ค้นหา :

ผลการค้นหา "แรงงานไทย"

สังคม-อาชญากรรม
01 พ.ค. 59

แรงงานไทยรวมตัวจัดกิจกรรมรับวันแรงงาน เสนอรัฐขึ้นค่าแรงขั้นต่ำวันละ 360 บาท

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสา หกิจสัมพันธ์(สรส.) จัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเนื่องในวันกรรมกรสากล พร้อมยื่น 6 ข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1. รัฐต้องให้รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง 2. ยกเลิกนโยบายแปรรูปรัฐวิสาหกิจหรือการแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ 3. แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและเลิกจ้างผู้นําสหภาพแรงงาน 4.ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ และยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ําจังหวัด 5.ปฏิรูประบบประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ โปร่งใส 6.จัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อส่งเสริมการออม   ด้านเครือข่ายแรงงานยื่นข้อเรียกร้อง 15 ข้อ ได้แก่  ให้รัฐบาลรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรอง ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ปฏิรูปสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ดำเนินการนำร่างพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ใน 6 เดือน ตรากฎหมายตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงให้กับลูกจ้าง ยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้กรณีชดเชยของลูกจ้างภาคเอกชน ตราพระราชกฤษฎีกา การจัดเก็บเงินสะสมเพื่อเป็นกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างฯ สนับสนุนและผลักดันกฎหมายพัฒนารัฐวิสาหกิจ ยกระดับสำนักความปลอดภัยแรงงานเป็นกรม บังคับให้สถานประกอบการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 11/1 จัดตั้งคุ้มครองฯ แรงงานนอกระบบ และแต่งตั้งคณะทำงานติดตามข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติ 2559 ฯลฯ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/c3-t0SndeKQ

 2,824
เศรษฐกิจ
29 เม.ย. 59

หอการค้าเผยแรงงานไทยหนี้พุ่ง พบรายได้ไม่พอใช้

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสถานภาพแรงงานไทยในปัจจุบัน พบว่า ร้อยละ 95.9 มีหนี้สินต่อครัวเรือนสูงถึง 119,061 บาท สูงสุดในรอบ 9 ปี แต่ละครัวเรือนมีภาระในการผ่อนชำระมากถึง 8,114 บาทต่อเดือน     โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 5,000-15,000 บาท ขณะที่รายจ่ายอยู่ที่ 5,000-10,000 บาท ซึ่งบางรายมีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ส่งผลให้มีเงินเก็บออมต่ำและมีหนี้สูง  ส่วนใหญ่เป็นหนี้นอกระบบ มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 60.62 และหนี้ในระบบ ร้อยละ 39.38   ทั้งนี้ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่าแรงงานผิดนัดชำระหนี้ถึงร้อยละ 83.5 เนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย แม้ส่วนใหญ่จะหารายได้เสริม แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้อยู่  ขณะที่แรงงานต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพให้สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงปรับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำที่ปัจจุบันที่อยู่ที่ 300 บาทต่อวัน เป็น 356.76 บาทต่อวัน และลดเงินจ่ายสมทบประกันสังคม เพื่อเพิ่มเงินในประเป๋าให้กับแรงงาน พร้อมเพิ่มสิทธิประโยชน์ในการคุ้มครองต่าง ๆ มากขึ้น    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/IKlccUx358k    

 1,939

Top