ค้นหา :

ผลการค้นหา "ม่อนแจ่ม"

ข่าวภูมิภาค
17 ม.ค. 63

อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่า

อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม กว่า 30 ไร่ สถานที่ตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย มองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ   รายงานข่าวแจ้งว่า อำเภอแม่ริม ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงนามโดยนายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนื้อหา ระบุว่า ตามที่ได้มีประชาชน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่แรม และตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการ อันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้   ทั้งนี้การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2543 ดังนี้อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือ ชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน “โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียมสภาพที่ดิน” ซึ่งมีกฎหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562สั่ง ณ วันที่12 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายใน 30วัน (นับแต่วันประกาศนี้)   โดยอำเภอแม่ริม จะได้รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป หากพ้นกำหนดยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบที่พักอาศัยรายใดกระทำการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พัก ดังกล่าวสามารถนำหลักฐาน และเอกสารมาแจ้งหรือแสดงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำกอแม่ริมได้ในวันและเวลาราชการ   รายงานข่าวแจ้งว่าหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม มีการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยมองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดต้องมีการปิดประกาศในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างมาก เพราะหากต้องปิดจะเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากมีการจองห้องพักไว้เต็มไปถึงเดือน ก.พ. ทั้งนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและจัดระเบียบพื้นที่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FhGA34C9qCE

 9,101
สังคม
17 ม.ค. 63

อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่า

อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม กว่า 30 ไร่ สถานที่ตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย มองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ   รายงานข่าวแจ้งว่า อำเภอแม่ริม ออกประกาศให้ผู้ประกอบธุรกิจที่พัก โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ ตามกฎหมาย ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจ ลงนามโดยนายกฤตพล รชตเมธานนท์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยเนื้อหา ระบุว่า ตามที่ได้มีประชาชน ซึ่งอยู่อาศัยในพื้นที่ตำบลแม่แรม และตำบลโปงแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนมากได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือจัดสร้างสถานที่พัก ทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือชั่วคราว เพื่อให้บริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัย โดยคิดค่าบริการ อันเป็นลักษณะหรือวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ โดยสถานที่พักชั่วคราวดังกล่าว ตั้งอยู่ในพื้นที่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้   ทั้งนี้การประกอบธุรกิจการให้ที่พักในรูปแบบและลักษณะต่างๆ เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือสภาพแวดล้อม ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2543 ดังนี้อำเภอแม่ริมจึงขอให้ผู้ที่ได้ประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พักทั้งที่มีลักษณะอาคารถาวร หรือ ชั่วคราว เพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน “โดยได้สร้างสถานที่พักในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้ผู้ใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียมสภาพที่ดิน” ซึ่งมีกฎหมายลงโทษผู้กระทำการฝ่าฝืน ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยไม่เข้าการได้รับการยกเว้นโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562สั่ง ณ วันที่12 มิถุนายน 2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการ ประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ให้ระงับหรือยุติการประกอบธุรกิจดังกล่าว ภายใน 30วัน (นับแต่วันประกาศนี้)   โดยอำเภอแม่ริม จะได้รวบรวมข้อเท็จจริง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รายงานจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป หากพ้นกำหนดยังปรากฏว่ามีผู้ประกอบที่พักอาศัยรายใดกระทำการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเฉียบขาดต่อไป สำหรับผู้ประกอบการรายใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือสถานที่พัก ดังกล่าวสามารถนำหลักฐาน และเอกสารมาแจ้งหรือแสดงที่ศูนย์ดำรงธรรมอำกอแม่ริมได้ในวันและเวลาราชการ   รายงานข่าวแจ้งว่าหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม มีการแสดงท่าทีไม่เห็นด้วย โดยมองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ และตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดต้องมีการปิดประกาศในช่วงนี้ที่เป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายอย่างมาก เพราะหากต้องปิดจะเกิดปัญหาตามมาเนื่องจากมีการจองห้องพักไว้เต็มไปถึงเดือน ก.พ. ทั้งนี้จะมีการหารือกันอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อไป พร้อมระบุว่าที่ผ่านมาให้ความร่วมกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีในการตรวจสอบและจัดระเบียบพื้นที่   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/FhGA34C9qCE

 9,101
สรุปข่าว
17 ม.ค. 63

เรื่องเล่าหน้าหนึ่ง 17 ม.ค.63 - พบศพที่ 2 เหยื่อ 'ไอซ์หีบเหล็ก' - ประชุม กมธ.ปปช.เดือดอีก - เปิดศึก 3 ตระกูล ชิง 'เทสโก้ โลตัส'

- เจออีกศพ ตำรวจค้นบ้าน 'ไอซ์หีบเหล็ก' หลังพบศพน้องกุ๊กกิ๊กถูกฆ่าซุกหีบ ฝังดิน ในบ้าน พบศพปริศนาถูกประตูเหล็กทับถ่วงน้ำไว้ในบ่อหลังบ้าน โดยฐานประตูปักร่างของศพลงภายในบ่อปลาเพื่อไม่ให้ร่างหญิงสาวลอยขึ้นมา เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง พบชิ้นส่วนกระดูกเป็นซี่โครงหลายชิ้น รวมถึงชิ้นส่วนกระดูกบริเวณหน้าขาและชิ้นส่วนต่างๆอยู่ภายใต้เสื้อลักษณะคล้ายชุดนอน ถูกมัดอยู่กับลูกดัมเบล และมัดอยู่กับประตูเหล็กที่มีความสูงกว่า 2 เมตร มัดด้วยสายไฟขนาดใหญ่ทับร่างดังกล่าวไว้ บริเวณขอบบ่อน้ำซึ่งมีความลึกประมาณเกือบเกือบ 2 เมตร    พยาน ชี้เบาะแส กับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ได้มาเสพยาเสพกับนายไอซ์ และนายไอซ์บอกว่า จะจ้างให้ลงไปงมศพในบ่อปลาข้างบ้าน ถ้าหากพบจะให้เงินจำนวน 5,000 บาท และเมื่อตนเองลงไปงมและพบ หัวกระโหลก 1 หัว นำไปให้นายไอซ์ และทวงเงิน 5,000 บาท แต่นายไอซ์ไม่ให้พร้อมกับชักปืนยิงถากศีรษะ พยานจึงได้วิ่งหนี โดยตอนนี้ไม่สามารถระบุได้ว่าศรีษะดังกล่าวอยู่ที่ใด โดยวันนี้ (17 ม.ค.) เวลา 10.00 น.เจ้าหน้าที่จะมีการเข้าพื้นที่เพื่องมหาชิ้นส่วนอีกครั้ง  พบศพที่ 2 เหยื่อ ‘ไอซ์ หีบเหล็ก’ ถูกฆ่าถ่วงน้ำหลังบ้าน เพื่อนสารภาพเคยถูกจ้าง 5 พัน งมหาศพเจอกะโหลก พอไปขอค่าจ้างกลับถูกไล่ยิง   - อุบัติเหตุสุดสลด รถจักรยานยนต์ล้ม คนขับได้รับบาดเจ็บขยับตัวไม่ได้ พลเมืองดีจึงกั้นทางระหว่างรอรถกู้ภัย แต่รถพ่วงกลับพุ่งเข้ามา และเหยียบผู้บาดเจ็บช้ำ เหตุเกิดที่จ.แพร่ คนขับรถพ่วงอ้าง มองไม่เห็น และกำลังใชโทรศัพท์ ขณะขับรถ สุดท้ายขับหนีไป นศ.หนุ่มรถจยย.ล้ม ถูกรถพ่วงเหยียบดับคาที่ ขณะพลเมืองดีช่วยเหลือ อ้างไม่เห็นกำลังเล่นมือถือ ก่อนพยายามขับชิ่งหนี แต่สุดท้ายไม่รอดถูกรวบทันควัน    - ประชุมกรรมาธิการ ปปช. เดือดอีกครั้ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวช น็อตหลุด เมื่อ ส.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ทวงถามกรณี ไม่บรรจุเรื่องที่ตนเองและนายสนธิญา สวัสดี สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นเรื่องตรวจสอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จำนวน 7 ประเด็น โดยพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุถึงเหตุผลที่ไม่ยอมพิจารณาเพราะว่าไม่มีลายเซ็นผู้ร้อง ทำให้เกิดการโต้เถียงกันกว่า 15 นาที    กระทั่ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ โมโหและหมดความอดทน กล่าวว่า “อย่ามาเสือกพูดจาแบบนี้กับผม” ทำให้ส.ส.ปารีณา กล่าวโต้ตอบว่า “อย่ามาพูดจาต่ำๆ แบบนี้กับดิฉัน” พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ จึงสวนกลับว่า “ก็คุณมันต่ำ” จากนั้นที่ประชุมสั่งพักการประชุม   ต่อมาที่ประชุมคณะกมธ.กลับมาเปิดอีกครั้ง พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวยอมรับว่า เอกสารคำร้องลงนามถูกต้อง ด้าน น.ส.ปารีณา จึงขอให้ถอนคำว่า “เสือก” แต่พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ยืนยันไม่ถอน ทั้งยังท้าให้ไปฟ้อง และไล่น.ส.ปารีณาออกจากห้องประชุม รวมถึงสั่งตำรวจสภาหญิง 2 คน มาอุ้มน.ส.ปารีณาออกจากห้องประชุม จากนั้นสั่งปิดประชุมทันที    ช่วงนั้น นายสิระ ได้โวยวายขอให้พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ถอนคำว่า “เสือก” เพราะเป็นคำไม่สุภาพที่จะใช้กับผู้หญิง จึงเกิดการโต้เถียงกันอีกครั้ง นายสิระ ให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า “สังคมควรตัดสินว่าผู้ชายคนนี้ทำพฤติกรรมยังไง คุณเอ๋ก็แค่ทักท้วงแต่กลับมีคำพูดจากประธานว่าเสือก เข้าใจว่าพูดออกมาแล้วหลุดได้ แต่หลุดแล้วก็ควรจะขอโทษ" ประชุม กมธ.ปปช. เดือด ‘เสรีพิศุทธ์’ น็อตหลุดว่าปารีณา “อย่ามาเสือกพูดจาแบบนี้กับผม” ก่อน 'สิระ' ขอให้ถอน สุดท้ายเป็นเรื่อง จนต้องปิดการประชุม   - นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปฏิเสธข่าวยุบสภา กรณีโฆษกพรรคเพื่อไทย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด ออกมาระบุ  รัฐบาลเตรียมจะยุบสภา หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แทนการปรับ ครม. โดยนายกฯ บอกว่า  “ไม่มี ไม่มียุบ เยิบ อะไรทั้งนั้น ใครไปพูดหล่ะ”    ด้านรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ยืนยัน ไม่มีการยุบสภา  ย้อนถามกลับว่า ใครเป็นคนคิดเรื่องนี้ ใครเป็นคนปล่อย คนที่พูดไม่มีอำนาจในการยุบสภาอยู่แล้ว ยุบสภาต้องท่านนายกฯคนเดียว พร้อมย้ำว่า รัฐบาลมีความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งก็ชี้แจงการทำงานตามข้อกฏหมายและยึดหลักการทำงานด้วยความโปร่งใส 'บิ๊กตู่' ยืนยันไม่ยุบสภาฯ ฝากครูสอนประชาธิปไตยเด็ก   - ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ นายสายัณห์ ยุติธรรม เสนอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างสะพานจากอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระบุในอดีต มีอดีตนายกฯ อย่างน้อย 2 คน คือ นายพจน์ สารสิน เป็นนายกฯ ไม่กี่วันก็สร้างสะพาน 'สารสิน' จากพังงาไปภูเก็ต และพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ก็สร้างสะพาน 'ติณสูลานนท์' วันนี้จึงเสนอสร้างสะพาน เพื่อเป็นเกียรติประวัติให้กับพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม โดยใช้ชื่อสะพาน 'จันทร์โอชา' โฆษกรบ.ยัน 'บิ๊กตู่' ไม่เคยสั่งหรือมีแนวคิด ให้นำนามสกุลตั้งชื่อสะพาน 'จันทร์โอชา'     - เปิดศึก 3 ตระกูล ชิงเทสโก้โลตัส ‘บิ๊กซี’ ในเครือเจริญสิริวัฒนภักดี – กลุ่ม CP – กลุ่มเซ็นทรัล คาดจบการประมูล ม.ค.63 นี้ มูลค่าการซื้อขาย 9 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 2.7 แสนล้านบาท บิ๊กซี ลั่น ซื้อเทสโก้โลตัสต่อยอดอาณาจักรค้าปลีก เปิดศึกชิงเทสโก้โลตัส 'บิ๊กซี' ยื่นประมูลซื้อกิจการทั้งที่ไทย-มาเลเซีย ต่อยอดอาณาจักรค้าปลีก      - อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม กว่า 30 ไร่ สถานที่ตั้ง เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่สามารถออกใบอนุญาตหรือรับแจ้งได้ โดยหลังมีการปิดประกาศดังกล่าว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรม่อนแจ่ม แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย มองว่าการประกาศฉบับนี้เป็นการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากพื้นที่สองตำบลไม่มีเอกสารสิทธิ์และถูกจำกัดด้วยผังเมืองเชียงใหม่ หากมีคำสั่งปิดก็ต้องปิดเหมือนกันทั่วประเทศ อำลาตำนาน 'ม่อนแจ่ม' รีสอร์ทถูกสั่งปิดด่วนภายใน 30 วัน หลังพบบุกรุกพื้นที่ป่า     - สุดงง! สาวซื้อลอตเตอรี่ ที่สวนตุงและโคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แต่ถูกแม่ค้า เขียนชื่อ พร้อมเบอร์ของตนเองไว้ด้านหลัง เมื่อสอบถามแม่ค้ากลับบอกว่า เขียนชื่อเอาไว้ ถ้าถูกรางวัลเผื่อคนซื้อจะแบ่งรางวัลให้ จนทำให้ผู้ซื้อไม่พอใจ ไปแจ้งความไว้  เพราะกลัวว่าจะถูกกล่าวหาในคดียักยอกทรัพย์    ล่าสุดแม่ค้าออกมายืนยัน ไม่เคยพูดขอส่วนแบ่งเงินรางวัล ล็อตเตอรี่เป็นของน้องสาวซื้อไว้ แต่ตัวเองหลงหยิบไปขาย ยังชวนผู้ซื้อไปลงบันทึกประจำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แต่เขาตัดสายทิ้งไป ส่วนน้องสาวแม่ค้า ที่เป็นเจ้าของชื่อและเบอร์โทรบอก ทั้งหมดนี้เข้าใจผิด ไม่เคยคิดหลอกลวงใคร ถูกคนโทรมาต่อว่า ส่งข้อความมาด่าทั้งวัน เครียดมาก ด้านกองสลากเผย คนถือล็อตเตอรี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ สลักชื่อไว้ด้านหลังไม่มีผลใดๆ แม่ค้าลอตเตอรี่ แจงปมเขียนชื่อหลังสลากฯเป็นเรื่องเข้าใจผิด สลากฯของน้องสาว เขียนชื่อฝากไว้ แต่ตัวเองหลงหยิบไปขาย ยันไม่ได้พูดว่าขอเงินส่วนแบ่ง    - คนขับรถทัวร์เมา เลือดร้อนขับรถไล่ชนแท๊กซี่และรถมอเตอร์ไซค์ มีผู้บาดเจ็บ คนขับบอกไม่ได้เมา โดยเหตุเกิดเมื่อกลางดึกของวันที่ 15 ม.ค.ที่ผ่านมา ย่านบางกะปิ กทม. โดยหลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ ช่วยกันจับตัวคนขับรถทัวร์รายนี้ไว้ ก่อนจะฮือรุมทำร้าย ไม่สนแม้ว่าจะมีตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุ    ล่าสุดบริษัทรถทัวร์ดังกล่าวได้ออกมาชี้แจง และแสดงความรับผิดชอบต่อผู้เสียหายและผู้บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมกับสั่งปลดคนขับรถทัวร์คนดังกล่าวออกจากบริษัททันที โชเฟอร์รถทัวร์เมา ขับไล่ชนแท็กซี่-จยย.เละ ชาวบ้านล้อมจับรุมประชาทัณฑ์ ล่าสุดบริษัทสั่งปลดพ้นสภาพ พนง.    - แก๊งคาร์แคร์มหาภัย ปั๊มกุญแจ ซุก GPS ในรถลูกค้า ขโมยไปจำนำ หลังลูกค้านำรถไปเคลือบแก้ว พอขับออกมาจอดอีกที่ ปรากฎรถหาย ตำรวจตามไปรวบคนรับจำนำรถ พร้อมกุญแจรถคันอื่นอีก 5 คัน สืบจนรู้ว่าเจ้าของคาร์แคร์ 2 คน ซุก GPS ไว้ในรถลูกค้า แอบเอากุญแจไปปั๊ม แล้วไปขโมย เอารถไปจำนำ เร่งล่าตัวเจ้าของคาร์แคร์ เตือนภัย! รวบแก๊งคาร์แคร์มหาภัย ปั๊มกุญแจรถลูกค้า-แอบติด GPS ขโมยรถ   - วงจรปิดจับภาพชัด โจรโหดขี่มอเตอร์ไซค์วิ่งราวกระเป๋าคุณยายวัย 70 ปี แต่คุณยายไม่ยอมสู้ยิบตา ถูกลากครูดไปกับพื้นถนนจนรถล้ม สุดท้ายคนร้ายได้กระเป๋า ขณะที่คุณยายมีแผลถลอกทั่วตัว ภายในซอยเทศบาล 7 เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ห่างจาก สภ.แม่สาย เพียง 500 เมตร หลังเกิดเหตุคุณยาย ได้เข้าแจ้งความที่ สภ.แม่สาย ซึ่งในกระเป๋ามีเงินสดประมาณ 3,000 บาท และเอกสารสำคัญ    - หนุ่มน้อยใจแฟนสาวผูกคอดับ ทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้ากัน เพียงคุยผ่านเฟซบุ๊กได้ 2 เดือน ญาติผู้ตายบอก เพิ่งคุยกันในเฟซ ยังไม่เคยเจอกัน แต่เห็นทะเลาะกันผ่านโทรศัพท์   นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้าน เผยว่า ขณะเข้าตรวจสอบแฟนสาวได้โทรศัพท์เข้ามาหาผู้ตาย โดยบอกว่า มีปากเสียงกัน จากนั้นก็ติดต่อมาตลอดแต่ไม่มีใครรับสาย จนมารู้เรื่องก็ตอนเกิดเหตุแล้ว นอกจากนี้แฟนสาวยังบอกว่าเจอกับผู้ตายในเฟซบุ๊ก ก่อนจะตกลงคบกันเมื่อกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมา แต่ยังไม่เคยเห็นหน้ากัน พร้อมกับบอกว่าเดือน เมษายน นี้จะนัดเจอกัน ครั้งแรก หนุ่มน้อยใจแฟนสาวผูกคอดับ ทั้งที่ยังไม่เคยเจอหน้ากัน เพียงคุยผ่านเฟซบุ๊กได้ 2 เดือน   -  'หนุ่ม ศรราม' โร่แจ้งความ หลังเงินในบัญชีหายไป 4.5 แสนบาท เจ้าตัวบอก รู้ว่าเงินหายหลังจากตรวจสอบ พบว่าเมื่อวันที่ 13 ม.ค. เงินในบัญชีได้ถูกโอนออกไป 2 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท วันที่ 14 ม.ค. มีการโอนเงินออกไปอีก 2 ครั้ง ครั้งละ 100,000 บาท และในวันเดียวกันมีการเบิกถอนเงินสดออกไปอีก 3 ครั้ง ครั้งละ 20,000 บาท 2 ครั้ง และครั้งละ 10,000 บาท 1 ครั้ง รวมเงินที่หายไปทั้งสิ้น 450,000 บาท    ด้านธนาคารกสิกรไทย ชี้แจง หลังดำเนินการตรวจสอบ พบว่า เป็นการทำรายการผ่านเครื่องเอทีเอ็ม ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพผู้ทำรายการ เป็นคนใกล้ตัวของพระเอกหนุ่ม และยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบธนาคารแต่อย่างใด ธ.แจงปม ‘หนุ่ม ศรราม’ แจ้งความเงินหายไปจากบัญชี 4.5 แสน ชี้เป็นคนใกล้ตัวกดเงินออกไป   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/rcWwbg3x3DE

 14,320
สังคม
06 ม.ค. 63

เกาะติด จนท.เข้าดำเนินคดี ชาวบ้าน-นายทุน รุกป่าม่อนแจ่ม

กรณีตรวจพบการบุกรุกป่าม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ปลายปีที่ผ่านมา กรมป่าไม้ เข้าตรวจยึด-ดำเนินคดีกับรีสอร์ท ที่ครอบครองโดยกลุ่มนายทุนไปแล้วถึง 7 แห่ง พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้าน ที่ได้รับการจัดสรรให้ทำกินในเขตป่า ขอให้หยุดการก่อสร้างไว้ชั่วคราว รอเข้าสู่กระบวนการจัดระเบียบ      แต่ล่าสุด ทีมข่าว 3 มิติ ติดตามเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพร เข้าไปสำรวจอีกครั้ง และพบว่า ยังมีสถานประกอบการและชาวบ้านบางส่วน บุกรุกครอบครองทำประโยชน์ โดยไม่เกรงกลัวกฏหมาย      ข่าว 3 มิติ กลับเข้าไปที่ดอยม่อนแจ่มอีกครั้ง หลังชุดปฏิบัติการของ ศปป.4 กอ.รมน. และชุดเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ได้รับแจ้งจากสายข่าว พบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง      ไม้ใหญ่ถูกโค่น หน้าดินบนเนินถูกขุด และมีสภาพอย่างที่เห็น ถัดจากเนินด้านล่าง เดินลึกขึ้นไปบนแนวชัน พบบ่อน้ำขนาดความลึกไม่น้อยกว่า 3 เมตร ดูจากสภาพดินยังเปียกชื้น จึงเชื่อว่า ผู้บุกรุกใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้ามาเปิดพื้นที่ แต่ไหวตัวทันหลบหนีไปได้ เจ้าหน้าที่นำโดรนขึ้นบินสำรวจ และจัดกำลังภาคพื้นดินออกสแกนพื้นที่ทันที กระทั่งพบว่า ผู้บุกรุกเอาแบ็คโฮลมาซ่อนหลังวัด บริเวณกุฎิหลวงพ่อ      ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงส่วนหนึ่ง ยอมรับว่าผู้ที่จ้างแบ็คโฮลเป็นคนพื้นที่ แต่อ้างจำชื่อไม่ค่อยได้ เบื้องต้นได้ทำกรอายัดรถแบ็คโฮล เตรียมขยายผลเพิ่ม     เจ้าหน้าที่ ยังตรวจพบรีสอร์ทที่พัก ในพื้นที่ป่าสงวนฯอีกหลายจุด หนึ่งในนั้น เป็นแปลงบุกรุกใหม่และเพิ่งเข้ามาทำประโยชน์ได้ไม่นานนัก     นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นำกำลังเข้าตรวจสอบรอบแปลง โดยมีชายคนนี้ ซึ่งอ้างตัวเป็นเจ้าของ เป็นผู้นำชี้ และเขายอมรับว่า ครอบครองทำประโยชน์โดยไม่ถูกต้อง      ปัญหาที่ลุกลามบานปลาย เต้นท์พักรีสอร์ท ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ปัจจุบันมีไม่น้อยกว่า 64 ราย กระจายอยู่บนเนินและยอดเขา สุ่มเสี่ยงต่อหน้าดินพังทลาย และผลกระททางระบบนิเวศ ซึ่งดอยม่อนแจ่ม ถือเป็นต้นน้ำชั้น 1 ที่มีความสำคัญอย่างมาก ทำให้ช่วงบ่ายที่ผ่านมา เลขารัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม พร้อมอธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่ตรวจสอบ และหารือร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เตรียมเข้าดำเนินการจัดระเบียบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้ และโครงการหลวง ต้องให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้      กรมป่าไม้ตรวจยึด-ดำเนินคดีไปแล้ว 7 ราย ประกอบด้วย ม่อนใจโฮมสเตย์ บุกรุก1 งาน 82 ตารางวา, ม่อนดอยลอยฟ้า บุกรุก 1 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา, บ้านท่าจันทร์ บุกรุก 1 ไร่ 2 งาน 85 ตารางวา ม่อนจ้อ บุกรุก 1 งาน 82 ตารางวา, ม่อนม่วน บุกรุก 11 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา,ไร่นาย บุกรุก 5 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา และม่อนแสงสิริจันทรา บุกรุก 4 ไร่ 2 งาน 34 ตารางวา ในจำนวนนี้ มีทั้งนายทุนคนไทยและชาวจีน โดยทั้งหมดต้องนำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงภายใน 15 วัน และต้องรื้อถอนทันที หลังติดประกาศภายใน 45 วัน      นอกจากนายทุน ยังตรวจพบข้อมูลมีนอมินีเป็นคนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำขอให้ปฏบัติตามกฏกติ ที่รุกล้ำต้องรื้อถอน ส่วนที่อันตรายต้องปรับโครงสร้าง และต้องขออนุญาตเข้าสู่กระบวนการให้ถูกต้อง โดยเฉพาะผู้ที่รัฐเคยจัดสรรให้ทำกิน หากขายเปลี่ยนมือ หรือบุกรุกเพิ่ม จะสั่งเพิกถอนสิทธิและแจ้งดำเนินคดี

 318
สรุปข่าว
29 ธ.ค. 62

พายุถล่มเสียหายแล้ว 4 อำเภอ - กรมอุตุฯ ยังเตือน 5 จังหวัดภาคเหนือลูกเห็บตก - ขยายผลตรวจสอบรีสอร์ทขนาดใหญ่บนดอยม่อนแจ่ม

พายุถล่มเสียหายแล้ว 4 อำเภอ  เจ้าหน้าที่เร่งตัดต้นไม้ที่ทับเสาไฟฟ้าและปิดเส้นทางเข้า อ. เชียงแสน บริเวณเจ้าพ่อประตูป่าสัก และภายในเขตเมืองเก่า อ. เชียงแสน พร้อมสำรวจความเสียหายเจดีย์วัดเก่านับอายุพันปี ทั้งที่จากการเจอพายุถล่ม พบความเสียหายแล้วใน 4 อำเภอ คือ อ. พาน อ. แม่จัน อ. เชียงแสนและแม่ฟ้าหลวง    กรมอุตุฯ ยังเตือน 5 จังหวัดภาคเหนือลูกเห็บตก กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ ตั้งแต่ 12.00 น. วันนี้ถึง 12.00 น. วันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ และลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากในจ.แม่ฮ่องสอน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.น่าน ขณะที่กรุงเทพและปริมณฑล มีฝนเล็กน้อย อุณหภูมิจะลดลง 1 - 2 องศาเซลเซียส   ขยายผลตรวจสอบรีสอร์ทขนาดใหญ่บนดอยม่อนแจ่ม หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. ทำการปฏิบัติการร่วม ตรวจสอบการถือครองที่ดินบนดอยม่อนเเจ่ม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่ โดยได้ขยายผลตรวจสอบรีสอร์ทขนาดใหญ่ 2 แห่ง พบเจ้าของเป็นนายทุนชาวจีน และคนกรุงเทพ เจ้าหน้าที่ทำบันทึกและจะร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนต่อไป       ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/fkdkVlyLGJ0    

 2,600
สังคม-อาชญากรรม
29 ธ.ค. 62

จัดระเบียบ 'ม่อนแจ่ม' 50 ผู้ประกอบการยังเปิดต่อได้ - ม้ง 5 ครอบครัว ปิดทางเข้าหมู่บ้านชมดอยหลวงเชียงดาว โวยจนท.เลือกปฏิบัติ

จากกรณีรุกป่าทำโฮมสเตย์ ที่ป่าม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พบผู้ประกอบการ 50 ราย ยังสามารถเปิดได้ต่อ แต่มีเงื่อนไขห้ามมีการต่อเติมพื้นที่หลุดออกจากแปลน ส่วนอีก 30 ราย ที่มาทีหลังต้องรื้อ และผู้ประกอบการ 4 แห่ง จะถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ทั้งนี้ พบมีโฮมสเตย์ที่มีผู้ถือครองเป็นชาวจีน และอีกหนึ่งแห่งมีผู้ถือครองเป็นซินแสชื่อดัง    ขณะที่ที่ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ กลุ่มชาวม้งที่หมู่บ้านนาเลาใหม่ ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน เหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ ผู้ประกอบการ 17 ครอบครัวเปิดต่อได้ แต่อีก 5 ครอบครัวเปิดไม่ได้ ไม่เท่าเทียมกัน    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่า เพราะ 5 ครอบครัว เข้ามาอยู่ใหม่ ขยายพื้นที่ทำโฮมสเตรย์ ซึ่งผิดกติกา       รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/B4eQCKw1afo

 2,006
สังคม
29 ธ.ค. 62

จัดระเบียบ 'ม่อนแจ่ม' 50 ผู้ประกอบการยังเปิดต่อได้ - ม้ง 5 ครอบครัว ปิดทางเข้าหมู่บ้านชมดอยหลวงเชียงดาว โวยจนท.เลือกปฏิบัติ

จากกรณีรุกป่าทำโฮมสเตย์ ที่ป่าม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พบผู้ประกอบการ 50 ราย ยังสามารถเปิดได้ต่อ แต่มีเงื่อนไขห้ามมีการต่อเติมพื้นที่หลุดออกจากแปลน ส่วนอีก 30 ราย ที่มาทีหลังต้องรื้อ และผู้ประกอบการ 4 แห่ง จะถูกดำเนินคดีบุกรุกป่า ทั้งนี้ พบมีโฮมสเตย์ที่มีผู้ถือครองเป็นชาวจีน และอีกหนึ่งแห่งมีผู้ถือครองเป็นซินแสชื่อดัง    ขณะที่ที่ดอยหลวงเชียงดาว จ.เชียงใหม่ กลุ่มชาวม้งที่หมู่บ้านนาเลาใหม่ ปิดทางเข้าออกหมู่บ้าน เหตุไม่พอใจเจ้าหน้าที่เลือกปฏิบัติ ผู้ประกอบการ 17 ครอบครัวเปิดต่อได้ แต่อีก 5 ครอบครัวเปิดไม่ได้ ไม่เท่าเทียมกัน    ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจงว่า เพราะ 5 ครอบครัว เข้ามาอยู่ใหม่ ขยายพื้นที่ทำโฮมสเตรย์ ซึ่งผิดกติกา       รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/B4eQCKw1afo

 2,006
สังคม-อาชญากรรม
26 ธ.ค. 62

อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าชี้แจง กมธ.ป.ป.ช.ปมที่ดิน 'ปารีณา' รุกป่า - พบนายทุนรุกป่า 'ม่อนแจ่ม'

ความคืบหน้ากรณีที่ดินทำฟาร์มไก่ ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ รุกพื้นที่ป่านั้น   ล่าสุดในวงการประชุม กมธ.ป.ป.ช.เชิญ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าชี้แจง กมธ.ป.ป.ช.กรณี ส.ส.ปารีณา บุกรุกพื้นที่ป่า ระบุ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทันทีที่เรื่องนี้ชัดเจน กรมป่าไม้พร้อมดำเนินคดี   โดยมีรายงานว่า ส.สปารีณา เดินเข้าห้องประชุมและนั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนสอบถามอธิบดีกลางวง กมธ.ว่า ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินของช่วงปี 2527 - 2554 กรมป่าไม้เคยลงสำรวจพื้นที่จริงหรือไม่ ไม่เชื่อว่ามีการลงไปตรวจสอบจริง เนื่องจากตามแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นภูเขา ไม่สามารถนำไปทำการปฏิรูปที่ดินได้   ขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าก่อนส่งมอบพื้นที่ในช่วงปี 2535 มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง แต่ให้ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศเพียง 3 เดือน ซึ่งอาจจะมีพื้นที่บางส่วนเป็นทั้งป่าและภูเขา และหลังจากที่มีการส่งมอบที่ดินไปแล้วหากพบว่าเป็นพื้นที่ภูเขา สปก. ก็จะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้   นอกจากนี้ยังพบว่า มีการรุกป่าที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยนายอรรถพล อธิบดีกรมป่าไม้ บอกว่า ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ต้องมีการควบคุม หลังดำเนินคดีนายทุน 3 ราย ทำรีสอร์ท โฮมสเตย์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-qb2IfCiv60

 985
สังคม
26 ธ.ค. 62

อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าชี้แจง กมธ.ป.ป.ช.ปมที่ดิน 'ปารีณา' รุกป่า - พบนายทุนรุกป่า 'ม่อนแจ่ม'

ความคืบหน้ากรณีที่ดินทำฟาร์มไก่ ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ รุกพื้นที่ป่านั้น   ล่าสุดในวงการประชุม กมธ.ป.ป.ช.เชิญ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าชี้แจง กมธ.ป.ป.ช.กรณี ส.ส.ปารีณา บุกรุกพื้นที่ป่า ระบุ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ทันทีที่เรื่องนี้ชัดเจน กรมป่าไม้พร้อมดำเนินคดี   โดยมีรายงานว่า ส.สปารีณา เดินเข้าห้องประชุมและนั่งฟังด้วยสีหน้าเรียบเฉย ก่อนสอบถามอธิบดีกลางวง กมธ.ว่า ก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดินของช่วงปี 2527 - 2554 กรมป่าไม้เคยลงสำรวจพื้นที่จริงหรือไม่ ไม่เชื่อว่ามีการลงไปตรวจสอบจริง เนื่องจากตามแผนที่จะเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวครึ่งหนึ่งเป็นภูเขา ไม่สามารถนำไปทำการปฏิรูปที่ดินได้   ขณะที่กรมป่าไม้ยืนยันว่าก่อนส่งมอบพื้นที่ในช่วงปี 2535 มีการลงไปตรวจสอบพื้นที่จริง แต่ให้ระยะเวลาในการสำรวจพื้นที่ทั่วประเทศเพียง 3 เดือน ซึ่งอาจจะมีพื้นที่บางส่วนเป็นทั้งป่าและภูเขา และหลังจากที่มีการส่งมอบที่ดินไปแล้วหากพบว่าเป็นพื้นที่ภูเขา สปก. ก็จะมีการส่งคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้   นอกจากนี้ยังพบว่า มีการรุกป่าที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ โดยนายอรรถพล อธิบดีกรมป่าไม้ บอกว่า ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านแล้ว ต้องมีการควบคุม หลังดำเนินคดีนายทุน 3 ราย ทำรีสอร์ท โฮมสเตย์   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-qb2IfCiv60

 985
แชร์ออฟเดอะเดย์
02 ธ.ค. 62

เจ้าของที่พักม่อนแจ่ม ขอโทษปมเต็นท์ขึ้นรา พร้อมเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย

เชียงใหม่-จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wichuda Santes ได้โพสต์บรรยายข้อความพร้อมรูปภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อ กลุ่มคนหนีเที่ยว | Sneak out หนีเที่ยว โดยโพสต์วิจารณ์ความพอใจหลังไปใช้บริการที่พักแห่งหนึ่งที่ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง   ซึ่งผู้โพสต์พร้อมคณะไปพักกางเต็นท์หลายหลัง ราคาหลังละ 1,800 บาท แต่ปรากฏว่าภายในเต็นท์ที่พักค้างคืนนั้นมีราดำขึ้นเต็มไปหมด จึงนำเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่เพื่อหวังให้เป็นกรณีตัวอย่างและทางเจ้าของที่พักมีการแก้ไขปรับปรุง เพราะว่ากำลังเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ผู้คนน่าจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก   ในเวลาต่อมาเฟซบุ๊กชื่อ ม่อนสายลม ม่อนแจ่ม ได้โพสต์ข้อความยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เต็นท์ขึ้นเชื้อราเต็มนั้นเป็นความจริง พร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโพสต์และรับจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยระบุว่า   “เรียนลูกค้าม่อนสายลมที่เคารพทุกท่านตามที่มีลูกค้าลงรีวิวว่าเต็นท์เราเป็นเชื้อรานั้นมีจริง เนื่องจากอากาศเย็นมีความชื้นสูงแต่เราไม่ได้ใช้แบบนี้ตลอด เรามีการเปลี่ยนใหม่ทุกปีที่มีเชื้อรา ตอนนี้ทางเราได้ทำการเปลี่ยนเต็นท์ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ จึงเรียนให้ทุกท่านสบายใจได้ค่ะ”   รายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่เกิดขึ้น วันนี้ (2 ธ.ค.) ทางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุขเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักดังกล่าว รวมทั้งที่พักอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน เพื่อกำชับสั่งการให้เพิ่มความใส่ใจดูแลมาตรการความสะอาดและสุขอนามัย พร้อมปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ESBitf-4K1k

 6,799
ข่าวโซเชียล
02 ธ.ค. 62

เจ้าของที่พักม่อนแจ่ม ขอโทษปมเต็นท์ขึ้นรา พร้อมเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อย

เชียงใหม่-จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Wichuda Santes ได้โพสต์บรรยายข้อความพร้อมรูปภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊กที่ชื่อ กลุ่มคนหนีเที่ยว | Sneak out หนีเที่ยว โดยโพสต์วิจารณ์ความพอใจหลังไปใช้บริการที่พักแห่งหนึ่งที่ม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง   ซึ่งผู้โพสต์พร้อมคณะไปพักกางเต็นท์หลายหลัง ราคาหลังละ 1,800 บาท แต่ปรากฏว่าภายในเต็นท์ที่พักค้างคืนนั้นมีราดำขึ้นเต็มไปหมด จึงนำเรื่องราวประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่เพื่อหวังให้เป็นกรณีตัวอย่างและทางเจ้าของที่พักมีการแก้ไขปรับปรุง เพราะว่ากำลังเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยวที่ผู้คนน่าจะเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก   ในเวลาต่อมาเฟซบุ๊กชื่อ ม่อนสายลม ม่อนแจ่ม ได้โพสต์ข้อความยอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่เต็นท์ขึ้นเชื้อราเต็มนั้นเป็นความจริง พร้อมขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามโพสต์และรับจะดำเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยระบุว่า   “เรียนลูกค้าม่อนสายลมที่เคารพทุกท่านตามที่มีลูกค้าลงรีวิวว่าเต็นท์เราเป็นเชื้อรานั้นมีจริง เนื่องจากอากาศเย็นมีความชื้นสูงแต่เราไม่ได้ใช้แบบนี้ตลอด เรามีการเปลี่ยนใหม่ทุกปีที่มีเชื้อรา ตอนนี้ทางเราได้ทำการเปลี่ยนเต็นท์ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะ จึงเรียนให้ทุกท่านสบายใจได้ค่ะ”   รายงานข่าวแจ้งว่าจากกรณีที่เกิดขึ้น วันนี้ (2 ธ.ค.) ทางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการท่องเที่ยวและสาธารณสุขเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักดังกล่าว รวมทั้งที่พักอื่นๆ ในแหล่งเดียวกัน เพื่อกำชับสั่งการให้เพิ่มความใส่ใจดูแลมาตรการความสะอาดและสุขอนามัย พร้อมปรับปรุงในส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/ESBitf-4K1k

 6,799
ข่าวภูมิภาค
10 ม.ค. 61

สั่งรื้อถอน ร้านกาแฟม่อนแจ่ม สร้างติดน้ำตก รุกป่าสงวนแห่งชาติ

นายอำเภอแม่ริม นำเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบร้าน Jungle de cafe ที่ฮือฮาโลกออนไลน์นักท่องเที่ยวแห่เที่ยว จากวิวน้ำตกที่โป่งแยง กาแฟหลักสิบวิวหลักล้านแล้ว ขณะนี้รอเจ้าหน้าที่ที่ดินเข้าตรวจสอบพื้นที่ เบื้องต้นพบว่ารุกพื้นที่ไปประมาณ 20 ตารางวาง ส่งเจ้าหน้าที่แจ้งความดำเนินคดี ขณะที่เจ้าของเริ่มรื้อถอนส่วนที่เกินแล้วพร้อมรับผิดชอบ     เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 ม.ค. 61 นายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม พร้อมด้วยนายราเชนทร์ ภูมมะภูติ ป่าไม้จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) กรมป่าไม้, และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อำเภอแม่ริม ได้ร่วมกันตรวจสอบบริเวณร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอคาเฟ่ หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากที่ได้เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความเหมาะสม เนื่องจากมีการก่อสร้างศาลานั่งทานกาแฟริมน้ำตก พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการรุกล้ำ สร้างสิ่งปลูกสร้างนอกเหนือจากพื้นที่ที่ทางผู้ประกอบการมีเอกสารสิทธิ์ และเป็นการทำลายธรรมชาติหรือไม่   โดยจากการตรวจสอบในเบื้องต้น ทางด้านนายชัยแสง พัฒนศักดิ์ภิญโญ นายอำเภอแม่ริม เปิดเผยว่าหลังจากที่มีประเด็นทางโลกออนไลน์ เกี่ยวกับร้านกาแฟแห่งหนึ่งในเขต ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในลักษณะที่อาจจะเป็นการเข้าไปบุกรุก ยึดถือครอบครองปลูกสิ่งก่อสร้าง และทำประโยชน์เพื่อตนเอง หรือผู้อื่น อันเป็นการผิดพระราชบัญญัติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือการกระทำผิดตามกฎหมาย ทั้งนี้ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการลงพื้นที่เพื่อเข้าทำการรังวัดพื้นที่ร้านกาแฟดังกล่าวโดยละเอียด ซึ่งต้องใช้เวลาสักระยะ ทั้งนี้หากพบว่ามีการกระทำใดๆ ผิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทันที   ด้านนางอรัญญา ทะรินทร์ เจ้าของกิจการ บริษัท ม่อนแจ่มพบสนุก จำกัด เปิดเผยว่า ร้านกาแฟแห่งนี้ ได้มีการเปิดให้บริการมาได้กว่า 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งก็ได้การตอบรับจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยหลังจากที่มีกระแสทางโลกโซเชียล ทางร้านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเข้ามาตรวจสอบ ทางผู้ประกอบการก็ยินดีที่จะต้อนรับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และถ้าหากมีการตรวจสอบพบว่ามีจุดใดที่ที่มีการรุกล้ำ ทางร้านก็ยินดีที่จะดำเนินการรื้อถอนอย่างเร่งด่วน    สำหรับที่ตั้งของโป่งแยงจังเกิ้ลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์ มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 11 ไร่ เดิมเป็นที่ดินที่มีใบ สค.1 ของชาวบ้านในพื้นที่ ต่อมามีการขอออกเป็น นส.3 จากนั้นทางผู้ประกอบการได้มีการซื้อที่ดินดังกล่าวจากชาวบ้าน โดยที่มีนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่รายหนึ่งเป็นผู้ช่วยรวบรวมที่ดินให้ผู้ประกอบการรายนี้เปิดกิจการ ซึ่งปัจจุบันทางผู้ประกอบการได้ดำเนินการขอออกโฉนดให้ที่ดินแปลงนี้แล้ว อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวเกี่ยวข้อง   ทั้งนี้หลังการตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริมจริง เป็นพื้นที่ประมาณ 20 ตารางวา โดยก่อสร้างศาลาริมน้ำเกินจากพื้นที่ที่ผู้ประกอบการมีเอกสารสิทธิ์ อยู่เดิมประมาณ 11 ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาขอออกโฉนด จากเดิมที่เป็น นส.3 แต่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในวันนี้ทางผู้ประกอบการได้เริ่มทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะส่งฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย ในฐานผิดพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช 2507 สำหรับร้านกาแฟแห่งนี้เป็นของโป่งแยงจังเกิ้ลโคสเตอร์แอนด์ซิปไลน์ เดิมชื่อม่อนแจ่มซิปไลน์ มีฐานกิจกรรมซิปไลน์ 27 จุด เคยถูกดำเนินคดีบุกรุกพื้นที่ป่าไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ขณะนี้ยู่ระหว่างรออัยการสั่งฟ้อง ทั้งนี้ผู้ประกอบการร้านกาแฟดังกล่าวรับที่จะเร่งรื้อถอนในส่วนที่บุกรุกพื้นที่ป่าออกไป แต่ในส่วนอื่นๆ ของร้านยังคงเปิดให้บริการตาม   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/WP_KANawMhE      

 7,942
บันเทิง
28 ธ.ค. 59

'ไบรท์-ต๊ะ-โก๊ะตี๋' โชว์ลีลาเล่นฟอร์มูล่าม้งที่ม่อนแจ่ม

'ไบรท์-ต๊ะ-โก๊ะตี๋' 3 คนข่าวจากเรื่องเล่าเช้านี้ โชว์ลีลาการเล่นฟอร์มูล่าม้ง กีฬาอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวดอยที่ม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ ขณะไปจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้สัญจร   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/l3tZwKMnKoc  

 23,051
บันเทิง
27 ธ.ค. 59

โชว์พิเศษ 'เชียงใหม่เมืองงาม' จาก นศ.แม่โจ้ ส่งตรงจากยอดดอยม่อนแจ่ม

เรื่องเล่าเช้านี้ช่วงครอบครัวบันเทิงส่งตรงจากม่อนแจ่ม จ.เชียงใหม่ พร้อมรับชมการแสดง "เชียงใหม่เมืองงาม" การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองของชาวล้านนา ชนเผ่าไทลื้อ จากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้โชว์การแสดงอย่างสวยงามอ่อนช้อย    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/xNDvnR51RYk  

 3,581
ข่าวภูมิภาค
27 ธ.ค. 59

'ไบรท์-ต๊ะ' พาชมพืชผักนานาชนิดจากโครงการหลวง บนดอยสูงที่ม่อนแจ่ม

ไบรท์ พิชญทัฬห์ - ต๊ะ พิภู 2 ผู้ประกาศข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ พาชมพืชผักนานาชนิดจากโครงการหลวง อาทิ กะหล่ำปลีแฟนซี ดอกป๊อปปี้ บนดอยสูงที่ม่อนแจ่ม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ท่ามกลางอากาศเย็นสบาย    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0d9yLJvL3yo  

 13,128

Top