ค้นหา :

โรงเรียนเตรียมทหาร นำร่องเสริมสร้างต้นกล้ากำลังพลดิจิทัลรุ่นแรกรองรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 | 0 นาที 0 วินาที 1,814

โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพลตรี กนกพงษ์ จันทร์นวล ผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) 

 

 

สำหรับนักเรียนเตรียมทหารจำนวน 876 นาย ณ โรงเรียนเตรียมทหาร อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่มอบหมายให้ พล.ท.ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลให้กับนักเรียนเตรียมทหารที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์

 

รวมทั้งได้รับเกียรติจาก นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) นายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  นาวาอากาศเอก ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อาจารย์วลีพร จิตรพงษ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นางสาวกฤษฏิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ ตัวแทน ICDL ประเทศไทย มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเป็นผู้ร่วมมอบประกาศนียบัตรมาตรฐานสมรรถนะการใช้ดิจิทัลให้กับนักเรียนเตรียมทหารในครั้งนี้  

 

 

ทั้งนี้ เป็นการย้ำถึงความสำคัญในการพัฒนากำลังพลดิจิทัลของกองทัพตั้งแต่วัยเยาว์ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ยุคของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับไว อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และดิจิทัลไทยแลนด์ได้ในอนาคต

 

- โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล สร้างทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับนักเรียนเตรียมทหารจำนวน 1202 นาย โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาทักษะด้านความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ ปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลของนักเรียนเตรียมทหารให้ได้ตามมาตรฐานสากล  3. เพื่อให้นักเรียนเตรียมทหารสามารถเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัล (Digital Transformation) ไปสู่โรงเรียนเตรียมทหารดิจิทัลที่สมาร์ตและยั่งยืนได้ในอนาคต  

 

 

การเตรียมกำลังพลให้เข้มแข็งด้านดิจิทัลที่พร้อมมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหารดิจิทัลที่มีความสมาร์ตนั้นยังเป็นการรองรับยุทธศาสตร์กองทัพและดิจิทัลไทยแลนด์ของรัฐบาลอีกด้วย  โรงเรียนเตรียมทหารได้ทำการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตามมาตรฐานสากลให้กับนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ถึง 25 กันยายน พ.ศ. 2561 และนักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ถึง 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

หลังจากนั้นได้ทำการเประเมินผลซึ่งเป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการทดสอบที่เป็นสากล นักเรียนเตรียมทหารทั้งสองชั้นปีสามารถสอบผ่านการประเมินทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นจำนวนมากถึง 876 นาย หรือคิดเป็น 73% ของจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบทั้งหมด  ผลการสอบผ่านอยู่ในระดับที่ดีมาก ถือได้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการนำนโยบายจากภาครัฐและกองทัพไปสู่การปฎิบัติด้านการพัฒนาต้นกล้ากำลังพลของกองทัพให้มีความสามารถและเข้มแข็งด้านทักษะดิจิทัล

 

 

นอกจากนั้น ในการดำเนินการจัดฝึกอบรมภาคปฎิบัติด้านทักษะดิจิทัล ทางโรงเรียนเตรียมทหาร ยังได้รับความร่วมมือให้การสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่กำหนดยุทธศาสตร์ดิจิทัลไทยแลนด์และแนวทางการสร้างพลเมืองดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างกลไกที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐให้พร้อมสู่การเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล  และ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ที่กำหนดมาตรฐานด้านทักษะการใช้ดิจิทัลได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top