ค้นหา :

ที่ประชุมสันติภาพโลกโดยยูเนสโกสดุดี 'ในหลวง ร.9' ทรงสร้างสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 26 กันยายน 2560 | 0 นาที 0 วินาที 4,645

องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก และ Pure Land Learning College Association Inc. จัดการประชุมสันติภาพนานาชาติ 2017 ในหัวข้อการประชุมเรื่อง "การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน" ซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา
 
ซึ่งการกล่าวสดุดีและแสดงความอาลัยในวันนี้ มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต/ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก จะเป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม จากนั้นจะเป็นการถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ โดย นางอีริน่า โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก ตามด้วย นายไมเคิล ว็อป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก พร้อมด้วยตัวแทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ และตัวแทนผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ อีก 8 ท่าน อาทิ จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย และเนปาล 
 
นายไมเคิล วอร์บส์ ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกระบุว่า ขอสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเปรียบเสมือนแสงสว่างของชาวไทย เป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นปึกแผ่นของชาติและสันติภาพ พระองค์พระราชทานแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษา และประยุกต์แนวคิดด้านสันติภาพเพื่อปลูกฝังให้แก่เยาวชนผ่านการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้ยังได้กล่าวเชิญชวนทุกคนในที่ประชุมได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งหวังว่ายูเนสโกจะพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยอย่างต่อเนื่องในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรต่อไป และขอแสดงความเสียใจมายังสมาขิกพระราชวงศ์ทุกพระองค์ รัฐบาล และประชาชนคนไทยในการสูญเสียพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
นางอีริน่า โบโกวา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก เทิดพระเกียรติว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นแกนหลางหลักในการดำเนินการของยูเนสโกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งสิ้น 17 เป้าหมาย สำหรับประเทศไทยนั้น พระองค์ทรงเปรียบเหมือนครูของแผ่นดินซึ่งสร้างการศึกษาสำหรับทุกคน ทรงใช้หลักนิติธรรม หลักธรรมาภิบาล หลักการประชาธิปไตยในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย นอกจากนี้ เธอยังกล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาการศึกษาในที่ห่างไกล
 
ทั้งนี้นางอีริน่าเน้นย้ำว่า การศึกษาคือความก้าวหน้าของการพัฒนามนุษย์ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงการอ่านออกเขียนได้ แต่ยังเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือให้กับเยาวชนในการยอมรับความหลากหลาย มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน พร้อมย้ำว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการสร้างการศึกษาในสตรีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้ รวมทั้งได้กล่าวถึงนโยบายประเทศไทย 4.0 ด้วย
 
ด้านนางโลเรียน่า ซอล เดโพล ตัวแทนจากประเทศเอลซัลวาดอร์ ในฐานะประธานกลุ่ม G77 ระบุว่า ในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นผู้สนับสนุนการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ พระองค์ตรัสว่า คนดีจะสร้างคนอื่นๆให้ดีได้ คำพูดนี้ตรงกับธรรมนูญแห่งองค์การยูเนสโกในการสร้างสันติภาพ นอกจากนี้ยังยกย่องว่าพระองค์เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 
ตัวแทนคณะกรรมการยูเนสโกของอาเซียนกล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับพระราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชนไทยกับการสูญเสียในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ครองราชย์กว่า 70 ปี ทรงสร้างประโยชน์แก่ประชาชน เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์และได้รับการยกย่องจากทั่วโลกในฐานะเป็นพ่อแห่งแผ่นดิน โดยโครงการพระราชดำริต่างๆได้พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนมาโดยตลอด พระองค์ได้ทุ่มเทพระวรกายในการสร้างความสามัคคีและสันติภาพทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายรางวัลด้านการพัฒนามนุษย์จากยูเอ็น รวมถึงทรงสร้างความตระหนักปัญหาต่างๆ เช่น การลดความยากจนและการพัฒนาดินจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 
ในงานยังมีการแสดงธรรมและสดับปกรณ์ โดยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดยานนาวา และพระธรรมทูตไทยในยุโรปรวม 10 รูปด้วย
 

Recommend

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรื่องเด่นวันนี้

ข่าวที่คุณอาจสนใจ

Top