเข้มพื้นที่รับเหตุป่วนเลือกตั้ง มีแชร์เอกสารด่วนที่สุด ชั้นความลับ จาก สตช.สั่งการ ตร.ภูธรพิจิตร เตรียมกำลังตำรวจและกองร้อยควบคุมฝูงชนให้ได้ภายใน 1 ชม.   -กกต.เตรียมประชุมปมเสนอชื่อแคนดิเดตของพรรคไทยรักษาชาติ หลายฝ่ายคาดอาจมีการเสนอยุบพรรค ปธ.กกต.ยอมรับมีวาระของ ทษช.เพราะมีคำร้องเข้ามา ปัดให้ความเห็นว่าจะถูกยุบพรรคหรือไม่ แต่จะพิจารณาตามกม.และความเป็นธรรม   เลขา กกต.เผยอาจใช้ ม.93 พรบ.ประกอบ รธน. รวบรวมพยานหลักฐานว่าการเสนอชื่อแคนดิเดต เป็นการกระทำที่ผิด ม.92 เพื่อเสนอให้ กกต.ส่งศาล รธน.วินิจฉัยยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิ   -ชยิกา หลานทักษิณ โพสต์ภาพทำบุญร่วมกับปรีชาพล หน.พรรคไทยรักษาชาติที่อยุธยา หลังเก็บตัวเงียบ ด้านเพจของพรรคขอขอบคุณทุกกำลังใจ ยันมีจุดยืนเหมือนเดิม และเดินหน้าต่อในสนามเลือกตั้ง สมาชิกพรรคยันกรรมการพรรคไม่ได้ถูกคุมตัวตามข่าวลือ ณัฐวุฒิโพสต์ยังอยู่ดี แต่ลืมโทรศัพท์ เลยติดต่อไม่ได้   -อุตตม พรรคพลังประชารัฐ บอกเป็นนัยว่าจะไม่ร่วมงานพรรคไทยรักษาชาติ เพราะอุดมการณ์ไม่ตรงกัน ไม่เคารพกฎกติกาเลือกตั้ง และธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ยึดถือกันมา   -อภิสิทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์บอกจะไม่เคลื่อนไหวอะไร ไม่ยื่นยุบพรรค ทษช. จี้ ทษช.ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไป และเป็นหน้าที่กกต.พิจารณา และขอร้องให้นายกฯทำให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าเลือกตั้งนี้จะเป็นธรรม จะไม่เอาเปรียบพรรคอื่น จากอำนาจพิเศษที่ถืออยู่   -อุตตม พรรคพลังประชารัฐ บอกการที่นายกฯจะมาหาเสียง ต้องเป็นไปตามกติกาเลือกตั้ง อะไรทำได้หรือไม่ได้ ส่วนการขึ้นป้ายนายกฯบนป้ายหาเสียงสามารถทำได้ และมีผู้สมัครบางคนทำแล้ว   -รัฐตั้งเป้าเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีละ 4 หมื่นล้านบาท หลังผ่าน สนช. รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา เริ่ม 1 ม.ค.ปีหน้า เตรียมออกกฎหมายลูกกำหนดรายละเอียดการเก็บ 20 ฉบับ   -ร.ต.อ.เป็นโจรเสียเอง งัดรถเพื่อนตรวจลักทรัพย์ ในรั้ว สตช. แถมก่อนหน้ายังขึ้นไปขโมยของบนตึก ขโมยได้ รองเท้าคอมแบท รองเท้าผ้าใบ ยางอะไหล่ พระเครื่อง คอมพิวเตอร์ ตลับม้วนเทป โดนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง และให้ออกจากราชการไว้ก่อน ผบ.ตร.รับทราบแล้ว   -แว้นซิ่งเกี่ยวกันเอง ล้มเกลื่อน ถ.พระราม 2 รวม 15 คัน ตาย 1 เจ็บ 18 เพื่อนแว้นด้วยกันโพสต์รูปสมองคนตายกระจายเต็มถนน เหลือไว้แค่ชื่อและความทรงจำ เหตุยกล้อเสียหลักล้มเกี่ยวคันอื่น จนล้มระเนระนาดต่อกัน ตกใจแต่ไม่กลัว ลั่นจะเป็นเด็กแว้นก็ตเองเจออุบัติเหตุกันบ้าง ตายกันบ่อยๆ   -ทหารพรานสนธิกำลัง ตร.ทุ่งยางแดงปิดล้อมบ้าน จับแกนนำ RKK ตัวการใหญ่ก่อคดีโชกโชน ทั้งฆ่าโหดสามีภรรยา ดักสังหารผู้กำกับเสียชีวิต ระเบิดชุดคุ้มครองครู และถล่มฐานทหาร ด้านหน่วยข่าวเตือนกลุ่มก่อความไม่สงบ เตรียมก่อเหตุเมืองยะลา หวังก่อกวนและชิงอาวุธ จนท.ไปฆ่าผู้บริสุทธิ์และป้ายความผิด ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/Do8dg_sgp9k  

 2,715
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
18 พ.ย. 61

สนช.ไฟเขียว 'ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง' มีผลบังคับใช้เป็นทางการ 1 ม.ค. 2563

ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติ (สนช.) แล้ว โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่การจัดเก็บภาษีจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 เป็นต้นไป    ชมผ่านยูทูปได้ที่นี่ : https://youtu.be/d8NVqwvXU6Y

 2,112
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
01 พ.ย. 61

คลังเดินหน้า กม.ภาษีที่ดิน มั่นใจให้ สนช.พิจารณากลางเดือน พ.ย.นี้

กระทรงการคลังเดินหน้าร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังผ่านคณะกรรมาธิการวิสามัญ มั่นใจกลางเดือนพฤศจิกายน เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติแห่งชาติในวาระ 2 วาระ 3 ประกาศบังคับใช้ในปีนี้ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ในปี 63   ตามข้อมูลของร่างพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แบ่งประเภทที่ดินไว้ 4 ประเภท ส่วนของบ้านที่อยู่อาศัย ถ้าเป็นบ้านหลังแรกได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับ 50 ล้านบาทแรก จากนั้นเสียภาษี 200 บาทต่อราคา 1 ล้านบาท  ส่วนบ้านหลังที่สองเป็นต้นไปเสียภาษีตั้งแต่บาทแรก บ้านราคา 10 ล้านเสียภาษีปีละ 2,000 บาท และจะให้เวลาประชาชาชนปรับตัว 4 ปี โดยให้ทยอยเก็บเพิ่ม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/z4ZdKo9rMPY

 1,491
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
19 ธ.ค. 60

รับฟังความเห็นภาษีที่ดิน กมธ.ยกเสนอเว้นภาษีที่ดินเกษตรไม่เกิน 50 ล้าน-ที่อยู่อาศัยไม่เกิน 20 ล้าน

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. ปาฐกถาเสวนารับฟังความคิดเห็นในร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งสร้างมีความเท่าเทียมกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคม   ขณะเดียวกัน เพื่อให้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นไปด้วยความรอบคอบคณะกรรมาธิการวิสามัญจึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข ฐานภาษีโครงสร้าง การจัดเก็บภาษีและหลักการการลดหย่อนภาษี ให้เกิดความเท่าเทียมกันและให้มีคุณภาพเป็นประโยชน์เกิดความเป็นธรรมมากที่สุด    ส่วนการเสวนาเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง" มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก โดยนายพรชัย ฐีระเวช กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว ถูกตราขึ้นเพื่อใช้แทนกฎหมายภาษีโรงเรือนและที่ดิน เนื่องจากที่ผ่านมาการเก็บภาษีของท้องถิ่นมีความทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ส่งผลให้มีรายได้ในส่วนนี้น้อย แม้ว่าจะมีผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมาตั้งแต่ปี 2542 แต่เงินส่วนใหญ่ที่ใช้บริหารงานยังงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล   ดังนั้นเพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามหลักสากล และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปฏิรูป โดยกรรมาธิการวิสามัญฯ มีข้อเสนอให้ลดผลกระทบในการจัดเก็บภาษี ด้วยการปรับลดเพดานอัตราภาษีลงร้อยละ 40 จากอัตราการจัดเก็บจริง, เสนอให้มีบัญชีอัตราภาษีแนบท้ายเพื่อการจัดเก็บภาษีใน 2 ปีแรก ส่วนปีที่ 3 เป็นต้นไป ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลเสนอ และที่สำคัญคือให้ยกเว้นการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท และยกเว้นภาษีที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านที่มีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท เพื่อให้ท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด

 5,279
เศรษฐกิจเข้มแข็ง
22 มี.ค. 60

ครม.ไฟเขียวเก็บภาษีที่ดิน คิดเพดานแบบขั้นบันได ที่รกร้างปีแรกเก็บ 2%

ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หลังจากกฎหมายผ่านการเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ช่วงประมาณกลางปีนี้ คาดว่าจะเริ่มต้นการจัดเก็บภาษีได้ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ก่อนจะมีผลบังคับใช้จริงต่อจากนั้นอีก 1 ปี หรือนับตั้งแต่เริ่มต้นปี 2562 ซึ่งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ขอให้ทุกน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งผลักดันกฎหมายฉบับนี้ออกมาให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยมีอัตราภาษีที่จะแบ่งตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 4 กลุ่ม โดย 3 กลุ่มแรกไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายละเอียด คือ กลุ่มที่มีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม เก็บภาษี 0.2% ตามมูลค่าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กลุ่มที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เก็บ 0.2% และกลุ่มที่ใช้เพื่อการพาณิชยกรรม เก็บ 2% ส่วนกลุ่มสุดท้ายเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เดิมจัดเก็บอัตราเดียวที่ 5% เปลี่ยนเป็นเริ่มจัดเก็บในปีแรก 2% หากไม่นำมาใช้ประโยชน์อีก ในปีต่อไปจะจัดเก็บเพิ่มอีก 0.5% ทุก 3 ปี จนสิ้นสุดที่ 5% อย่างไรก็ดี ในกรณีของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกรรีการขจัดเก็บภาษีดังกล่าว โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับการโอนมรดกเป็นบ้านและที่ดินมาก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ กระทรวงการคลังจะออกพ.ร.ฎ.ลดภาษีให้เพื่อช่วยบรรเทาภาระ ซึ่งสามารถลดภาษีลงได้ไม่เกิน 90% ของจำนวนภาษีที่ต้องเสีย   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/C37l3eXN_nc  

 26,886

Top