ค้นหา :

ผลการค้นหา "ป้ายโฆษณา"

สังคม-อาชญากรรม
01 ต.ค. 60

เอาจริง! พระเถระออกคำสั่งห้ามติดป้ายโฆษณาวัตถุมงคล จี้คุมความประพฤติ ’พระ-เณร’

พระพรหมดิลก เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ออกคำสั่งที่ จค 141/2560 ถึงเจ้าคณะเขตทุกเขตในกรุงเทพมหานคร เรื่อง ห้ามติดแผ่นป้ายการโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่างๆ ความว่า เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทางด้านศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์ ได้ทำการโฆษณาสรรพคุณพระบูชาและวัตถุมงคล โดยอ้างแหล่งที่มาของวัสดุที่นำมาสร้างพระบูชาวัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ตลอดถึงอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิด เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร   จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้สอดส่องดูแลการโฆษณาการจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปทางสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแพร่พุทธธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน อนึ่ง เนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งให้วัดทุกวัดในเขตปกครอง ไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถ     ขณะที่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก มีคำสั่งเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ที่ 1/2560 ลงวันที่ 28 ก.ย. เรื่อง ให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ถึง (5) แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ เห็นสมควรให้พระสังฆาธิการตรวจสอบพฤติกรรมและลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง ดังต่อไปนี้   1.พระภิกษุสามเณรผู้ทำการอันละเมิดกฎหมายบ้านเมือง และ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ให้พระสังฆาธิการดำเนินการตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดกับพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว   2.พระภิกษุสามเณรผู้วิพากษ์วิจารณ์ หรือแสดงตนในทางกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสงบสุขของประชาชน หรือส่อไปในทางยั่วยุ ปลุกปั่น ทำลาย ก้าวร้าวรุนแรง และไม่สร้างสรรค์ ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว มิให้กระทำการเช่นว่านั้น หากเข้าข่ายละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ให้ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เข้าดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด   3.พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเสียหาย หรือไม่เหมาะสม เป็นที่ติเตียนของประชาชนในลักษณะโลกวัชชะ เช่น การแสดงพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของตน การแสดงกิริยาวาจาไม่สมสมณสารูป การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่เหมาะสม การใช้อุปกรณ์สื่อสารผิดกาลเทศะ การไปในสถานที่ไม่สมควรแก่บรรพชิต เป็นต้น ให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมมิให้พระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ประพฤติตน แสดงออก หรือกระทำการเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด   4.พระภิกษุสามเณรผู้ประพฤติตนไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย และไม่รักษาเชิดชูพระธรรมวินัยให้เป็นวิถีทางประพฤติปฏิบัติของตน ตลอดจนหมู่คณะ ให้พระสังฆาธิการกวดขัน ควบคุม พระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว มิให้ประพฤติตนหรือกระทำการเช่นว่านั้นโดยเด็ดขาด และหากเข้าข่ายละเมิดพระธรรมวินัย ให้ดำเนินกระบวนการลงโทษตามพระธรรมวินัยและกฎหมายคณะสงฆ์โดยเคร่งครัด   ทั้งนี้ พระสังฆาธิการรูปใดไม่ดำเนินการ หรือย่อหย่อนในการสำรวจ ตรวจสอบ กวดขัน ควบคุมพฤติกรรมหรือลงโทษพระภิกษุสามเณรในปกครอง และไม่จัดการตามกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ หรือประกาศมหาเถรสมาคม กับพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมข้างต้น ย่อมต้องได้รับโทษฐานละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ หากพระสังฆาธิการได้พยายามดำเนินการตามพระธรรมวินัย อำนาจหน้าที่แล้ว ยังไม่สามารถบังคับการให้เป็นไปได้ตามนั้น ให้เร่งประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอการสนับสนุนและอารักขาจากทางราชการ   ด้าน  พระราชสิทธิเวที เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ได้ออกคำสั่งว่า “เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเพื่อโปรดทราบ ตามที่มีคำสั่งหรือสื่อสารต่างๆ ที่ท่านทั้งหลายเห็น และปรากฏอยู่นั้น ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหนเหนือ ให้แจ้งทุกอำเภอ อำเภอแจ้งตำบล ตำบลแจ้งเจ้าอาวาส เจ้าอาวาสแจ้งพระลูกวัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และโปรดสอดส่องและห้ามปราม ดังนี้   1.ให้งดเว้นการประพฤติอาจาระที่ไม่เหมาะแก่สมณสารูป 2.ให้งดเว้นการเล่นเฟซ, ลงภาพในเฟซ, หรือกดแชร์, กดไลน์, และห้ามเขียนข้อความวิพากษ์วิจารณ์ใดๆ ลงเฟซ 3.การโฆษณา/ ป้ายต่างๆ ขอให้งดเว้น/การเรี่ยไรขอให้อยู่ในขอบเขต   ด้วยสภาวะแห่งการที่พระภิกษุสามเณร กำลังถูกสังคมจับตามอง ขอให้เจ้าคณะผู้ปกครองช่วยกันระงับยับยั้งสิ่งที่จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นใน หมู่สงฆ์ ขอให้ท่านแจ้งเตือนไปตามลำดับชั้น จนกว่าผู้บังคับบัญชาจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ในเบื้องต้นให้ถือแนวปฏิบัติดังที่ทราบ”                 ชมผ่านยูทูปได้ที่ :https://youtu.be/Ni3zIQP-Dv4

 2,146
ข่าวต่างประเทศ
09 ม.ค. 60

(คลิป) ชาวเน็ตโพสต์แฉห้างจีน ฉายหนังโป๊บนจอโฆษณาขนาดใหญ่ริมถนน นานกว่า 5 นาที

            ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองหนิงปัว มณฑลเจ้อเจียง ได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายซึ่งมีผู้คนเข้าใช้บริการจำนวนมาก เมื่อจอโฆษณาขนาดใหญ่ ซึ่งติดอยู่กับตัวอาคารและหันหน้าออกริมถนน ฉายภาพวีดีโอลามกอนาจาร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับผู้พบเห็นอย่างมาก และได้มีการถ่ายภาพโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ และแพร่กระจายต่อไปอย่างรวดเร็ว พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก          ขณะที่ ทางตัวแทนห้างสรรพสินค้าได้ออกมาขอโทษต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งอ้างว่าคลิปวีดีโอดังกล่าวถูกอัปโหลดเข้ามาภายในระบบของบริษัทโดยพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งไม่คาดคิดว่าจะเกิดเรื่องราวความเสียหายนี้ขึ้น           ขอบคุณข้อมูลจาก shanghaiist.com

 19,781
ข่าวต่างประเทศ
10 พ.ย. 59

(คลิป) วิ่งหนีอย่างไว! หนุ่มไต้หวันเคราะห์ร้าย พายุพัดป้ายโฆษณาปลิวกระแทกเต็มแรง ขณะขี่ จยย.

        คลิปวีดีโอแสดงภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายคนหนึ่ง ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนสายหลักในไต้หวัน ท่ามกลางสภาพอากาศแปรปรวน เนื่องจากซูเปอร์ไต้ฝุ่น          และก็เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้น เมื่อชิ้นส่วนของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ถูกพัดตรงมาที่เข้าด้วยความเร็ว และกระแทกเข้ากับร่างกายของเขาอย่างรุนแรง จนรถจักรยานยนต์ที่เขาขี่มานั้นถึงกับล้มลงเลยทีเดียว         ด้วยความแตกตื่นตกใจชายคนดังกล่าวจึงตัดสินใจทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ใน และรีบวิ่งหนีออกไปจากที่เกิดเหตุทันที ซึ่งแน่นอนว่าเขาได้รับบาดเจ็บ ไม่มีรายงานว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยเพียงใด       ทั้งนี้ คลิปวีดีโอดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ก่อนที่จะกลับมาได้รับความสนจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อีกครั้ง เมื่อไม่นานมานี้           ขอบคุณข้อมูลจาก www.mirror.co.uk

 6,942
ข่าวภูมิภาค
10 ส.ค. 59

สองแถวซิ่งเบียดรถเมล์ก่อนเสียหลักชนอัดเสาโฆษณา ผู้โดยสารบาดเจ็บ 7

สมุทรปราการ-เกิดอุบัติเหตุรถสองแถวโดยสารประจำทางชนรถเมล์และป้ายโฆษณามีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย บริเวณถนนสุขสวัสดิ์แยกไฟแดงพระสมุทรเจดีย์ หมู่ที่ 3 ต.ปาดกคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้โชเฟอร์รถสองแถวและผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บอีก 7 ราย จากการสอบถาม 1 ในผู้โดยสารบนรถแถวที่ได้รับบาดเจ็บให้การว่า เมื่อมาถึงก่อนจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงคนขับรถสองแถวเร่งเครื่องเสียงดัง ขับรถปาดไปมาพร้อมขับไล่ประกบคู่กับรถเมล์สาย 20 จนมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นสามแยกโชเฟอร์สองแถวพยามเร่งเพื่อแซงแต่พลาดไปเบียดกับรถเมล์ก่อนที่จะเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดรอสัญญาณไฟแดง ก่อนที่รถจะขึ้นไปชนอัดติดกับเสาป้ายโฆษณาบนเกาะกลางถนนเสียงดังสนั่น ผู้โดยสารที่นั่งมาบนรถต่างกลิ้งตกลงมาจากเบาะนั่งไปนอนทับรวมกันบนพื้นรถด้านหน้าได้รับบาดเจ็บ ก่อนที่จะมีวินรถจักรยานยนต์และพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือและโทรเรียกรถกู้ชีพให้ช่วยกันลำเลียงคนเจ็บส่งโรงพยาบาล   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/0UJVEz-eTRI

 1,027
ข่าวต่างประเทศ
10 พ.ค. 59

ชาวสวีเดนโวยหนัก พบคลิปโป๊ฉายเกลื่อนป้ายรถเมล์เมืองมัลโม

       ภาพกราฟิกแนวอนาจาร ถูกฉายอยู่บนป้ายสาธารณะของเมืองมัลโม ประเทศสวีเดน อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานกว่า 15 นาที             'Maria Escalante' วัย 55 ปี ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ได้ถ่ายภาพและนำมาโพสต์ลงสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมทั้งเล่าว่า เธอเดินไปที่ป้ายรถเมลล์ในช่วงเวลากลางวัน และพบภาพบางอย่างที่น่ารังเกียจมาก          ด้านชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่า       "ฉันรู้สึกโกรธอย่างมาก เรื่องทั้งหมดนี้ก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้น"       "ใครบางคนได้ตัดสินใจที่จะสร้างเรื่องยุ่ง ๆ และพวกเขาก็ประสบความสำเร็จ"            ล่าสุด ได้มีการเปิดการสอบสวนหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบดูแลระบบของป้ายโฆษณาดังกล่าว เพื่อหาผู้ที่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น             ขอบคุณข้อมูลจาก metro.co.uk

 3,099
ข่าวภูมิภาค
28 เม.ย. 59

พายุพัดป้ายโฆษณายักษ์ถล่มทับอู่รถโคราช

พายุพัดป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ความสูง 50 เมตรพังถล่มลงมาทับอู่รถโดยสารที่โคราช ทำให้อาคาร และรถโดยสารหลายคันพังเสียหาย โชคดีคนงานวิ่งหนีออกมาได้ทันไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดเทศบาลส่งวิศวกรเข้าตรวจสอบแล้วไม่เกิน 3 วันทราบสาเหตุที่แน่ชัด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/cmm7Cy0kV-s  

 1,885
ข่าวต่างประเทศ
10 มี.ค. 59

คลิประทึก ป้ายโฆษณายักษ์ล้มทับรถวิ่งบนถนนอย่างจัง

คลิประทึก ป้ายโฆษณายักษ์ล้มทับรถวิ่งบนถนน ทางตอนใต้ของเม็กซิโก โดยผู้โดยสารที่อยู่ในรถคันที่ถูกทับ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 

 10,890
ข่าวต่างประเทศ
14 ม.ค. 59

คลิปรถเครนถูกป้ายโฆษณาขนาดยักษ์ดึงจนล้มทั้งคัน

คลิปเหตุการณ์ที่รถเครนคันใหญ่พยายามดึงป้ายโฆษณาขนาดมหึมา แต่กลับเกิดความผิดพลาดทำให้ป้ายโฆษณากลับดึงรถเครนยกสูงไปทั้งคัน ก่อนล้มทับอาคารบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย เหตุเกิดในประเทศอียิปต์ 

 1,516
ข่าวต่างประเทศ
06 ม.ค. 59

ชายจีนเช่าบอร์ดโฆษณาบนแท็กซี่ทั่วเมือง เพื่อถ่ายทอดคำขอโทษต่อภรรยา

       ชายจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เช่นบอร์ดโฆษณาที่ติดอยู่บนรถแท็กซี่ทั่วเมือง เพื่อถ่ายทอดข้อความที่เขาต้องการบอกกับภรรยาของเขา                ตั้งแต่วันที่ 2-4 ม.ค.ที่ผ่านมา ชายคนดังกล่าว เช่าบอร์ดโฆษณาที่มีลักษณะเป็นจอแอลอีดีซึ่งติดอยู่บนรถแท็กซี่ จำนวน 1,407 คัน เพื่อส่งต่อข้อความที่เขาต้องการขอโทษต่อภรรยาของเขาอย่างจริงใจ โดยระบุว่า "ที่รักผมขอโทษ ได้โปรดยกโทษให้ผมเถอะ"        แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นได้รับความสนใจจากสาธารณะชนอย่างมาก และภาพของแท็กซี่ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว                ตามที่บริษัทโฆษณาคาดการณ์ไว้ ค่าใช้จ่ายในการเช่าบอร์ดโฆษณาทั้งหมดคิดเป็นเงินประมาณ 10,000 หยวนต่อวัน (ประมาณ 55,000 บาท) ดังนั้นชายคนดังกล่าวใช้เงินจำนวน 30,000 หยวน (ประมาณ 166,000 บาท) เพื่อขอโทษต่อภรรยา             ขอบคุณข้อมูลจาก shanghaiist.com

 2,584
ข่าวต่างประเทศ
24 ก.ย. 58

แสบสะท้าน! เมียหลวง ลงทุนเช่าป้ายโฆษณา ส่งข้อความถึงสามีที่มีชู้

เว็บไซต์เมโทรของอังกฤษ ได้เผยแพร่เรื่องราวของ ลิซ่า หญิงสาวชาวอังกฤษ ที่บังเอิญจับได้ว่าสามีของเธอแอบไปมีชู้ ลิซ่าจึงได้ตัดสินใจบอกลาสามี ด้วยวิธีที่แสบทรวงเอาให้สามีอับอายขายขี้หน้า ด้วยการลงทุนควักเงินในกระเป๋า เช่าป้ายโฆษณาบิลบอร์ด LED ขนาด 15x10 ริมถนนในเมืองเชฟฟิลด์ เพื่อส่งข้อความบอกลาและประจานสามีของเธอที่กำลังมีชู้  โดยมีข้อความระบุว่า                    "ถึง พอลสามีผู้มีชู้             คุณเหมาะสมกับนางนั่นแล้วล่ะ ถ้าคุณกลับบ้านเมื่อไหร คุณจะไม่เจอฉันอีกเลย! ขับรถไปทำงานให้สนุกนะ   จาก ลิซ่า"        หลังจากหน้าจอโฆษณานี้ได้ปรากฎขึ้น ก็สร้างความฮือฮาให้กับผู้สัญจรไปมาบนท้องถนนเป็นอย่างมาก บางคนถึงกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปแล้วแชร์ลงในโลกออนไลน์ จนกลายเป็นเรื่องราวตลกขบขัน ชาวสังคมออนไลน์บางคนถึงกับชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญของเธอ                 ขอบคุณข่าวและภาพจาก metero.co.uk 

 31,193
ข่าวภูมิภาค
18 ก.ย. 58

พายุฝนถล่มเมืองตราด ป้ายโฆษณาล้มเกลื่อน

เกิดลมพายุฝนพัดเข้ากลางใจเมืองตราด ทำให้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บริเวณ3แยกไฟแดง ทางไปอำเภอคลองใหญ่ ต.วังกระแจะ อ.เมืองจ.ตราด ถูกลมพายุพัดล้มกีดขวางการจราจร อาสาสมัครสมาคมกู้ภัย จึงช่วยกันนำกรวยจราจรมาตั้งป้องกันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขับมาชนให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำ   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/5E-Gsp8_JdU  

 2,890
ข่าวภูมิภาค
16 ส.ค. 58

มือมืดรื้อป้ายโฆษณาของขลัง 'เณรแอ' หลังถูกจับลวงสาวใหญ่ทำเสน่ห์

มือมืดรื้อป้ายโฆษณาของขลังริมถนนของ 'เณรแอ' อดีตจอมขมังเวทย์ชื่อดังหลังถูกจับคดีหลอกลวงเงินสาวใหญ่ทำเสน่ห์และขืนใจ คาดคนหมดศรัทธา       ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/MX5j1xnt_EQ

 4,482
ข่าวภูมิภาค
22 เม.ย. 58

แชร์ว่อน ป้ายโฆษณาที่ขอนแก่นโชว์อุณหภูมิสูง 48 องศา อุตุฯแจงวัดจริง 40 องศา

จากกรณีที่มีการแชร์ภาพถ่ายป้ายโฆษณาจอแอลอีดี บริเวณสวนเรืองแสง ริมถนน มิตรภาพ สายขอนก่น-นครราชีมา ที่มีภาพระดับอุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่น สูงถึง 48 องศาเซลเซียส สร้างความแตกตื่นและวิจารณ์ให้กับผู้พบเห็นที่สัญจรผ่านไปมา จากการตรวจสอบไปยังเทศบาลนครขอนแก่น ทราบว่า ป้ายดังกล่าวเป็นของเทศบาลนครขอนแก่น แต่มีบริษัทเอกชนชื่อ โฟกัส แอ๊ด (Focus Ad.) ได้มาสัมปทานไป ข้อมูลดังกล่าวทางบริษัทโฟกัสแอดจะเป็นผู้นำข้อมูลมาลง ทั้งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระบุอุณหภูมิของจังหวัดขอนแก่นขึ้นสูงสุดเพียง 40 องศาเซลเซียสเท่านั้น ไม่ถึง 48 องศาเซลเซียสแต่อย่างใด   ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/WD-svJOf-5A    

 4,973
ข่าวภูมิภาค
09 เม.ย. 58

พายุฝนกระหน่ำกรุง ป้ายโฆษณา-ต้นไม้โค่นขวางการจราจร

ฝนกระหน่ำทั่วกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเช้าวันที่ 8 เมษายน 2558 อันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อน ส่งผลให้ป้ายโฆษณาและต้นไม้ใหญ่ล้มทับหลายจุดใน กทม. บ้านเรือน ปชช.เสียหาย    ชมผ่านยูทูปได้ที่ : http://youtu.be/S2dXwi9bXto  

 2,531
สังคม-อาชญากรรม
18 พ.ย. 57

ชูวิทย์ร้อง ผบช.น. สอบปมติดป้ายโฆษณาบนป้อมตำรวจ

นายชูวิทย์ กลมวิศิษฏ์ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียน พล.ต.ท.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ภายหลังจากที่ ป้อมจราจรตามแยกใหญ่ที่ทางมูลนิธิต้นตระกูล กมลวิศิษฏ์ จัดสร้างได้ถูกเปลี่ยนแปลงนำป้ายชื่อมูลนิธิที่ติดไว้ออกและมีการติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาแบบ LED เข้ามาเพื่อใช้เป็นช่องทางในการทำธุรกิจ จึงได้ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมและให้ช่วยตรวจสอบเส้นทางของรายได้จากป้าย LED เหล่านี้

 6,203