ค้นหา :

ผลการค้นหา "พระที่นั่งอนันตสมาคม"

พระราชสำนัก
07 เม.ย. 60

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ในการพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ หน้าพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ ภายใต้นพปฏลมหาเศวตฉัตร มหาดเล็กรัวกรับ ชาวม่านเปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหรทึก ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมวงศานุวงศ์ องคมนตรี คณะรัฐมนตรี คณะทูต สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฏีกา ประธานองค์กรอิสระ ข้าราชการฝ่ายทหารและพลเรือน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามตำแหน่งเป็นมหาสมาคม   จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย แล้วพระราชทานรัฐธรรมนูญแก่นายกรัฐมนตรี ต่อจากนั้น เชิญไปมอบให้เจ้าพนักงานอาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประทับพระราชลัญจกร แล้วเชิญไปประดิษฐานบนพานทอง ที่เสาบัวหน้ามหาสมาคม เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์ กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านกระแสพระราชปรารภ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560   จบแล้ว ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ ชาวม่านปิดพระวิสูตร ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตร มโหระทึก วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินกลับ     ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/pmwJrk4g2Kg    

 5,004
แชร์ออฟเดอะเดย์
09 มิ.ย. 58

วิจารณ์สนั่น นทท.ต่างชาติปล่อย ด.ญ.ปัสสาวะลงท่อระบายน้ำ หน้าพระที่นั่งอนันตฯ

โลกออนไลน์วิจารณ์ภาพ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติปล่อยให้เด็กหญิงนั่งปัสสาวะลงท่อระบายน้ำ หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ชี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม เพราะเป็นเขตพระราชฐาน คาดเป้นนักท่องเที่ยวชาวจีน พร้อมตำหนิไกด์นำเที่ยวที่ปล่อยปละละเลยและไม่ดูแลนักท่องเที่ยว   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/REZ5MTT7eHc  

 3,709
พระราชสำนัก
08 ส.ค. 57

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จแทนพระองค์เปิดรัฐพิธีประชุม สนช.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระราชทานพระราชดำรัสให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมแรงร่วมใจ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรงถูกต้องในรัฐพิธีเปิดการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเมื่อเวลา 15 นาฬิกา 35 นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภามาแล้ว 45 ครั้ง โดยครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 46 ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำรัสเปิดประชุม โดยขอให้สมาชิกทุกท่านร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมความคิดอ่านกัน ปฏิบัติภาระหน้าที่ โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริตบริสุทธิ์ใจ ให้งานทุกด้านดำเนินไปอย่างเที่ยงตรงถูกต้อง ทั้งตามหลักนิติธรรมและเหตุผลความชอบธรรม ทั้งสำเร็จผล เป็นประโยชน์อันพึ่งประสงค์ คือความพาสุขมั่นคงของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

 6,173
การเมือง
07 ส.ค. 57

เตรียมพร้อมรัฐพิธีเปิดประชุม สนช. วันนี้ บ่าย3โมง

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในรัฐพิธีเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พุทธศักราช 2557 ในวันที่ 7ส.ค.นี้ เวลา 15.00 น. ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม   

 2,403

Top