ค้นหา :

T MARK ชี้เทรนด์อุตสาหกรรมสีเขียวดันธุรกิจให้โตอย่างสร้างสรรค์ ที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้!

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 330

เข้าใจผู้บริโภค

 

                ปัจจุบันพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยผลการสำรวจล่าสุดของ “Nielsen” บริษัทวิจัยการตลาดชั้นนำของโลกระบุว่า ผู้บริโภคอาเซียนรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีความตระหนักต่อสังคมมากที่สุด พบว่า ผู้บริโภคเกือบ 80% ในฟิลิปปินส์ กล่าวว่าพวกเขายินดีจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าที่ส่งผลดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รองลงมาคือผู้บริโภคเวียดนาม 73% และผู้บริโภคชาวไทย 71% เปรียบเทียบกับสหรัฐและแคนาดาที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าที่ห่วงใยสังคมเพียง 43%

 

อุตสาหกรรมสีเขียวมีประโยชน์ต่อเจ้าของแบรนด์และผู้บริโภคสินค้า

 

 

เจ้าของแบรนด์ได้ประโยชน์ตั้งแต่เริ่มลงมือทํา…เมื่อเจ้าของแบรนด์ปรับตัวเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวที่สามารถยึดมั่นในการประกอบกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต การประหยัดพลังงาน ลดการใช้ ทรัพยากร และลดการปลดปล่อยมลพิษ ซึ่งจะทําให้ค่าใช้จ่าย ในเรื่องพลังงาน ทรัพยากร และการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนลดลง เกิดความไว้วางใจต่อผู้บริโภคมากขึ้น ทําให้สินค้าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น โดยสินค้าไทยที่ได้รับตรา T MARK ถือว่าเป็นสินค้าที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเช่นกัน

 

ผู้บริโภคสินค้ารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น…ปี 2019 ใครๆก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อผู้บริโภคตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยยินดีที่จะจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เมื่อได้ซื้อสินค้าไปแล้ว ผู้บริโภคจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเอง และเกิดทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์สินค้าที่ซื้อ ดังนั้นการดำเนินการทางธุรกิจของผู้ประกอบการจึงต้องหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนกันมากยิ่งขึ้น

 

ตรา T Mark ช่วยดันธุรกิจให้โตอย่างสร้างสรรค์

 

 

T Mark บูรณาการ กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ T MARK ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 2 ขึ้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนลดลง เป็นคุณสมบัติที่เจ้าของแบรนด์ควรรู้! เพื่อปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป หันมาใส่ใจอนุรักษ์สิงแวดล้อมมากขึ้น ด้วยกฎเกณฑ์ของผู้ที่สนใจขอรับตรา T MARK จะต้องมีการดำเนินธุรกิจที่คำนึงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งทำให้สินค้าที่ติดตรา T MARK เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลกและ T Mark ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top