คสช.ประกาศ ฉ.17 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

23 พ.ค. 57 17,837

ประกาศ คสช. ฉ.17 ให้ผู้ให้บริการ Internetทุกรายตรวจสอบและยับยั้งข้อมูลยั่วยุเพื่อความสงบเรียบร้อยพร้อมให้ไปรายงานตัว 23 พ.ค. เวลา 10.30 น.
 
 
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557
 
    เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
 
     เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตทุกประเภทไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนอันก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง ความไม่สงบภายในราชอาณาจักร จึงให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายการ ดำเนินการดังต่อไปนี้
 
     1. ติดตาม ตรวจสอบ และระงับยับยั้ง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่มีการบิดเบือน ยุยง ปลุกปั่น อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
 
     2. ให้มารายงานตัว ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.30 น.
 
     ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
 
     พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
 
     หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 
 

ชมมากที่สุดเดือนนี้

Top