ค้นหา :

ผลการค้นหา "ประจวบคีรีขันธ์"

พระราชสำนัก
17 ม.ค. 63

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชอจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมและทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   วันนี้ เวลา 8 นาฬิกา 59 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 4 ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    มีนักเรียนชั้นก่อนประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 105 คน ในนี้มีนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านที่ติดตามผู้ปกครองมาประกอบอาชีพรับจ้างในพื้นที่เรียนร่วมด้วย นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ปานกลาง มีผลการประเมินขั้นพื้นฐาน O-Net ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่ำกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มวิชาสาระ แก้ไขโดยสอนเสริมหลังเลิกเรียน รวมถึงเกร็งข้อสอบ และมีนักเรียนที่เรียนดีหลายคนแต่ไม่ทุนการศึกษาต่อ จึงอยากขอสนับสนุนทุนการศึกษา โรงเรียนมีผลการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง สามารถขยายผลสำเร็จกิจกรรมการเกษตรสู่ชุมชน ปรับมาศูนย์เรียนรู้บริการเกษตรแก่ชุมชน    แต่ทั้งนี้ โรงเรียนและชุมชน ยังใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แทนไฟฟ้าจากส่วนภูมิภาค และใช้น้ำบาดาล ในการอุปโภคบริโภค แทนน้ำประปา ด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการฝึกซ้อมทางทหาร ที่ไม่อนุญาตให้ติดตั้งไฟฟ้า-โอกาสนี้ ทอดพระเนตรสาธิตการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่งเน้นการบูรณาการในกลุ่มวิชาต่างๆเข้าด้วยกัน เช่น ชั้นอนุบาล ครูฝึกให้นักเรียนรู้จักชื่อ และ สีผลไม้ เพื่อสอนให้นักเรียนรู้จักสี และนับเลขเป็น ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สาธิตการผลิตเรือบรรทุกน้ำจากวัสดุเหลือใช้ ในวิชาวิทยาศาสตร์    ในส่วนของกิจกรรมโครงการตามพระราชดำริ ได้ทอดพระเนตร ผลงานการส่งเสริมอาชีพนักเรียน ซึ่งให้นักเรียนนำวัตถุดิบที่มีมากในชุมชน เช่น สับปะรด กล้วย ขนุน มาแปรรูปเพื่อสร้างรายได้ มีทำสับปะรดกวน น้ำสับปะรด วุ้นน้ำสับปะรด ขนุนฉาบ กล้วยฉาบ กล้วยกวน ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ,ผลงานหัตถศิลป์ นำกระป๋องเหลือใช้ทำเป็นของที่ระลึกใส่กรอบ, งานเดคูพาจ มีกล่องใส่กระดาษทิชชู่ และกระเป๋า ซึ่งผลงานสวยงามสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้นักเรียนแล้ว ,โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักสวนครัว ปลูกไม้ผล เลี้ยงปลาในกระชัง เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ และหมู ผลผลิตที่ผ่านมาไม่เพียงพอ ด้วยดินที่ปลูกเป็นดินลูกรัง ส่วนผบผลิตเนื้อสัตว์ มักเกิดโรคระบาด จึงซื้อมาเพิ่มเติมประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน และได้มีการปรับปรุงบำรุงดินใหม่ คาดว่าจะให้ผลผลิตดีขึ้น    นอกจากนี้ ยังพบว่า มีช้างป่าเข้ามากินพืชที่แปลงเกษตรของโรงเรียน และชาวบ้านบ่อยครั้ง จึงได้ทำแปลงปลูกพืช และอ้อยให้ช้างป่ากินแทน อีกทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ ได้แก้ปัญหาช้างป่า ตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง โดยทำแหล่งอาหาร และแหล่งน้ำในป่าลึก เช่น แปลงปลูกหญ้า ฝายต้นน้ำ รวมถึงโป่งเทียมเสริมธาตุอาหาร ดำเนินงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสภาพป่าบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ, โครงการในพื้นที่ห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน, โครงการในพื้นที่บ้านป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ตำบลห้วยแม่เพรียง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กปร.   ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน มีประชาชนที่เจ็บป่วยไปใช้บริการจำนวนมาก ส่วนใหญ่ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้ออักเสบ และทรงรับเด็กวัย 5 ขวบ ป่วยโรคเท้าปุก 2 ข้าง เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ตลอดจนทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง   การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ เป็นโรงเรียนที่ตั้งห่างไกลทุรกันดาร พื้นที่เป็นป่าและภูเขา นักเรียน และประชาชนใช้เวลาในการเดินทางเข้าไปตัวอำเภอยากลำบาก แต่ทุกโรงเรียนและชุมชน มีความเจริญอย่างสัมพันธ์ นักเรียนมีความรู้ทางวิชาการ ควบคู่กับทักษะอาชีพ สำเร็จการศึกษาในระดับสูง มีอาชีพ มีงานทำจำนวนมาก และโรงเรียนยังเป็นศูนย์บริการความรู้การเกษตรแก่ชุมชน ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รู้จักพึ่งพาตนเอง และชุมชนเข้มแข็งขึ้น

 162
พระราชสำนัก
16 ม.ค. 63

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    วันนี้เวลา 9 นาฬิ 6 นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ที่กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเยี่ยมครู นักเรียน และประชาชน พร้อมทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน    ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนระดับชั้นก่อนประถม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 97 คน นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ปานกลาง ผลสอบ โอเน็ตของนักเรียนชั้น ป. 6 ต่ำกว่าระดับชาติทุกกลุ่มวิชาสาระ จึงได้จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียน โดยโรงเรียนเปิดสอนมานาน 39 ปี มีผลการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุลในด้านพุทธิศึกษา จริยศึก หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติ มีจิตสำนึกในด้านที่ดี และยังพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรผสมผสานและด้านเทคโนโลยีให้แก่ชุมชน มีผลงานได้รับรางวัลที่ 1 ในระดับประเทศ และระดับเขตติดต่อหลายรางวัล    โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ทั้งปัจจุบัน และที่สำเร็จการศึกษารับราชการ เป็น ทหาร ตำรวจ และครู เฝ้าทูลละอองพระบาท ถวายรายงานผลการเรียน และผลการปฏิบัติหน้าที่การงาน แล้วได้ทอดพระเนตรการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สาธิตการทดลองการเกิดเมฆ หมอก และน้ำค้าง ในวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีขวดน้ำพลาสติกใส และน้ำแข็งเป็นอุปกรณ์การทดลองแบบง่ายๆให้กับนักเรียน ส่วนนักเรียนชั้นก่อนประถม สาธิตการสอนทำขนมลูกชุบ เป็น 1 ในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการ 4 ด้านแก่เด็ก นอกจากการวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน และการเล่นเกมส์ต่างๆ    จากนั้น ทอดพระเนตรกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริ ที่ปัจจุบันดำเนินงานอยู่ใน ฉบับที่ 5 มีผลการพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ โดยกิจกรรมประกอบอาหารมื้อกลางวันเลี้ยงนักเรียนวันนี้ นำผลผลิตในแปลงเกษตร มาประกอบอาหารเลี้ยงนักเรียน เป็นเมนูแกงเผ็ดไก่ และผัดฟักทองใส่ไข่ ส่วนขนมหวาน เป็นกล้วยบวดชี ส่วนกิจกรรมฝึกอาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนแปรรูปอาหาร เช่น ทำกล้วยตาก กล้วยฉาบ ไข่เค็ม และซาลาเปาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ ที่ต่อยอดมาจากการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยโรงเรียน มีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ให้นักเรียนบริโภค เพื่อโภชนาการที่ดี ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับซื้อข้าวไรซ์เบอร์รี่ของโรงเรียนไปจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า อีกส่วนหนึ่ง โรงเรียนได้วางจำหน่ายที่ร้านสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป สร้างรายได้ดีให้แก่โรงเรียน    โอกาสนี้ ทรงเปิดอาคาร เกษตรสิริสุข ที่กรมส่งเสริมการเกษตร ก่อสร้างขึ้นให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 5 โรงเรียน เนื่องในโอกาสครบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อปี 2561 เพื่อใช้ในการจัดการผลผลิตทางการเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน และการแปรรูปอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตระบบ GMP ให้กับโรงเรียนและชุมชน โดยได้พระราชทานชื่ออาคาร เกษตรสิริสุข หมายถึง สถานที่แห่งความสุขและความเป็นมงคลด้านการเกษตร พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญพระนามาภิไธย สธ. ประดับที่ป้ายชื่ออาคารเพื่อความเป็นสิริมงคล ภายในอาคารแบ่งเป็นส่วนจัดการผลิตการเกษตร,ห้องแปรรูปถนอมอาหาร, ห้องบรรจุและตัดแต่ง, ห้องล้างทำความสะอาด และห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ที่ผ่านมาได้รวบรวมและบรรจุผลผลิตการเกษตรของโรงเรียนแล้ว 6 ครั้ง และจากชุมชน 5 ครั้ง ในส่วนของแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการทำเกษตรผสมผสาน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียง 11 ฐานให้แก่นักเรียน และชุมชน อาทิ ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลานิลและปลาดุกในบ่อ การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ , ไก่เบรส และเลี้ยงหมู เป็นต้น    ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งไปบริการตรวจรักษาโรค และรักษาด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในโอกาสนี้ ทรงรับเด็กที่นิ้วมือ และนิ้วเท้าผิดปกติแต่กำเนิด เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ ตลอดจนได้พระราชทานเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาแก่ผู้ป่วยยากไร้รายอื่นๆอีก 4 คน พร้อมทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมาก ที่ไปเฝ้าทํลละอองพระบาท รับเสด็จอย่างทั่วถึง   เวลา​ 12 นาฬิกา​ 18 นาที​ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองน้อย​ อำเภอหัวหิน​ ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล​ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่​ 6 ม​ีนักเรียน​ 115  คน​ ครูตชด.​ 7​ นาย​ ผู้ดูแลเด็กและครูอัตราจ้าง​ 3 คน​    ที่ผ่านมาโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร​ อาทิ​ ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ​ จัดกิจกรรมสันทนาการโดยนำผลไม้ชนิดต่างๆมาให้นักเรียนได้สังเกตสีและลักษณะว่าเป็นผลไม้ชนิดใดและสีอะไรซึ่งจะช่วยฝึกทักษะการฟัง พูด​ อ่าน​และเขียนให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน​ ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนจึงขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มและได้รับการสนับสนุนจากชาวบ้านในพื้นที่​    นอกจากนี้​ ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ​ เข้ามาให้ความรู้เรื่องการผลิตถ่านชีวภาพ​ และการนำถ่านชีวภาพมาผสมในก้อนเห็ด​ ซึ่งนักเรียนสามารถนำเศษไม้ชนิดต่างๆ ที่หาได้ในโรงเรียนมาทำเป็นถ่านชีวภาพ​ที่มีคุณสมบัติเด่นคือ​ ช่วยกักเก็บความชื้น​ และปรับปรุงบำรุงดิน​, ด้านการฝึกทักษะอาชีพ​ มีสำนักงานเกษตรอำเภอหัวหินและปราชญ์ชาวบ้าน​ เข้ามาให้ความรู้และสอนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตามฤดูกาล​ เช่น​ กล้วยฉาบ​ เค้กกล้วยน้ำหว้านึ่ง​ และกล้วยตากจากพลังงานแสงอาทิตย์​ รวมถึงการสอนทำผ้าบาติกโดยเน้นการนำวัสดุที่หาได้ง่ายและมีมากในท้องถิ่นมาปรับใช้นำไปจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียนและร้านค้าชุมชน, ด้านการสหกรณ์​ มีกิจกรรมการออมทรัพย์โดยให้นักเรียนทุกคนเป็นสมาชิกและนำนักเรียนไปศึกษาดูงานด้านการสหกรณ์​    ในปี​ 2561​ โรงเรียนได้รับรางวัลที่​ 1 ประเภทการประกวดการบันทึกบัญชีของสหกรณ์โรงเรียนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์และหน่วยทันตกรรมพระราชทานกับทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างทั่วถึง

 170
ข่าวภูมิภาค
10 ม.ค. 63

รถตู้ทัวร์บุญพุ่งชนต้นไม้ข้างทาง สภาพพังยับเยิน ผู้โดยสารเจ็บระนาวทั้งคัน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ตำรวจ สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถตู้ชนต้นไม้ข้างทาง เบื้องต้นมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จึงรีบเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ      โดยจุดเกิดเหตุพบว่า อยู่ริมถนนเพชรเกษม ฝั่งขาล่องใต้ หลักกิโลเมตรที่ 304 หมู่ 4 บ้านบึง ต.อ่าวน้อย อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พบรถตู้ ยี่ห้อโต้โยต้า รุ่นไฮเอซ สีขาว ชนกับต้นไม้ริมถนน สภาพรถด้านหน้าพังยับเยิน จนถึงบริเวณที่นั่งคนขับรถ มีนายปัญญา ประกอบชาติ อายุ 57 ปี คนขับรถติดภายใน เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดถ่างช่วยเหลือกว่า 10 นาที จึงสามารถนำตัวคนขับออกจากรถได้สำเร็จ นอกจากนี้ยังพบว่าผู้โดยสารที่มากับรถได้รับบาดเจ็บอีก 9 ราย     ประกอบด้วย นางนันทนา ล้อศิริ อายุ 51 ปี นางอำพร เหม็นคล้าย อายุ 62 ปี นางแจ่ม ชินวง อายุ 59ปี นางขวัญชนก ชินวง อายุ 53 ปี นางพนมพร สาวพันพวง อายุ 57 ปีนางวนิดา สนธนะ อายุ72 ปี นางนภาพร แซ่ลี้อายุ 74 ปี นางลำใย สุดล้ำเลิศ อายุ 74 ปี นางสุพิศ เกษมสุขไพศาล อายุ 58 ปี ได้รับบาดเจ็บ เป็นแผลจากแรงกระแทก อาทิ ศรีษะแตก , ปากแตก และมีบาดแผลตามร่างกายต่างๆ     จากการสอบถามผู้โดยสารที่บาดเจ็บระบุว่า ผู้โดยสารทั้งหมดมาปฏิบัติธรรม โดยต่างสวมชุดขาวทั้งหมดเป็นคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว โดยเดินทางมาจาก อ.สามร้อยยอด จ. ประจวบคีรีขันธ์ นั่งรถตู้ติดตามกันมาเป็นหมู่คณะจำนวนหลายคัน เพื่อไปสวดมนต์ที่สำนักสงฆ์พุทธสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากเป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระ     สำหรับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริง โดยเบื้องต้นพบว่ามีรอยล้อรถตกขอบถนนและวิ่งเหยียบหญ้าจนราบเป็นทางยาว ประมาณ 60 เมตร กระทั่งรถพุ่งชนต้นไม้เป็นสาเหตุให้มีผู้บาดเจ็บดังกล่าว       รับชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/JBHEqs0dgO0

 1,919
แชร์ออฟเดอะเดย์
09 ม.ค. 63

งานเข้า! หนุ่มแอบถ่ายภาพพยาบาล โพสต์วิจารณ์สนุกปาก จ่อผิดฐานหมิ่นประมาท

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Por Paisarn ซึ่งขึ้นข้อมูลว่าบนโปรไฟล์ส่วนตัวว่า ทำงานเป็นตัวแทนประกันภัยบริษัทแห่งหนึ่ง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า สบายอุราตามประสาพยาบาล โดยภาพประกอบเป็น ภาพแอบถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลขณะปฎิบัติหน้าที่ นั่งบริเวณโต๊ะทำงานและป้อนข้อมูลคนไข้เข้าในระบบคอมพิวเตอร์   โดยภาพดังกล่าวผู้โพสต์ยังได้วงกลมสีแดงที่บริเวณใต้โต๊ะ เมื่อมีคนเข้ามาสอบถาม ได้ระบุว่า เป็นพัดลมอยูใต้โต๊ะดังกล่าว ก่อนถูกเพื่อนๆผู้โพสต์เข้ามาวิจารณ์กันอย่างสนุกปาก ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสม เข้าค่ายหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกถ่ายภาพ   นอกจากนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิม ยังได้โพสต์ภาพ ขณะที่บิดากำลังจะถูกเจาะเลือด โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ กำลังให้บริการเจาะเลือดภายในห้องตรวจเลือด โดยได้ระบุข้อความคุกคามในลักษณะสองแง่สองง่ามว่า ถ้าพี่จิ้มป๊าผมแรง ผมจิ้มพี่คืนนะคับ ผมรักป๊าผมคับ ซึ่งภาพดังกล่าวก็มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในทางลบเช่นกัน   ด้านนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์ ได้กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกขององค์กรพยาบาลอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกแอบถ่ายภาพ เป็นผู้ทำงานดี เอาใจใส่คนไข้   การโพสต์ภาพและข้อความโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้นิติกร รวบรวมเอกสาร เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ ซึ่งลักษณะการโพสต์เป็นสองแง่สองง่าม รวมทั้งคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น   หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นิติกรได้ติดต่อบริษัทต้นสังกัดของผู้โพสต์แล้ว ต่อมาทราบว่า ผู้โพสต์ ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้ง แต่เขียนข้อความในเฟซบุ๊กตนเองว่าขอโทษ ที่ทำลงไปไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอโทษกับผู้เสียหายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด   ทางด้านหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ระบุว่า ภายหลังเกิดเหตุ พยาบาลสาวที่ถูกแอบถ่ายภาพ รู้สึกเครียดเป็นอย่างมาก เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน ที่ผ่านมารับราชการมานานกว่า 20 ปี ทำงานดีมาโดยตลอด และมักจะได้รับคำชื่นชมจากคนไข้เสมอรวมทั้งที่เป็นรักใคร่ของเพื่อนร่วมงานอย่างมาก   โดยวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดราชการ วันเสาร์ ซึ่งจุดที่ถูกแอบถ่ายภาพ เป็นคลินิกนอกเวลา ระหว่างช่วง 08.30 - 12.00 น. โดยผู้โพสต์ได้พาบิดามารับการรักษาพยาบาล และมีการเจาะเลือด ซึ่งวันดังกล่าวพยาบาลสาวที่คอยดูแลคนไข้ที่มารับบริการมาก ต้องทำงานเกินเวลาไปจนถึงเวลาบ่ายสองโมง   โพสต์ที่ปรากฎออกไป ส่งผลให้พยาบาลทั้งองค์กรรู้สึกท้อใจ เพราะทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง ดูแลผู้ใช้บริการ อย่างเต็มที่   ส่วนสาเหตุที่ต้องวางพัดลมไว้ใต้โต๊ะที่มีลักษณะปิดด้านหน้านั้น เนื่องจากไม่สามารถวางไว้บริเวณอื่นได้ เพราะทำให้กีดขวางทางเดิน ส่วนด้านหลังก็เป็นทางเข้าห้องน้ำ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้เปิดพัดลม จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาเย็นที่มียุงกัดเท่านั้น เนื่องจากคลินิกนอกเวลา เป็นอาคารโล่งไม่ได้เปิดแอร์จุดเจ้าหน้าที่นั่ง จึงมียุงชุมเวลาช่วงเย็น จึงต้องเปิดพัดลมไล่ยุ่งเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการมาขอโทษเจ้าตัว หากฝ่ายนิติกรรวบรวมเอกสารหลักฐานเสร็จสิ้น อาจมีการแจ้งความหมิ่นประมาทเพิ่ม สำหรับผู้ที่เข้ามาโต้ตอบกระทู้ เพราะหลายคนใช้คำพูดไม่สุภาพ ส่อเสียด ทำให้เกิดความเสียหาย และอยากให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปในการโพสต์ภาพหรือข้อความ ให้คิดให้ดี อีกทั้งต้องคำนึงถึงกฎหมายเป็นสำคัญ ซึ่งโรงพยาบาลมี พรบ.สาธารณสุข ที่ห้ามถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/SaMPXq_AR0s

 43,259
ข่าวโซเชียล
09 ม.ค. 63

งานเข้า! หนุ่มแอบถ่ายภาพพยาบาล โพสต์วิจารณ์สนุกปาก จ่อผิดฐานหมิ่นประมาท

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Por Paisarn ซึ่งขึ้นข้อมูลว่าบนโปรไฟล์ส่วนตัวว่า ทำงานเป็นตัวแทนประกันภัยบริษัทแห่งหนึ่ง ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า สบายอุราตามประสาพยาบาล โดยภาพประกอบเป็น ภาพแอบถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลขณะปฎิบัติหน้าที่ นั่งบริเวณโต๊ะทำงานและป้อนข้อมูลคนไข้เข้าในระบบคอมพิวเตอร์   โดยภาพดังกล่าวผู้โพสต์ยังได้วงกลมสีแดงที่บริเวณใต้โต๊ะ เมื่อมีคนเข้ามาสอบถาม ได้ระบุว่า เป็นพัดลมอยูใต้โต๊ะดังกล่าว ก่อนถูกเพื่อนๆผู้โพสต์เข้ามาวิจารณ์กันอย่างสนุกปาก ด้วยถ้อยคำไม่เหมาะสม เข้าค่ายหมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกถ่ายภาพ   นอกจากนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิม ยังได้โพสต์ภาพ ขณะที่บิดากำลังจะถูกเจาะเลือด โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ กำลังให้บริการเจาะเลือดภายในห้องตรวจเลือด โดยได้ระบุข้อความคุกคามในลักษณะสองแง่สองง่ามว่า ถ้าพี่จิ้มป๊าผมแรง ผมจิ้มพี่คืนนะคับ ผมรักป๊าผมคับ ซึ่งภาพดังกล่าวก็มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในทางลบเช่นกัน   ด้านนายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์ ได้กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกขององค์กรพยาบาลอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกแอบถ่ายภาพ เป็นผู้ทำงานดี เอาใจใส่คนไข้   การโพสต์ภาพและข้อความโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้นิติกร รวบรวมเอกสาร เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ ซึ่งลักษณะการโพสต์เป็นสองแง่สองง่าม รวมทั้งคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น   หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นิติกรได้ติดต่อบริษัทต้นสังกัดของผู้โพสต์แล้ว ต่อมาทราบว่า ผู้โพสต์ ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้ง แต่เขียนข้อความในเฟซบุ๊กตนเองว่าขอโทษ ที่ทำลงไปไม่ได้มีเจตนาร้าย แต่ยังไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอโทษกับผู้เสียหายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด   ทางด้านหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ระบุว่า ภายหลังเกิดเหตุ พยาบาลสาวที่ถูกแอบถ่ายภาพ รู้สึกเครียดเป็นอย่างมาก เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งบั่นทอนกำลังใจในการทำงาน ที่ผ่านมารับราชการมานานกว่า 20 ปี ทำงานดีมาโดยตลอด และมักจะได้รับคำชื่นชมจากคนไข้เสมอรวมทั้งที่เป็นรักใคร่ของเพื่อนร่วมงานอย่างมาก   โดยวันเกิดเหตุเป็นวันหยุดราชการ วันเสาร์ ซึ่งจุดที่ถูกแอบถ่ายภาพ เป็นคลินิกนอกเวลา ระหว่างช่วง 08.30 - 12.00 น. โดยผู้โพสต์ได้พาบิดามารับการรักษาพยาบาล และมีการเจาะเลือด ซึ่งวันดังกล่าวพยาบาลสาวที่คอยดูแลคนไข้ที่มารับบริการมาก ต้องทำงานเกินเวลาไปจนถึงเวลาบ่ายสองโมง   โพสต์ที่ปรากฎออกไป ส่งผลให้พยาบาลทั้งองค์กรรู้สึกท้อใจ เพราะทุกคนทำหน้าที่ของตนเอง ดูแลผู้ใช้บริการ อย่างเต็มที่   ส่วนสาเหตุที่ต้องวางพัดลมไว้ใต้โต๊ะที่มีลักษณะปิดด้านหน้านั้น เนื่องจากไม่สามารถวางไว้บริเวณอื่นได้ เพราะทำให้กีดขวางทางเดิน ส่วนด้านหลังก็เป็นทางเข้าห้องน้ำ และในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ได้เปิดพัดลม จะเปิดเฉพาะช่วงเวลาเย็นที่มียุงกัดเท่านั้น เนื่องจากคลินิกนอกเวลา เป็นอาคารโล่งไม่ได้เปิดแอร์จุดเจ้าหน้าที่นั่ง จึงมียุงชุมเวลาช่วงเย็น จึงต้องเปิดพัดลมไล่ยุ่งเท่านั้น   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการมาขอโทษเจ้าตัว หากฝ่ายนิติกรรวบรวมเอกสารหลักฐานเสร็จสิ้น อาจมีการแจ้งความหมิ่นประมาทเพิ่ม สำหรับผู้ที่เข้ามาโต้ตอบกระทู้ เพราะหลายคนใช้คำพูดไม่สุภาพ ส่อเสียด ทำให้เกิดความเสียหาย และอยากให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปในการโพสต์ภาพหรือข้อความ ให้คิดให้ดี อีกทั้งต้องคำนึงถึงกฎหมายเป็นสำคัญ ซึ่งโรงพยาบาลมี พรบ.สาธารณสุข ที่ห้ามถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/SaMPXq_AR0s

 43,259
สังคม
09 ม.ค. 63

หนุ่มแอบถ่ายภาพพยาบาลมาโพสต์วิจารณ์ ใช้ถ้อยคำไม่เหมาะสม

ประจวบคีรีขันธ์ – มีกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กใช้ชื่อว่า Por Paisarn  ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่า สบายอุราตามประสาพยาบาล โดยภาพประกอบเป็น ภาพแอบถ่ายการทำงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลขณะปฎิบัติหน้าที่ ที่นั่งโต๊ะทำงานโดยภาพดังกล่าวผู้โพสต์ยังได้วงกลมสีแดงที่บริเวณใต้โต๊ะ   เมื่อมีคนเข้ามาสอบถาม ได้ระบุว่า เป็นพัดลมอยูใต้โต๊ะดังกล่าว โดยภาพดังกล่าวถูกเพื่อนสมาชิกของผู้โพสต์เข้ามาวิจารณ์กันอย่างสนุก โดยไม่ได้คำนึงว่าถ้อยคำดังกล่าว เข้าค่าย หมิ่นประมาทเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกถ่ายภาพแต่อย่างใด   นอกจากนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายเดิม ยังได้โพสต์ภาพ ขณะที่บิดากำลังจะถูกเจาะเลือด โดยเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ กำลังให้บริการเจาะเลือดภายในห้องตรวจเลือด โดยได้ระบุข้อความคุกคามในลักษณะสองแง่สองง่ามว่า ถ้าพี่จิ้มป๊าผมแรง ผมจิ้มพี่คืนนะคับ ผมรักป๊าผมคับ ซึ่งภาพดังกล่าวก็มีบุคคลเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในทางลบเช่นกัน   ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งปฏิบัติราชการที่กรุงเทพมหานคร ผ่านทางโทรศัพท์ ได้กล่าวว่า ภายหลังเกิดเหตุ ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกขององค์กรพยาบาลอย่างมาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ถูกแอบถ่ายภาพ เป็นผู้ทำงานดี เอาใจใส่คนไข้ การโพสต์ภาพและข้อความโดยไม่ทราบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ทำให้หน่วยงานได้รับความเสียหาย ล่าสุดทางโรงพยาบาลได้มอบหมายให้นิติกร รวบรวมเอกสาร เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับผู้โพสต์ ซึ่งลักษณะการโพสต์เป็นสองแง่สองง่าม รวมทั้งคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น   โดยหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่นิติกรได้ติดต่อบริษัทต้นสังกัดของผู้โพสต์แล้ว ต่อมาทราบว่า ผู้โพสต์ ได้ลบโพสต์ดังกล่าวทิ้ง และยังไม่ได้มีการติดต่อเพื่อขอโทษกับผู้เสียหายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใด   อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการมาขอโทษเจ้าตัว หากฝ่ายนิติกรรวบรวมเอกสารหลักฐานเสร็จสิ้น อาจมีการแจ้งความหมิ่นประมาทเพิ่ม สำหรับผู้ที่เข้ามาโต้ตอบกระทู้ เพราะหลายคนใช้คำพูดไม่สุภาพ ส่อเสียด ทำให้เกิดความเสียหาย และอยากให้เป็นแบบอย่างแก่คนทั่วไปในการโพสต์ภาพหรือข้อความ ให้คิดให้ดี อีกทั้งต้องคำนึงถึงกฎหมายเป็นสำคัญ ซึ่งโรงพยาบาลมี พรบ.สาธารณสุข ที่ห้ามถ่ายภาพเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย     ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/Q-nv9zD1sAk  

 4,051
ข่าวภูมิภาค
06 ม.ค. 63

หนุ่มเพี้ยนปีนต้นมะขามหลายวัน สูงเท่าตึก 3 ชั้น อ้างจะมีคนทำร้าย-จับเผา

ประจวบคีรีขันธ์-พบชายคนปีนต้นมะขามไม่ยอมลงนานหลายวัน โดยมีความสูงจากพื้นประมาณ 15-20 เมตร หรือไม่ต่ำกว่าตึก 3 ชั้น มีอาการหลอนกลัวว่ามีคนตามฆ่า มีคนจ้องจะจับเขาไปเผาตลอดเวลา พร้อมทั้งบอกว่าจะแขวนคอตายที่ยอดมะขาม ญาติ ๆ และคนที่รู้จักต่างผวาพร้อมทั้งเกลี่ยกล่อมให้ลงมาจากยอดมะขาม แต่ก็ยังไม่เป็นผล      นอกจากนี้ชายคนดังกล่าวยังเรียกญาติ ๆ ที่อยู่ด้านล่างให้ซื้อน้ำแดงและเบียร์ให้ ญาติจึงตะโกนบอกให้ลงมาก่อนจึงจะซื้อให้ โดยชายคนดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะลงมาแต่อย่างใด   จากการสอบถามทราบว่าบุคคลดังกล่าว ชื่อนายวันชนะ กองแก้ว อายุ 33 ปี เดินทางมาจาก จ.พิษณุโลก มาลงที่สถานีรถไฟทับสะแก ก่อนมายังที่เกิดเหตุ ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร จนมาถึงบ้านหลังดังกล่าว แต่โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ปีนขึ้นต้นมะขามดังกล่าว   ชาวบ้านเล่าว่า ตำรวจ สภ.ทับสะแก มาเกลี่ยกล่อมก็ยังไม่ยอมลง และนอนอยู่บนยอดมะขามทั้งคืน จนถึงขณะนี้กว่า 30 ชม. ก็ยังไม่ยอมลง ญาติ ๆ พยายามเกลี่ยกล่อมให้ลงก็ยังไม่เป็นผล จนนายวิโรจน์ รอจั่น ส.อบต.อ่างทอง ซึ่งเป็นคนที่นายวันชนะนับถือ มาเจรจาเกลี่ยกล่อมหลายชั่วโมง พร้อมทั้งพยายามเอาไม้เสียบยาที่นายวันชนะเคยกินอยู่ให้กิน จึงยอมลงมา ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/1Qi8spz0BZw

 320
สังคม
06 ม.ค. 63

หนุ่มเพี้ยนปีนต้นมะขามหลายวัน สูงเท่าตึก 3 ชั้น อ้างจะมีคนทำร้าย-จับเผา

ประจวบคีรีขันธ์-พบชายคนปีนต้นมะขามไม่ยอมลงนานหลายวัน โดยมีความสูงจากพื้นประมาณ 15-20 เมตร หรือไม่ต่ำกว่าตึก 3 ชั้น มีอาการหลอนกลัวว่ามีคนตามฆ่า มีคนจ้องจะจับเขาไปเผาตลอดเวลา พร้อมทั้งบอกว่าจะแขวนคอตายที่ยอดมะขาม ญาติ ๆ และคนที่รู้จักต่างผวาพร้อมทั้งเกลี่ยกล่อมให้ลงมาจากยอดมะขาม แต่ก็ยังไม่เป็นผล      นอกจากนี้ชายคนดังกล่าวยังเรียกญาติ ๆ ที่อยู่ด้านล่างให้ซื้อน้ำแดงและเบียร์ให้ ญาติจึงตะโกนบอกให้ลงมาก่อนจึงจะซื้อให้ โดยชายคนดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะลงมาแต่อย่างใด   จากการสอบถามทราบว่าบุคคลดังกล่าว ชื่อนายวันชนะ กองแก้ว อายุ 33 ปี เดินทางมาจาก จ.พิษณุโลก มาลงที่สถานีรถไฟทับสะแก ก่อนมายังที่เกิดเหตุ ระยะทางกว่า 15 กิโลเมตร จนมาถึงบ้านหลังดังกล่าว แต่โดยไม่ทราบสาเหตุ ได้ปีนขึ้นต้นมะขามดังกล่าว   ชาวบ้านเล่าว่า ตำรวจ สภ.ทับสะแก มาเกลี่ยกล่อมก็ยังไม่ยอมลง และนอนอยู่บนยอดมะขามทั้งคืน จนถึงขณะนี้กว่า 30 ชม. ก็ยังไม่ยอมลง ญาติ ๆ พยายามเกลี่ยกล่อมให้ลงก็ยังไม่เป็นผล จนนายวิโรจน์ รอจั่น ส.อบต.อ่างทอง ซึ่งเป็นคนที่นายวันชนะนับถือ มาเจรจาเกลี่ยกล่อมหลายชั่วโมง พร้อมทั้งพยายามเอาไม้เสียบยาที่นายวันชนะเคยกินอยู่ให้กิน จึงยอมลงมา ชมผ่านยูทูปได้ที่ :  https://youtu.be/1Qi8spz0BZw

 320
ข่าวภูมิภาค
06 ม.ค. 63

กระบะชนต้นไม้ตกร่องกลางถนน ดับ 3 เจ็บ 3 คาดคนขับหลับใน

ประจวบคีรีขันธ์-เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักลงร่องกลางถนนเพชรเกษม หน้าโรงเรียนห้วยยางวิทยา ม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก   โดยจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อโตโยต้า สีเงิน ชนกับต้นไม้ใหญ่ร่องกลางถนนเพชรเกษม สภาพด้านหน้าพังยับส่วนหัวรถกับกระบะโค้งงอจากแรงอัดกระแทกอย่างรุนแรง   นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย บาดเจ็บอีก 3 ราย ต่อมามีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เพิ่มอีก 1 ราย ทำให้อุบัติเหตุในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต รวม 3 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย   ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้มีรถติดยาวสะสมกว่า 1 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์จุดทับสะแก ต้องเร่งระบายรถและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน   จากการสอบถามผู้รับบาดเจ็บ ทราบว่า รถยนต์กระบะคันดังกล่าวเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร กำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดสตูล เมื่อถึงที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ขับขี่จะเกิดหลับใน ทำให้รถพุ่งลงร่องกลางเพชรเกษมชนกับต้นไม้เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zk0P1Xiy_-M

 377
สังคม
06 ม.ค. 63

กระบะชนต้นไม้ตกร่องกลางถนน ดับ 3 เจ็บ 3 คาดคนขับหลับใน

ประจวบคีรีขันธ์-เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักลงร่องกลางถนนเพชรเกษม หน้าโรงเรียนห้วยยางวิทยา ม.6 ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก   โดยจุดเกิดเหตุ พบรถยนต์กระบะตอนเดียว ยี่ห้อโตโยต้า สีเงิน ชนกับต้นไม้ใหญ่ร่องกลางถนนเพชรเกษม สภาพด้านหน้าพังยับส่วนหัวรถกับกระบะโค้งงอจากแรงอัดกระแทกอย่างรุนแรง   นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 2 ราย บาดเจ็บอีก 3 ราย ต่อมามีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล เพิ่มอีก 1 ราย ทำให้อุบัติเหตุในครั้งนี้ มีผู้เสียชีวิต รวม 3 ราย และบาดเจ็บ 3 ราย   ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวทำให้มีรถติดยาวสะสมกว่า 1 กิโลเมตรเลยทีเดียว ซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยตำรวจทางหลวงประจวบคีรีขันธ์จุดทับสะแก ต้องเร่งระบายรถและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน   จากการสอบถามผู้รับบาดเจ็บ ทราบว่า รถยนต์กระบะคันดังกล่าวเดินทางจากจังหวัดสมุทรสาคร กำลังจะกลับบ้านที่จังหวัดสตูล เมื่อถึงที่เกิดเหตุคาดว่าผู้ขับขี่จะเกิดหลับใน ทำให้รถพุ่งลงร่องกลางเพชรเกษมชนกับต้นไม้เป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บดังกล่าว ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/zk0P1Xiy_-M

 377
สังคม
04 ม.ค. 63

เร่งล่าหนุ่มหื่น สอยกกน.สาวไปสำเร็จความใคร่-เขียนข้อความลามก

ประจวบคีรีขันธ์ - คืบหน้าคดีชายโรคจิตย่องสำเร็จความใคร่และเขียนข้อความคุกคามทางเพศไว้บนกางเกงชั้นในที่หัวหิน ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจลงตรวจสอบที่เกิดเหตุ ขณะที่เพื่อนบ้านเผยพอรู้ข่าวตกใจเตือนลูกหลานระวังตัว ขอให้ตำรวจจับตัวให้ได้เร็วๆ   ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีสาวหัวหิน โพสต์เตือนภัยบนสื่อออนไลน์ พร้อมภาพกางเกงชั้นในที่ถูกเขียนข้อความลามกอนาจาร และคุกคามทางเพศ เพื่อหวังให้สังคมระมัดระวังตัว และช่วยเป็นหูเป็นตาให้ข้อมูลคนร้ายที่ก่อเหตุ นั้น   สาวหัวหินผู้เสียหาย ที่ถูกชายโรคจิตบุกถึงหอพักแล้วก่อเหตุสำเร็จความใคร่จากนั้นเขียนข้อความทิ้งไว้บนกางเกงชั้นในของตนเอง ได้เข้าพบ พ.ต.อ.ไพรทูล พรหมเขียน ผกก.สภ.หัวหิน พร้อมนำหลักฐานเป็นกางเกงชั้นในที่ เลอะคราบอสุจิของคนร้าย ไปมอบให้กับพนักงานสอบสวน ไว้เป็นหลักฐานพร้อมแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน เพื่อให้ติดตามตัวชายโรคจิตรายนี้แล้วนั้น    ล่าสุดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุ พบว่าจุดเกิดเหตุเป็นหอพัก ขนาด 4ห้องติดกัน เกือบทุกห้องตากเสื้อผ้าไว้หน้าห้องพัก เนื่องจากด้านหลังห้องค่อนข้างแคบ โดยที่หน้าห้อง มีป้ายติดไว้ ข้อความว่า โรคจิตเรามีหลักฐาน ให้ตำรวจแล้ว บุกรุก อนาจารฯลฯ ส่วนหน้าด้านห้องพัก มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถนำภาพออกมาได้ ต้องรอเจ้าของหอพัก ซึ่งเดินทางไปทำธุระที่กรุงเทพฯกลับมาก่อน    ชาวบ้านเขาตะเกียบ กล่าวว่า กรณีชายโรคจิตนั้น ในพื้นที่ไม่เคยมีมาก่อน พอมาดูข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา รู้สึกตกใจ ที่บ้านเรามีเหตุการณ์ดังกล่าว ได้เตือนลูกสาวให้ระวังตัว แต่ยังไม่รู้ว่า เหตุเกิดบริเวณไหน แต่หากเป็นพวกโรคจิต อยากให้จำตัวให้ได้โดยเร็วที่สุด   ด้านชาวบ้านในซอยใกล้จุดที่เกิดเหตุ กล่าวด้วยว่า ตนเกิดและโตที่นี่ สมัยก่อนไม่เคยเกิดเรื่องว่ามีคนร้ายโรคจิตมาขโมยชุดชั้นในกางเกงในแบบนี้มาก่อน แต่สมัยนี้มีคนที่อื่นมาอยู่เยอะ ไม่ใช่คนบ้านเรา เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร แต่ในซอยบ้านพักของตนเอง มีคนแปลกหน้าเข้ามาวนเวียน แต่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนตัวไม่ได้ตกใจแต่กลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายกับบุตรสาว ได้เตือนให้ระวังตัวปิดประตูบ้านประตูห้องให้ดี      รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/id37bgzZY3s

 9,688
สังคม
02 ม.ค. 63

กระบะเสียหลักตกข้างทาง เสียชีวิตคาที่ 2 ราย คาดหลับใน

ประจวบคีรีขันธ์- เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักลงข้างถนนเพชรเกษม ฝั่งขาขึ้นกรุงเทพ หลักกิโลเมตรที่ 318 หมู่ 9 บ้านหนองน้ำขาว ต.คลองวาฬ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากสถานีบริการน้ำมันพีทีสวนขวัญ 50 เมตร   ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะอีซูซุ สีขาว สภาพรถตกลงไปในร่องน้ำริมถนนเพชรเกษม ด้านหน้ารถพังยับเยิน ด้านหลังกระบะติดเหล็กกั้น สิ่งของภายในกระบะ ทั้งร่มขนาดใหญ่สำหรับกางขายของ หม้อหุงข้าว ตะกร้า เสื่อ ฯลฯ กระจัดกระจาย ตรวจสอบบนถนนเพชรเกษม เจ้าหน้าที่ไม่พบรอยเบรคล้อรถยนต์ พบต้นหางนกยูง ที่เพิ่งปลูกไว้ริมถนน ขนาดลำต้นหนึ่งนิ้วสภาพต้นหัก จึงคาดว่าจะเป็นจุดที่ลงเสียหัก   จากนั้นรถเสียการควบคุมลงหลุมดินริมถนน ความเร็วรถทำให้รถพุ่งลงและเสยพื้นดิน ก่อนที่รถจะตกไปยังร่องน้ำข้างถนน ซึ่งห่างไปประมาณ 10 เมตร ภายในรถ พบผู้บาดเจ็บ 3 ราย เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ในที่เกิดเหตุไม่มีเอกสารทางราชการ เจ้าหน้าที่จึงได้ประสานญาติเพื่อมาดูอาการและให้ข้อมูล   จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายขับรถไปขายผลไม้ที่ตลาดนัดที่จังหวัดชุมพร ซึ่งมีศักดิ์เป็นตายายของ หลานๆอีก 3 คน ได้พาหลานไปเลี้ยงขณะขายของด้วย ขณะกำลังจะกลับบ้านพักที่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ คาดว่ารถอาจจะเสียการควบคุม จากมีบางสิ่งตัดหน้ากระชั้นชิด หรือคนขับอาจหลับใน ทำให้รถเสียหลักพุ่งตกข้างทางเสียหลักไถลลงหลุมแล้วพุ่งไปตกยังร่องน้ำ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป       ชมผ่านยูทูปที่นี่ : https://youtu.be/si7yqzVb2Qg

 744
การเมือง
31 ธ.ค. 62

ชาวสวนมะพร้าวประจวบฯ ขึ้นป้ายประจานรัฐบาล 8 จุด

ประจวบคีรีขันธ์ - นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ พร้อมด้วย นายพรชัย เขียวขำ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวในพื้นที่ กว่า 50 คน ได้ช่วยกันติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ บริเวณถนนสายท่าหล่อ-หนองระแวง ต.ธงชัย และ ต.กำเนิดนะคุณ อ.บางสะพาน ที่มีข้อความแสดงถึงการแก้ไขปัญหามะพร้าวที่ล้มเหลวของรัฐบาล ทั้งในเรื่องการระบาดของหนอนหัวดำ และการลักลอบนำเข้ามะพร้าวเถื่อน   นายพงษ์ศักดิ์ เปิดเผยว่า เครือข่ายชาวสวนมะพร้าวพร้อมใจกันขึ้นป้าย 8 จุด เพื่อเป็นของขวัญและส่งเสียงให้ถึงลุงตู่ นายกรัฐมนตรี เพื่อบ่งบอกว่าเกษตรกรเดือดร้อน ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือ ผ่านนายอำเภอ ผ่าน ส.ส.ในพื้นที่ ผ่านรัฐมนตรีเกษตรฯ แต่ก็ยังไม่เห็นการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหนอนหัวดำระบาดในพื้นที่ ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอินทรีย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องถอยหลังไป 3 ปี หากมีการเจาะต้นเพื่อใส่สารเคมี ไม่ได้เรียกร้องเพื่อต้องการงบประมาณ แต่ขอให้มีการออกกฎระเบียบ บังคับ ให้มีการควบคุมและบังคับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำกับแปลงที่มีปัญหาหากไม่แก้ไขตามมาตรฐาน กรมวิชาการเกษตรควรจะมีบทลงโทษแปลงที่ปล่อยให้มีการระบาดแล้วไม่ดำเนินการแก้ไข เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่   นายพรชัย เขียวขำ แกนนำเครือข่ายชาวสวนมะพร้าว กล่าวว่า ต้องการการแสดงออกให้เห็นว่าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข และเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจ ซึ่งการนำเข้ามะพร้าวนอกต้องเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไม่ควรปิดบังข้อมูล เนื่องจากในปี 2560 – 2561 นำเข้าเฉลี่ยเดือนละ 40 ล้านผล ทำให้มีปัญหากระทบราคาผลผลิตในประเทศ       รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/4Ne1_jTEd40

 5,831
ข่าวภูมิภาค
31 ธ.ค. 62

การรถไฟแจง ภาพรถไฟถูกปาหินใส่กระจกแตกที่ประจวบฯ คาดเป็นภาพเก่า หลังตรวจสอบไม่พบการแจ้งเหตุ

ความคืบหน้ากรณี แก๊งปาหินอาละวาดช่วงปีใหม่ ปาใส่รถไฟสายกันตัง-กรุงเทพฯ จนกระจกแตก ที่ถูกระบุว่าเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ ตี 1 - 3 ของเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ในท้องที่ประจวบ-หัวหิน นั้น   ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า จากการประสานงานตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่มีการแจ้งเหตุว่ามีการปาหินขึ้นมาบนขบวนรถไฟ ภาพที่แชร์อาจจะเป็นภาพเหตุการณ์เก่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบภาพได้ว่า เคยเกิดเหตุช่วงวันเวลาใด     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/iBczs8MixcI

 435
สังคม
31 ธ.ค. 62

การรถไฟแจง ภาพรถไฟถูกปาหินใส่กระจกแตกที่ประจวบฯ คาดเป็นภาพเก่า หลังตรวจสอบไม่พบการแจ้งเหตุ

ความคืบหน้ากรณี แก๊งปาหินอาละวาดช่วงปีใหม่ ปาใส่รถไฟสายกันตัง-กรุงเทพฯ จนกระจกแตก ที่ถูกระบุว่าเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ ตี 1 - 3 ของเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2562 ในท้องที่ประจวบ-หัวหิน นั้น   ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า จากการประสานงานตรวจสอบข้อมูลกับศูนย์ปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พบว่า ช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่มีการแจ้งเหตุว่ามีการปาหินขึ้นมาบนขบวนรถไฟ ภาพที่แชร์อาจจะเป็นภาพเหตุการณ์เก่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบภาพได้ว่า เคยเกิดเหตุช่วงวันเวลาใด     รับชมผ่านยูทูบได้ที่ : https://youtu.be/iBczs8MixcI

 435

Top