ค้นหา :

มติศาล รธน. วินิจฉัยสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 | 0 นาที 0 วินาที 2,457

วันที่ 8 พ.ค. 62 ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคําร้อง กรณีผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 หรือไม่ 
 
ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะทุกคนได้ทําความเห็นส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมทั้งแถลงด้วย วาจาต่อที่ประชุม และที่ประชุมได้ปรึกษาหารือร่วมกันแล้วลงมติ ปรากฏผลการลงมติว่าศาลโดยมติเอกฉันท์ วินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561มาตรา 128 เป็นบทบัญญัติที่มีหลักการเกี่ยวกับการกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ และคิดอัตราส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเพื่อให้ได้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจํานวน 150 คน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 83 วรรคหนึ่ง (2) 
 
แม้บทบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 128 มีการบัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมจากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 แต่ก็เป็นเพียงการ กําหนดรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณ คิดอัตราส่วนเพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อให้ครบจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด 
 
โดยกําหนดวิธีการคิดคํานวณในกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบ 150 คน ดังปรากฏรายละเอียดตามมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคหนึ่ง และวรรคสามแล้ว 
 
จึงวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561มาตรา 128 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 93 จึงไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
 
 
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top