ค้นหา :

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง สนช. เพิ่มอีก 3 ราย

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 | 0 นาที 0 วินาที 6,794

 
วันนี้ (๓ ก.พ.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบั เป็น สนช.ใหม่ญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ตามมาตรา ๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้
 
๑. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
๒. พลเอก สสิน ทองภักดี
๓. พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 
 

Recommend

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

Top